Logotypy

Lokalna Grupa Działania Dla Miasta Torunia

Treść interaktywna

 • -

Dostępność witryny

Ścieżka nawigacji

Treść strony

Nabór 1/P/2022 Fundacja Całka

NAZWA WNIOSKODAWCY: Fundacja Całka

TYTUŁ PROJEKTU: Innowacje społeczne dla mieszkańców DPS

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 23.11.2022 – 28.02.2023

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 40 362,50 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 40 362,50 zł

Projekt miał na celu włączenie grupy docelowej w działania innowacyjne, umożliwienie grupie docelowej skorzystanie z oferty edukacyjno-integracyjnej, a także aktywizację osób niepełnosprawnych i/lub zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

W projekcie wzięło udział 12 osób niepełnosprawnych i/lub zagrożonych wykluczeniem cyfrowym zamieszkujących DPS im. dr Leona Szumana w Toruniu oraz niekorzystających wcześniej ze wsparcia w ramach RLKS.

Zadania zrealizowane w trakcie projektu:

 1. socjoterapia grupowa
 2. warsztaty fotograficzne 
 3. warsztaty artystyczne 
 4. warsztaty komputerowe 
 5. zajęcia fitness 
 6. warsztaty kulinarne 
 7. zabiegi rehabilitacyjno-fizjoterapeutyczne 
 8. inicjatywy lokalne w przestrzeni publicznej M. Torunia: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Kino i Planetarium;
 9. alpakoterapia
 10. sylwoterapia

 

 

Nabór 1/P/2022 Fundacja Agrafka

NAZWA WNIOSKODAWCY:  Fundacja Agrafka

TYTUŁ PROJEKTU: Popraw swoją jakość życia z nowymi technologiami - warsztaty obsługi urządzeń cyfrowych i profilaktyki inkontynencji osób 55+

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 23.11.2022-28.02.2023

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 32 530,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 32 530,00 zł

Celem projektu było przeciwdziałanie i niwelacja wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców LSR, osób w wieku 55+. Projekt skierowany jest do grupy osób wcześniej nieujętej jako wyodrębniona grupa mogąca skorzystać ze wsparcia w ramach RKLS. Cel realizowany poprzez wsparcie uczestników na grupowych zajęciach komputerowych, obsługi smartfonów oraz indywidualne spotkania z nastawieniem na spotkania w warunkach domowych osób, które mają problemy z obsługą posiadanych sprzętów, chcą opanować obsługę nowych urządzeń lub dopiero stać się posiadaczem takiego urządzenia, które pomożemy im wybrać i kupić oraz skonfigurować. Oprócz typowych zajęć z nowych technologii chcemy zaproponować uczestnikom temat  prozdrowotny jakim jest problemem inkontynencji, czyli nietrzymania moczu i ćwiczenia mięśni Kegla. Poprzez specjalne urządzenia do ćwiczeń, które mogą być wykonywane podczas zajęć, zarówno panie jak i panowie będą pracować nad swoimi mięśniami dna miednicy, co powinno skutkować w poprawie jakości życia. 

Zadania zrealizowane w trakcie projektu:

 1. Warsztaty komputerowych i smartfonowych połączonych z treningami na urządzeniu PelviBoost
 2. indywidualne spotkania z trenerem kompetencji cyfrowych 
 3. konsultacje z zakresu profilaktyki inkontynencji 
 4. 20 filmików instruktażowych wyjaśniających zagadnienia cyfrowe

 

 

Nabór 1/P/2022 Fundacja Alternatywną

NAZWA WNIOSKODAWCY:  Fundacja Alternatywną

TYTUŁ PROJEKTU: Pogotowie prawne- innowacyjne usługi prawne dla seniorów 60+

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1.12.2022-23.02.2023

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 41 564,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 41 564,00 zł

Zadania zrealizowane w trakcie projektu:

 1. Dyżury prawne doradcze 
 2. Kompleksowa obsługa prawna uczestników projektu 
 3. 2 szkolenia z tematyki prawnej połączone z konsultacjami 
 4. Warsztaty coachingowe i konsultacje psychologiczne 
 5. Konsultacje indywidualne/interwencje dojazdowe 
 6. 2 skrypty szkoleniowe

 

Osiągnięte rezultaty: Innowacja wprowadzona w projekcie: model wsparcia prawnego (Pogotowie prawne) polegający na bezpośrednim dotarciu do seniorów – osób 60+ potrzebujących pomocy prawne, co zniweluje zdiagnozowane bariery społeczne uniemożliwiające osobom w wieku senioralnym skorzystanie z pomocy prawnej.

Nabór 1/P/2022 Fundacja Archipelag Inicjatyw

NAZWA WNIOSKODAWCY:  Fundacja Archipelag Inicjatyw

TYTUŁ PROJEKTU: „Zmarszczki są piękne”

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 23.11.2022 – 28.02.2023

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 49 010,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 49 010,00 zł

Projekt miał na celu podniesienie samooceny 12 seniorów 65+ (mieszkańców obszaru LSR), pomóc w akceptacji i docenieniu naturalnych ludzkich procesów starzenia się, co jednocześnie miało wpłynąć na wzrost ich aktywności społecznej. 

Zadania zrealizowane w trakcie projektu:

 • Spotkania i warsztaty aktywizacyjne, wzmacnianie poczucia własnej wartości wśród seniorów oraz wspieranie procesów aktywizacyjnych (w wymiarze społecznym):
 • Spotkania z psychologiem 
 • Spotkania z aktorką
 • Spotkania ze stylistką
 • Spotkania z makijażystką 
 • Profesjonalna sesja zdjęciowa 
 • Lunche obywatelskie 
 • Spotkania „grupy roboczej” mającej przygotować kampanię społeczną

  - spotkanie z grafikiem/tworzenie materiałów wizerunkowych 

  - spotkanie „copywriting” 

  - tworzenie kampanii z seniorami 

  - spotkanie z mentorem marketingowym grupy roboczej 

 • Stworzenie kampanii wizerunkowej „Zmarszczki są piękne”.

Nabór 1/P/2022 TORUŃSKIE MIĘDZYOSIEDLOWE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE CZAS GOSPODARZY

NAZWA WNIOSKODAWCY:  TORUŃSKIE MIĘDZYOSIEDLOWE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE CZAS GOSPODARZY

TYTUŁ PROJEKTU: Pro Młodzi!

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 14.11.2022 do: 28.02.2023

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 34 835,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 34 835,00 zł

Celem projektu było podniesienie postaw prospołecznych i proobywatelskich wśród 14 młodych ludzi poprzez cykl spotkań, warsztatów i konsultacji oraz utworzenie portalu wymiany spostrzeżeń. Główne założenia projektu opierać się będą o wymianę doświadczeń międzypokoleniowych, warsztaty prawnicze, warsztaty medialne, spotkania z ekspertami, ale także nabycie kompetencji w zakresie tworzenia i organizacji eventów o charakterze charytatywnym. Projekt skierowany był do grupy młodych ludzi w wieku 15-30 lat, zamieszkujących obszar LSR.

1. Warsztaty prawnicze - w czasie których uczestnicy dowiedzieli się jaka jest ścieżka legislacyjna w Polsce, co/kto wpływa na zmiany w prawie, jakie mogą być pozytywne i negatywne skutki prawne działań prospołecznych.

2. Warsztaty medialne - w czasie każdego warsztatu prezentowane było inne medium, dzięki któremu można wypowiedzieć się na dany problem społeczny.

3. "Spotkania z ciekawymi ludźmi - wymiana doświadczeń" - W czasie spotkania prowadzący był moderatorem, który był odpowiedzialny za pobudzanie grupy do wypowiedzi, zaktywizował  grupę, wprowadzając ćwiczenia warsztatowe. W czasie każdego spotkania omawiany był inny problem społeczny, a celem było wypracowania rozwiązania możliwego do zrealizowania przez uczestników. Spotkania przybrały formę wywiadu ze znaną osoba. Wszystkie nagrania znajdują się na kanale YouTube.

4. Warsztaty tworzenia eventu - spotkania nastawione na praktykę, ekspertem była osoba z bogatym doświadczeniem na polu organizacji różnego rodzaju akcji charytatywnych, w tym koncerty, zbiórki żywności, patronaty i wystawy. Tworzenie "ad hoc", ale także długofalowe planowanie akcji - jak dobrze skonstruować harmonogram, budżet, jak docierać do sponsorów, darczyńców, koordynować pracą wolontariuszy.

5. Utworzenie portalu wymiany doświadczeń osób młodych w zakresie problemów społecznych. Utworzono Generator Myśli, adres: www.promlodzi.pl.

Nabór 1/G/2022 WYRÓWNAĆ SZANSE

NAZWA WNIOSKODAWCY:  WYRÓWNAĆ SZANSE

TYTUŁ PROJEKTU: Podniesienie kompetencji szansą na zatrudnienie

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Od: 01/05/2022 do: 31/12/2022

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 124 250,96 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 117 850,96 zł

Celem projektu jest podniesienie społeczno-zawodowych kompetencji 14 niepracujących osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu objętym LSR dla miasta Torunia w okresie maj – grudzień 2022 r. Ścieżka społeczna: Indywidulne wsparcie psychologiczno –doradcze. -psycholog – indywidualne konsultacje i wsparcie. Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej wspierającej każdego uczestnika w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej, uwzględniającej m.in. diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb uczestnika. -doradca zawodowy –indyw konsultacje i wsparcie. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania wspierającego każdego uczestnika w procesie aktywizacji zawodowej oraz określającego zakres uzgodnionego z uczestnikiem wsparcia. IPD może podlegać aktualizacji w trakcie projektu. -zajęcia arteterapetyczne, w tym teatroterapia. Poddziałanie ma na celu rozbudzanie wrażliwości na innego człowieka, wspieranie społecznej integracji uczestników, jak i niwelowanie ich społecznych deficytów, w tym rozwijane będą zdolności interpersonalne, kreatywność i wyobraźnia. Zajęcia oddziaływać będą także na emocje, rozbudzać empatię; nabywane będą umiejętności komunikacji, słuchania, radzenia sobie ze stresem, odreagowywania negatywnych przeżyć. Z każdym uczestnikiem podpisana zostanie umowa o uczestnictwie w projekcie -Grupowe doradztwo zawodowe - poszukiwanie pracy i techniki autoprezentacji.
II. Aktywizacja zawodowa. Szkolenia uzupełniające kompetencje związane z opieką nad osobą niesamodzielną. Szkolenia odbywać się będą na podstawie zdiagnozowanych potrzeb uczestnika określonych w IPD zgodnie z 4-etapowym wzorcem nabywania kompetencji zawierającym niezbędny dla każdego etapu zakres.
 

1/G/2022 4ES NON PROFIT SP. Z O.O.

NAZWA WNIOSKODAWCY: 4ES NON PROFIT SP. Z O.O.

TYTUŁ PROJEKTU: Postaw na rozwój.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Od: 01/05/2022-30/11/2022

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 156 602,00 PLN

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 148 682,00 PLN

Celem projektu była aktywna integracja 15 osób dorosłych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do aktywnego udziału w życiu społecznym (dzięki wsparciu z zakresu aktywizacji społecznej) i zatrudnienia (dzięki wsparciu w zakresu aktywizacji zawodowej).

Zaplanowano podział działań na dwa moduły: MODUŁ I - AKTYWIZACJA SPOŁECZNA, która zakładała spotkania z psychologiem/pedagogiem, szkolenia w zakresie aktywizacji społecznej, gdzie trener miał pracować nad ułatwieniem relacji z otoczeniem, rozwijaniem kompetencji osobistych tj. komunikatywność, autoprezentacja: kreatywnym spędzaniem czasu z nastawieniem na: pozytywne myślenie, relaksację, samodoskonalenie, wyzwolenie potencjału. Na każdych zajęciach uczestnicy otrzymać mieli: materiały szkol., poczęstunek, obiad, zestawy kreatywne do twórczego spędzania czasu. Planowane były również spotkania z ekspertem aktywizacji społecznej oraz trzy wizyty do PES/PS/instytucji kultury.

MODUŁ II - AKTYWIZACJA ZAWODOWA, która obejmuje takie działania jak:

- doradztwo zawodowe w postaci spotkań indywidualnych, podczas których doradca miał opracować Indywidualne Plany Działania oraz monitorować ich realizację;

- szkolenia z przedsiębiorczości gdzie uczestnicy projektu zdobyć mieli wiedzę z przedsiębiorczości w tym zakładania i prowadzenia firmy (jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa społ., podmioty ekonomii społ).

Dodatkowo moduł ten obejmować miał spotkania indywidualne z Ekspertem przedsiębiorczości  oraz kursy  podnoszące kwalifikacje / kompetencje zawodowe. Dla uczestników kursów i szkoleń zawodowych wypłacone miały zostać stypendium szkoleniowe.

Nabór 1/G/2022 FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZY TORUŃ

NAZWA WNIOSKODAWCY: FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZY TORUŃ

TYTUŁ PROJEKTU: Twój start z wirtualną rzeczywistością

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Od: 01/07/2022 do: 31/01/2023

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 143 327,50 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 136 137,50 zł

Celem projektu było podniesienie do 31.12.20222r aktywności społeczno - zawodowej i przedsiębiorczości wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym obszaru LSR poprzez wyposażenie 15 uczestników/uczestniczek (UP) projektu w nowe umiejętności zawodowe i społeczne.

Wsparcie w projekcie miało być zindywidualizowane i kompleksowe, odpowiadające na potrzeby UP, nieograniczające możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji. W ramach projektu założono: SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM – dla 15 UP udział w sesjach indywidualnych; SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM w celu opracowania IPD w ramach IŚR, ZAJĘCIA GRUPOWE Z PSYCHOLOGIEM , które obejmować miały: trening umiejętności interpersonalnych, wyposażenie UP w wiedzę i umiejętności z zakresu budowania pozytywnych relacji, radzenia sobie ze stresem, rozładowywania napięcia i frustracji w sposób konstruktywny oraz kształtowania umiejętności interpersonalnych, WARSZTATY VR-owe  podczas których każdy uczestnik projektu miałby odbyć min. 5 sesji warsztatów z wykorzystania wirtualnej rzeczywistości (VR) w goglach VR. Proponowane były moduły uniwersalne (np. "Pierwszy dzień w pracy", "Pierwsza pomoc") oraz moduły zindywidualizowane. UP będą mogli powtarzać każdy z zarekomendowanych modułów dowolną liczbę razy, SZKOLENIA ZAWODOWE - dla wszystkich uczestników zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP określonymi w IŚR. Szkolenia miałyby kończyć się uzyskaniem kompetencji lub kwalifikacji, potwierdzonych odpowiednim dokumentem. Planowane było skoncentrowanie się na tematyce związanej z ICT, z uwagi na wartość dodaną, jaką jest współpraca Wnioskodawcy z ok. 100 potencjalnymi pracodawcami z tej branży w ekosystemie Toruńskiego Inkubatora Technologicznego, WARSZTATY ZARADNOŚCI ŻYCIOWEJ obejmujące wsparcie w zakresie poprawy zarządzania domowym budżetem oraz kreowania postaw przedsiębiorczych u wybranych UP, INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z PRAWNIKIEM stanowiące odpowiedź na potrzeby danego UP w zakresie związane z prawem pracy, ale także innymi indywidualnymi problemami natury prawnej.

 

Nabór 1/G/2022 Stowarzyszenie Gildia Superbohaterów

NAZWA WNIOSKODAWCY: Stowarzyszenie Gildia Superbohaterów

TYTUŁ PROJEKTU: Misja: Aktywizacja

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 02/05/2022 do: 31/12/2022

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 108 110,32 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 102 610,24 zł

Celem projektu jest wzrost w okresie maj 2022 – grudzień 2022 aktywności społeczno-zawodowej 10 mieszkańców Torunia z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zaplanowano udział 5 osób biernych zawodowo oraz 5 bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację instrumentów aktywizacji społecznej (warsztaty aktywizacji społecznej wsparte indywidualnym poradnictwem) oraz aktywizacji zawodowej (indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy). Projekt zakłada 2 moduły: 1) warsztaty społ.- Celem ich będzie podniesienie kompetencji społ. uczestników. Wykaz zajęć: - trening interpers. - prowadzi psycholog. Zakres: integracja, komunikacja interpersonalna, asertywność, radzenie sobie ze stresem i emocjami. - doradztwo zawodowe – trener kompetencji miękkich. Zakres: rynek pracy, formy zatrudnienia, przygotowanie CV, rozmowa kwalifikacyjna. - warsztaty samorealizacji - pedagog, trener kompetencji miękkich. Zakres: odkrywanie mocnych stron, pokonanie lęku przed przyszłością, walka z negatywną oceną i wzmocnienie wiary w siebie, wzmocnienie motywacji wewn. i zewn. - coaching – coach. Zakres: długofalowy plan działania, motywacja w dążeniu do celu, poznanie różnych narzędzi i metod w dążeniu do celu. - gospodarowanie budżetem dom – pedagog. Zakres: zasady konstruowania budżetu domowego, sposoby na oszczędzanie, unikanie pułapek marketingowych. - autoprezentacja  – stylistka. Zakres: dobieranie elementów garderoby, makijaż, dbanie o wygląd. - warsztaty zdrowotne - dietetyk oraz trener komp. mięk. Zakres: zasady zdrowego żywienia, profilaktyka zdrowotna, ćw. usprawniające ciało, joga. Zajęcia grup. uzupełnione będą indyw. poradnictwem specjalistycznym (psychoterapia/prawnik/pedagog/coach, wg. zapotrzebowania uczestników).
2. aktywizacja zawodowa - indywidualne doradztwo zawodowe - prowadzi psycholog, trener komp. miękkich, z uprawnieniami doradcy zaw. (Zakres: diagnoza kompetencji i preferencji zaw. oraz identyfikacja potrzeb, podpisanie IPD. – poszerzenie kompetencji zaw. uczestników poprzez szkolenia dopasowane do ich zapotrzebowania, zgodnie z IPD. – poszerzenie doświadczenia zaw. uczestników w środowisku pracy, dopasowane do ich zapotrzebowania, zgodnie z IPD. - pośrednictwo pracy – prowadzi pośrednik. Zakres: poszukiwanie ofert stażu i ofert pracy dla uczestników projektu.

 

1/G/2022 FUNDACJA ARCHIPELAG INICJATYW

NAZWA WNIOSKODAWCY: FUNDACJA ARCHIPELAG INICJATYW

TYTUŁ PROJEKTU: KAMIENICA ZAWODOWYCH INICJATYW

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Od: 11/04/2022 do: 31/12/2022

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 131 615,82 PLN

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 125 035,03 PLN

Celem projektu było przywrócenie do aktywnego funkcjonowania społeczno-zawodowego co najmniej 8 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. (zamieszkujących teren objęty LSR) dzięki objęciu kompleksowym wsparciem w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej do końca grudnia 2022r. Realizacja projektu złożona została w dwóch głównych etapów, każdy uczestnik weźmie udział we wsparciu w ramach obu: ETAP I:

ETAP I zakładał cykl indywidualnych spotkań 1:1 (5h/os.) ze specjalistą, które obejmowało stworzenie dedykowanej strategii rozwoju społ.-zawod. dla danej osoby udokumentowanej Indywidualną Ścieżką Reintegracji. W trakcie trwania projektu m.in. po zakończeniu szkoleń kompetencji, w trakcie staży wyznaczone miały być kolejne spotkania w celu weryfikacji postępów, omówienia ewentualnych problemów i barier oraz wypracowania rozwiązań (ewaluacja on-going) oraz spotkanie podsumowujące po zakończeniu wsparcia wraz ewaluacją końcowa i podsumowaniem rezultatów. Ponadto w ramach tej ścieżki założono  trening kompetencji i umiejętności społeczno–zawodowych, który miał być prowadzony w dwóch blokach: - aspekty psychologiczne i społeczne (18h) oraz aspekty zawodowe (6h) mające przygotować uczestnika przed uczestnictwem w aktywizacji zawodowej.

ETAP II zakładał cykl spotkań 1:1 (4h/os.) z doradcą zawodowym skutkujący opracowaniem Indywidualnego Planu Działania-IPD.  Przewidziano realizację szkoleń podnoszących kompetencje na rynku pracy. Wszyscy podwykonawcy szkoleń mieli posiadać wpis do RIS. Zaplanowano następujące szkolenia: pracownik biurowy w praktyce, animator w turystyce, piernikarz, profesjonalny pracownik biurowy z obsługą klienta. Po zakończonych szkoleniach uczestnicy mieli być kierowani na staże do firm i organizacji zgodnie z podniesionymi kompetencjami.

1/G/2022 CENTRUM WSPARCIA SAMORZĄDU I BIZNESU ALSTA SYLWIA OSOWSKA

NAZWA WNIOSKODAWCY: CENTRUM WSPARCIA SAMORZĄDU I BIZNESU ALSTA SYLWIA OSOWSKA

TYTUŁ PROJEKTU: KLUB MIESZKAŃCA: Od: 02/05/2022 do: 31/12/2022

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Od: 02/05/2022 do: 31/12/2022

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 135 123,23 PLN

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 125 893,13 PLN

Projekt wpisywał się w przedsięwzięcie dot. wsparcia podnoszącego kompetencje i/lub dającego nowe umiejętności zawodowe i społeczne, w tym szkolenia, doradztwo, staże i wsparcie inicjatyw partnerskich promujących aktywizację społeczno-zawodową. Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa 15 osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności: osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej i osób z niepełnosprawnościami.

W projekcie przewidziano: 

1) indywidualne spotkania z psychologiem, który wspierał uczestników w trakcie realizacji projektu oraz oceniał poprawę parametrów funkcjonowania uczestników po realizacji projektu;

2) warsztaty - trening autoprezentacji, poprawy wizerunku, znajomości swoich mocnych stron; asertywności, umiejętności skutecznej komunikacji ;

3) indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, który wspiera uczestników na etapie wyboru odpowiedniego zawodu, podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, udzielał niezbędnych informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach kształcenia i szkolenia;

4) warsztaty z dietetykiem – podczas których uczestnicy poznali tajniki zdrowego odżywiania i diety dostosowanej do wieku uczestników oraz ich stanu zdrowia;

5) kursy zawodowe dla 15 osób biorących udział w aktywizacji zawodowej. Ich zakres zostało dobrane do każdej z osób zgodnie z IPD.

Nabór 1/G/2022 CDB GROUP Sp. z o.o.

NAZWA WNIOSKODAWCY: CDB GROUP Sp. z o.o.

TYTUŁ PROJEKTU: KLUB MIESZKAŃCA: Aktywizacja społeczno – zawodowa na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu w Mieście Toruń

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Od: 02/05/2022 do: 31/12/2022

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 135 123,23 PLN

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 125 893,13 PLN

Projekt wpisywał się w przedsięwzięcie dot. wsparcia podnoszącego kompetencje i/lub dającego nowe umiejętności zawodowe i społeczne, w tym szkolenia, doradztwo, staże i wsparcie inicjatyw partnerskich promujących aktywizację społeczno-zawodową. Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa 15 osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności: osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej i osób z niepełnosprawnościami.

W projekcie przewidziano: 

1) indywidualne spotkania z psychologiem, który wspierał uczestników w trakcie realizacji projektu oraz oceniał poprawę parametrów funkcjonowania uczestników po realizacji projektu;

2) warsztaty - trening autoprezentacji, poprawy wizerunku, znajomości swoich mocnych stron; asertywności, umiejętności skutecznej komunikacji ;

3) indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, który wspiera uczestników na etapie wyboru odpowiedniego zawodu, podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, udzielał niezbędnych informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach kształcenia i szkolenia;

4) warsztaty z dietetykiem – podczas których uczestnicy poznali tajniki zdrowego odżywiania i diety dostosowanej do wieku uczestników oraz ich stanu zdrowia;

5) kursy zawodowe dla 15 osób biorących udział w aktywizacji zawodowej. Ich zakres zostało dobrane do każdej z osób zgodnie z IPD.

1/G/2022 IntoTheWorld MARIUSZ GORZYCKI

NAZWA WNIOSKODAWCY: IntoTheWorld MARIUSZ GORZYCKI

TYTUŁ PROJEKTU: Praca +

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Od: 01/04/2022 do: 31/12/2022

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 106 068,00 PLN

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 100 718,00 PLN

Celem projektu było podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 10 osób z terenu objętego LSR w Toruniu, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w indywidualnej ścieżce reintegracji oraz zdobycie kompetencji do pracy z dziećmi do lat 3 - w żłobku i klubie dziecięcym lub kompetencji innych, zgodnych z indywidualną ścieżką zawodową uczestnika. Zaproponowane wsparcie zostało zrealizowane poprzez udzielenie wsparcia psychologicznego, spotkania z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, udział w szkoleniu nadającym nowe kompetencje stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, udział w warsztatach kompetencji społeczno-zawodowych.

Ścieżka zawodowa przewidywała:

- szkolenie/kurs nadający nowe kompetencje, składający się z 280 godz. 10 osób, w tym (24 dni teoria 200 godz. + 10 dni praktyki 80 godz.). Wnioskodawca zaproponował Kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym MRPiPS lub inny wybrany przez  uczestnika projektu podczas indywidualnie opracowanej ścieżki reintegracji Kurs o charakterze kompetencyjnym. Szkolenie było przeprowadzone wg. 4-etapowego wzorca, a podmiot prowadzący będzie posiadał wpis do RIS,

- spotkanie z doradcą zawodowym (20 godzin), którego celem była pomoc w ustaleniu ścieżki zawodowej i doradztwo w tym zakresie oraz ukierunkowanie Uczestnika na podjęcie odpowiedniej decyzji dot. obranej ścieżki zawodowej oraz przygotowanie IPD,

- pośrednik pracy, (20 godzin) według potrzeb uczestnika projektu, którego celem było zwiększenie dostępności do rynku pracy, pokazanie możliwości pracy, stworzenie CV i zadbanie o pozytywny wizerunek UP.

1/G/2019 Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowieka

NAZWA WNIOSKODAWCY: Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowieka

TYTUŁ PROJEKTU: NOE - nowe życie samotnych rodziców

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/01/2021 do: 30/06/2021

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 39 178,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 37 070,00 zł

Cel projektu jest zgodny z celem szczegółowym SHOOP i jest nim wzrost aktywizacji społeczno- zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymi, a będącymi mieszkańcami obszarów objętych LSR. W naszym projekcie chcemy poprzez zatrudnienie 2 animatorów lokalnych: - dotrzeć do 12 rodziców samotnie wychowujących dzieci i poznać ich sytuacje życiową oraz potrzeby ich i ich dzieci - zdiagnozować ich potrzeby i stworzyć grupowy plan animacji - zmotywować ich do poprawny sytuacji bytowo-materialnej, jeśli po diagnozie sytuacji będą takie wytyczne - pokazać im ( poinformować ) o możliwościach korzystania z różnych formach wsparcia społecznego, o inicjatywach, działaniach lokalnych, o placówkach świadczących wsparcie, by ułatwić im osiągnięcie poprawy w sytuacji życiowej - dać możliwość wykazania się rodzicom angażując ich, współorganizując z nimi działania lokalne, co wzmocni chęć do przeprowadzania trwałych zmian w życiu ich i całej ich rodziny. Nasz projekt wpisuje się w cel ogólny LSR, gdyż jest próbą zainicjowania działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Dzięki dotarciu do odbiorców projektu z informacją o formach wsparcia i daniu im możliwości wykazywania się swoim środowisku zaangażowaniem i włączeniem osiągniemy cel szczegółowy LSR. Projekt niniejszy jest rozwinięciem działań podejmowanych obecnie przez Stowarzyszenie, lecz na mniejszą skalę niż są potrzeby środowiska z uwagi na ograniczone środki na te cele.

1/G/2019 AGENCJA ANALIZ I DORADZTWA PERSONALNEGO PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS GROUP REMIGIUSZ KOC

NAZWA WNIOSKODAWCY: AGENCJA ANALIZ I DORADZTWA PERSONALNEGO PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS GROUP REMIGIUSZ KOC

TYTUŁ PROJEKTU: Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/04/2020 do: 30/09/2020

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 52 494,08 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 49 862,50 zł

Zwiększenie aktywności społecznej 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar objęty LSR LGD dla Miasta Torunia (zgodnie z definicją zawartą w ogłoszeniu o naborze). Projekt adresowany jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osób niepełnosprawnych, które ukończyły 60 rok życia. Cel projektu zostanie zrealizowany w terminie do 30.09.2020 r. poprzez uruchomienie i prowadzenie centrum aktywności lokalnej i organizację wielowymiarowego wsparcia. W ramach proj. uruchom.zostanie Centrum Aktywności Lokalnej. Dla uczestników tego potrzebujących zostanie zapewniona usługa transportowa. W okresie V-IX 2020 r. w ramach centrum przewidziano nast. formy działania/wsparcia:
1. Prelekcje ekspertów - np.prawnik, psycholog, informatyk, specjalista ds. pomocy społecznej,
2. Zajęcia gimnastyczne.
3. Warsztaty z terapii zajęciowej,
4. Wyjścia kulturalne,
5. Konferencja podsumowująca i upowszechniająca jego efekty.
 

1/G/2019 Fundacja STUDIO M6

NAZWA WNIOSKODAWCY: Fundacja STUDIO M6

TYTUŁ PROJEKTU: Społeczna Agencja Pośrednictwa

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/08/2020 do: 30/06/2021

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 30 331,25 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 27 631,25 zł

Projekt realizowany w okresie od 08 do 12 2020 oraz 06 2021, skierowany jest do 15 osób z obszaru LSR- Zespołu Staromiejskiego oraz Przedmieścia Bydgoskiego, zagrożonych wyklucz. społ., ze względu na ubóstwo, niedostateczne warunki mieszkaniowe, czy ograniczony dostęp do mieszkań. Problem z dostępnością mieszkań występuje najczęściej u osób ubogich i w rodzinach z osobą niepełnosprawną. Działania: diagnoza potrzeb społeczności lokalnej, spotkanie edukacyjne i warsztaty, konsultacje indywidualne dla osób zakwalifikowanych do projektu, oraz otwarta debata o problematyce najmu społecznego, z zaangażowaniem lokalnej społeczności. Celem była animacja wzajemna lokalnej społeczności oraz osób z projektu, oraz poniesienie wiedzy w zakresie tematyki mieszkaniowej oraz możliwości i aspektów realizacji polityki mieszkaniowej z udziałem czynnika społecznego. Celem projektu jest zbadanie potrzeb społeczności lokalnej, a dalej zwiększenie wiedzy i świadomości uczestników o sektorze mieszkaniowym na obszarze LSR, co ma prowadzić do zwiększenia zaradności w zakresie umiejętności określenia własnych potrzeb mieszkaniowych, ustalenia ścieżki dojścia do realizacji tych potrzeb. Debata społeczna ma poruszać problematykę dostępności mieszkań oraz podwyższenia standardów mieszkaniowych dla osób potrzebujących poprzez innowacyjne narzędzie polityki mieszkaniowej Społecznej Agencji Pośrednictwa, która powoli wdrażana jest obecnie w całej Polsce przy udziale środków europejskich na poziomie JST

1/G/2019 Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

NAZWA WNIOSKODAWCY: Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

TYTUŁ PROJEKTU: Uwierzyć w siebie

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/07/2020 do: 30/11/2020

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 49 151,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 45 711,00 zł

Realizacja projektu "Uwierzyć w siebie" miał na celu zwiększenie umiejętności społecznych, aktywizację społeczną i integrację 23 osób z gr. os. zagr. ubóstwem lub wykl. społ, zamieszkujących obszar LSR, w szczególnie Podgórza w Toruniu. W ramach projektu podjęte zostały działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej - do tych osób skierowana zostanie oferta indywidualnego wsparcia psychologicznego, warsztatów i treningów aktywizacyjnych oraz zapewniona możliwość udziału w wydarzeniach, dzięki którym osoby te zaktywizują się, zintegrują z innymi mieszkańcami osiedla oraz wzmocnią więzi rodzinne, w szczególności ze swoimi dziećmi. Uczestnicy projektu wezmą udział w treningach komunikacji interpersonalnej, treningach umiejętności i kompetencji społecznych oraz autoprezentacji, a także w warsztatach wizażu.

1/G/2019 Gmina Miasta TORUŃ

NAZWA WNIOSKODAWCY: Gmina Miasta TORUŃ

TYTUŁ PROJEKTU: Ogród Zoobotaniczny - miejsce aktywizacji społecznej.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 25/01/2021 do: 30/06/2021

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 48 312,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 45 680,00 zł

Celem nadrzędnym projektu jest podniesienie aktywności społecznej osób z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu (osoby niesamodzielne, starsze oraz niepełnosprawne) zamieszkujących na terenie obszaru rewitalizacji miasta Torunia. W ramach projektu będą prowadzone typowe zajęcia hortiterapeutyczne w oparciu o zasoby Ogrodu Zoobot., indywidualne spotkania z psychologiem, grupowe warsztaty psychologiczne oraz dodatkowo warsztaty fotograficzne (fotografia przyrodnicza), zajęcia ceramiczne i florystyczne. Kontakt z naturą, poprzez przebywanie i pracę w ogrodzie, stymuluje ośrodkowy układ nerwowy, zwiększa sprawność i koordynację ruchową, działa relaksująco, podnosi poczucie własnej wartości i uczy samodzielności. Uczestnicy będą również mogli nabyć nowe umiejętności, jak fotografia przyrodnicza, praca z ceramiką oraz z zakresy florystyki. Uczestnicy zajęć wraz z osobami z ich otoczenia będą również brali udział w festynie organizowanym przez OZB, co przyczyni się do integracji tych osób ze społecznością lokalną.

1/G/2019 Kadry Pedagogiki Kornelia Gorzycka

NAZWA WNIOSKODAWCY: Kadry Pedagogiki Kornelia Gorzycka

TYTUŁ PROJEKTU: Bądź samodzielny, bądź samodzielna

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/01/2020 do: 30/11/2020

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 42 566,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 40 120,20  zł

Celem projektu jest stworzenie grupy wsparcia/samopomocy walki z otyłością/nadwagą lub zagrożeniem nią dla 20 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z obszaru LSR w formie organizacji spotkań grupy oraz procesów pomocy poprzez warsztaty, integrację, zajęcia sportowe i spotkania ze specjalistami z dziedziny otyłości i zdrowia w okresie 6 msc.. Projekt zakłada wsparcie psychologiczne, zwiększenie świadomości profilaktyki zdrowotnej i działania, w tym edukację, wsparcie specjalisty w ocenie stanu zdrowia oraz tworzenie przez uczestników idei i działań samopomocowych w walce z chorobą.
1. Wsparcie poprzez cykliczne spotk. z psychologiem,
2.Rozpoznanie kondycji zdrowotnej organizmu,
3. Wsparcie poprzez organizację form edukacyjnych tj. prelekcja dot. zdrowego stylu życia,
4. Wsparcie poprzez organizację form treningowych,
5. Wsparcie poprzez organizację form treningowych,
6. Wsparcie poprzez integrację uczestników

1/G/2019 IntoTheWorld Mariusz Gorzycki

NAZWA WNIOSKODAWCY: IntoTheWorld Mariusz Gorzycki

TYTUŁ PROJEKTU: Jeszcze w zielone gramy +

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/01/2020 do: 30/11/2020

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 36 235,00zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 34 071,00 zł

Celem projektu jest organizacja społeczności lokalnej/obywatelskiej - 20 osób w wieku poproduk. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub/i niepełnosprawnych czujących silne więzi sąsiedzkie lub środowiskowe w ramach kontynuacji projektu Jeszcze w zielone gramy w okresie 6 miesięcy, a także wzmocnienie potencjału animatorów i liderów działających na obszarze LSR w zakresie animacji społecznej Projekt zakłada zgodnie z LSR zwiększenie efektywności realizacji działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej/obywatelskiej poprzez: - wytyczenie lidera lub animatora aktywności lokalnej lub obywatelskiej na obszarze LSR - zorganizowanie przez animatora zajęć integracyjnych, rehabilitacyjnych i rekreacyjno[1]sportowych za pomocą potencjału własnego oraz z wykorzystaniem potencjału specjalistów z branży cele szczegółowe: - wzrost świadomości zdrowotnej uczestników - zachęcenie uczestników do podejmowania aktywności społecznej - poprawa samopoczucia uczestników projektu - zwiększenie długofalowej aktywności uczestników w zakresie rekreacji i sportu - budowanie relacji międzyludzkich w zakresie wsparcia i samopomocy, - budowanie relacji o charakterze długofalowym - wzrost wiedzy uczestników projektu nt. wolontariatu i możliwości działania w lokalnej społ. - konieczność realizowania przedsięwzięć, w szczególności o charakterze oddolnym, dla osób starszych oraz gorzej sytuowanych - nauka tworzenia i organizowania inicjatyw i zajęć dla społeczności, w tym wolontariatu

Nabór 1/G/2020 4ES Non Profit Sp. z o.o.

NAZWA WNIOSKODAWCY: 4ES Non Profit Sp. z o.o.

TYTUŁ PROJEKTU: Mój czas- dla mnie i dla Ciebie.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/06/2021 do: 30/10/2021

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 47 432,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 44 800,00 zł

Cel projektu: Aktywizacja społeczna poprzez zaszczepienie idei samopomocy wśród 16 uczestników tj. os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR oraz ich integracja z lokalną społecznością do 30.09.2021 r. Działania projektu będą prowadziły do wzmocnienia więzi społecznych wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych, co jest ważnym elementem rewitalizacji społecznej. Cel projektu przyczynił się do niwelowania wśród uczestników biernej, roszczeniowej postawy oraz przeciwdziała ich niskiej aktywności społecznej, która pogłębia zjawisko wykluczenia społecznego. Udział w projekcie wpłynie pozytywnie na wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za innych mieszkańców LSR, tj. sąsiadów, osoby bardziej potrzebujące. Działania projektowe wpisują się w zakres przedsięwzięcia możliwego do realizacji w ramach naboru. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęcie działaniami edukacyjnymi, kulturalnymi, samopomocowymi oraz integracyjnymi. Kompleksowe podejście do złagodzenia problemu poprzez szeroki zakres wsparcia i różnorodność form wpłynie na zwiększenie aktywności społecznej 16 osób. Co wpisuje się w zintegrowane działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej. Wymiana swojego czasu wpłynie pozytywnie na uczestników w okresie długofalowym poprzez uświadomienie wartości pomagania i odpowiedzialności za innych. Uczestnicy zostali ukierunkowani, wyposażeni w narzędzia merytoryczne w celu kontynuowania idei samopomocy po zakończeniu projektu.

MODUŁ I - PRZYGOTOWANIE BANKU CZASU: Celem spotkań było rozpisanie umiejętności, możliwości uczestników wraz z ich dostępnością czasową oraz sporządzenie indywidualnej oferty usług do Banku Czasu (np. robienie zakupów, drobne naprawy, załatwianie spraw w urzędzie, podwożenie, przygotowanie żywności/ wypieków, wymiana usługami/przedmiotami, które mogą zostać wymienione w ramach grupy)

MODUŁ II- BANK CZASU: zaangażowany zostanie Moderator odp. za moderowanie Bankiem Czasu,

MODUŁ III INTEGRACJA: A) SPOTKANIA RĘKODZIELNICZE; B) 3 WYCIECZKI; C) WERNISAŻ połączony z WYSTAWĄ PRAC UCZESTNIKÓW

MODUŁ IV: Pedagog zbadał samoocenę uczestników ich motywację do zmiany postawy życiowej. Będzie odpowiedzialny za pomiar efektywności społecznej. Zapewniona zostanie sala na spotkania.

W realizacji projektu wykorzystano znacząco ulepszoną metodę aktywizacji społeczno-zawodowej poprzez zastosowanie połączenia 5 form wsparcia: realizacja przygotowania Banku Czasu i prowadzenie Banku Czasu, spotkania rękodzielnicze, wycieczki, spotkania z pedagogiem, działanie integrujące z lokalną społecznością - wernisaż połączony z wystawą prac uczestników. Wnioskodawca nie stosował tak kompleksowego wsparcia aktywizacji społeczno-zawodowej. Po raz pierwszy będzie realizować wsparcie w postaci Banku Czasu, z idei samopomocy wśród os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. 

 

1/G/2019 Fundacja Agrafka

NAZWA WNIOSKODAWCY: Fundacja Agrafka

TYTUŁ PROJEKTU: U@ktywnij się! - działania na rzecz osób niepełnosprawnych

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 06/01/2020 do: 30/06/2020

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 33 301,80 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 31 281,80 zł

Projekt dotyczy poprawy sytuacji społecznej i wzrostu aktywności społecznej 20 osób niepełnosprawnych (ON) zamieszkujących obszar LSR poprzez szkolenia w formie grupowej i indywidualnej z zakresu obsługi komputera i innych urządzeń cyfrowych, naukę j. angielskiego potrzebnego podczas obsługi urządzeń cyfrowych oraz integrację. Poprzez działania te w życiu ON nastąpi wzrost znaczenia internetu jako instrumentu umożliwiającego pokonywanie ograniczeń, z jakimi na co dzień borykają się ON; zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu i zwiększenie swojej wiedzy z zakresu IT; zwiększenie poczucia własnej wartości w oczach rówieśników, rodziny, młodszego pokolenia poprzez wzrost kompetencji cyfrowych - w tym nabycie umiejętności korzystania z mediów społecznościowych - tak ważnych w dobie internetu; zapobieganie wykluczeniu społecznemu i osamotnieniu poprzez uczestnictwo w szkoleniu (integracja wewnątrzpokoleniowa), dzięki któremu nastąpi nawiązanie nowych znajomości, zmniejszenie marginalizacji i wyjście z izolacji; wzrost samodzielności i niezależności ON, dzięki nabyciu umiejętności rozwiązywania swoich problemów zdalnie, poprzez internet; zwiększenie poczucia bycia pełnowartościowym członkiem społeczeństwa, mogącym zarówno korzystać z zasobów i osiągnięć kultury i cywilizacji, jak i będącym w stanie włączyć się w ich tworzenie; kreowanie własnego wizerunku poprzez internet i media społecznościowe. Działania odbywać się będą w Fundacji Agrafka lub w lokalu Stowarzyszenia Razem.

 

1/G/2019 Fundacja Wyrównać szanse

NAZWA WNIOSKODAWCY: Fundacja Wyrównać szanse

TYTUŁ PROJEKTU: Jak dobrze mieć sąsiada...

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 03/02/2020 do: 31/07/2020

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 52 700,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 50 000,00 zł

Cel projektu: Zaszczepienie idei samopomocy i samoorganizowania się wśród 15 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z Torunia (LSR). Działania prowadzić będą do wytworzenia i zacieśniania wspólnotowych więzów wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w swoich środowiskach, co jest istotnym elementem rewitalizacji społecznej zwłaszcza w tzw enklawach ubóstwa. Cel projektu przyczyni się do niwelowania wśród uczestników biernej, często roszczeniowej postawy, minimalizacji problem.
1.Wywiady z diagnozą uczestników w środowiskach domowych -określenie poziomu wykluczenia społ, stopnia deficytów, zasobów środowiska, ograniczeń i barier, przyczyn i skutków kryzysowej sytuacji, ułatwią trafniejszy dobór dalszego indywidualnego wsparcia. Osoba odp-pracownik socjalny.
2.Indywid wsparcie socjalno-psychologiczne;
3.Ekonomiczne planowanie zdrowego żywienia i stylu życia;
4.Dzień sąsiada;
5.Warsztaty samopomocowe.

1/G/2019 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEGO ANDRZEJA APOSTOŁA W TORUNIU

NAZWA WNIOSKODAWCY: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEGO ANDRZEJA APOSTOŁA W TORUNIU

TYTUŁ PROJEKTU: Wspólnie możemy więcej

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/03/2020 do: 31/07/2020

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 43 822,70 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 41 193,50 zł

Celem projektu jest zwiększenie do 31.07.2020 r. dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez prowadzenie działań integracyjnych i edukacyjnych skierowanych do 15 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności osób starszych i/lub osób z niepełnosprawnością. Zaplanowano następujące f. wsparcia dla osób potrzebujących pomocy w codz. funkcjonowaniu:
1. SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM – indywidualne oraz grupowe;
2. WARSZTATY EDUKACYJNO-INTEGRACYJNE;
- cykliczne spotk. z dietetykiem,
- warsztaty kulinarne,
- WARSZTATY RĘKODZIELNICZE/DECOUPAGE/FLORYSTYCZNE;
- WARSZTATY DZIENNIKARSKIE;
- ZAJĘCIA REKREACYJNE AQUA AEROBIK
3. IMPREZY INTEGRACYJNE
- realizacja 1 gry miejskiej pod nadzorem animatorów lokalnych;
- organizacja majówki połączonej z wyjazdem do np. wioski tematycznej;
- 2 inne wydarzenia - np. wyjście na koncert bądź grill na terenie parafii.

1/G/2019 AGENCJA DORADCZO-SZKOLENIOWA "CREATIVE" ALICJA ZDZIARSKA

NAZWA WNIOSKODAWCY: AGENCJA DORADCZO-SZKOLENIOWA "CREATIVE" ALICJA ZDZIARSKA

TYTUŁ PROJEKTU: KLUB MIESZKAŃCA - RADOŚĆ

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 02/03/2020 do: 31/08/2020

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 45 355,08 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 42 723,50 zł

Głównym celem projektu było wzmocnienie procesu organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Projekt obejął kompleksowym wsparciem aktywizacyjnym grupę 15 osób zagrożonych wykluczeniem społ potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W ramach projektu odbyły się spotkania w Klubie Mieszkańca Radoś:
1. Zajęcia grupowe z psychologiem.
2. Spotkania indywidualne z psychologiem. Każdy uczestnik będzie miał możliwość dwukrotnych indywidualnych konsultacji z psychologiem.
3. Trening pamięci i funkcji poznawczych oraz komunikacji społecznej.
4. Poczęstunek podczas spotkań.
6. Animator klubu.
7. Zakup tabletów w celu treningu mózgu i funkcji poznawczych. Nauka oraz wsparcie w postaci zakupu urządzeń ułatwi seniorom wykonywanie codziennych czynności z użyciem nowoczesnych rozwiązań technologicznych - co pozwoliło im na pełne uczestnictwo w życiu społecznym. .
8. Zakup abonamentu aplikacji mobilnej do treningu mózgu i funkcji poznawczych, np. "Neurogra".
10. Wyjazd integracyjny na terenie woj. kuj.-pom. Ludzie niesamodzielni oraz starsi mają bardzo ograniczone możliwości wyjazdu w ciekawe miejsca. Spowodowane jest to głównie brakiem środków finansowych, jak również brakiem kontaktu z otoczeniem.

1/G/2019 Invest Edukacjo Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

NAZWA WNIOSKODAWCY: Invest Edukacjo Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

TYTUŁ PROJEKTU: Klub Seniora "Olimp"

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: od: 01/04/2021 do: 30/06/2021

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 52 631,58zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 50 000,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar objęty LSR LGD dla Miasta Torunia. Projekt adresowany jest do 16 seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia i kwalifikują się do grupy osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub osób niepełnosprawnych. Cel projektu zostanie zrealizowany w terminie poprzez uruchomienie i prowadzenie Klubu Seniora "Olimp" i organizację wieloaspektowego wsparcia.
W okresie 04-06.21r.w Klubie przewidziano nast.formy wsparcia:
1.Warsztaty/wykłady-np.prawnik,farmaceuta,specjalista ds.pomocy społ. -organizow.w celach edukacyjnych,w celu przełamywania barier inf.-przykłady zajęć: zasiłki i zapomogi,leki i suplementy, darowizny i spadki;
2.Zajęcia sportowe/relaksacyjne/rehabilit.-mające na celu aktywizację ruchową UP, zwiększenie poziomu motywacji do aktyw.fiz. i polepszające zdrowie;
3.Warsztaty terapii zajęciowej;
4.Wyjścia uspołeczniające -wyjścia do instytucji kultury itp.np.planetarium, teatr;
5. Wsparcie psycholog.-indywidualne konsult;
6.Konferencja podsumowująca i wystawa prac.

1/G/2019 ODYSEJA EDUKACJO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NAZWA WNIOSKODAWCY: ODYSEJA EDUKACJO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

TYTUŁ PROJEKTU: Klub Seniora "Odyseja"

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/04/2021 do: 30/06/2021

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 52 051,58 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 49 420,00 zł

Cel projektu: zwiększenie aktywności społecznej 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar objęty LSR LGD dla Miasta Torunia.. Projekt adresowany do 16 seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia i kwalifikują się do grupy osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub osób niepełnosprawnych.
W okresie IV-VI`21r. w Klubie zrealizowano następujące formy wsparcia:
1. Warsztaty/wykłady-np. prawnik, farmaceuta, specjalista ds. pomocy społ.-organizow. w celach edukacyjnych, w celu przełamywania barier inf.-przykłady zajęć: zasiłki i zapomogi, leki i suplementy, darowizny i spadki;
2. Zajęcia sportowe/relaksacyjne/rehabilit.-mające na celu aktywizację ruchową UP, zwiększenie poziomu motywacji do aktywności fizycznej i polepszające zdrowie UP;, zakłada się, że będą to spotkania otwarte, na które zastaną zaproszone również rodziny/opiekunowie i inne osoby ze społeczności lokalnej, pokazywano ćwiczenia do wykonania w domu.
3. Warsztaty terapii zajęciowej-zakładające integrację uczestników,trening manual.,zajęcia mają wytworzyć prace na wystawę podsumowującą;
4. Wyjścia uspołeczniające-wyjścia do instytucji kultury, np.planetarium ,teatr;
5. Wsparcie psycholog.-indywidualne konsultacje;
6. Konferencja podsumowująca i wystawa prac.

1/G/2019 Fundacja Archipelag Inicjatyw

NAZWA WNIOSKODAWCY: Fundacja Archipelag Inicjatyw

TYTUŁ PROJEKTU: Klub Aktywności Kulturalnej

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/01/2020 do: 30/06/2020

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 33 480,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 31 680,00 zł

Celem projektu był wzrost aktywności społecznej 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkańców obszaru LSR. Cel projektu jest zgodny z LSR, ponieważ - a) odnosząc się do celu ogólnego LSR - w sposób bezpośredni umożliwi wzrost zintegrowanych działań na rzecz beneficjentów. b) odnosząc się do celu szczegółowego 1 - pozwoli ww. osobom na pozostanie w środowisku lokalnym oraz aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, co spowoduje zwiększenie efektywności realizacji działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej oraz c) odnosząc się do przedsięwzięcia - zostanie utworzone nowa przestrzeń dla aktywnych spotkań w dzielnicy miasta, w której zdiagnozowano jako priorytetową potrzebę utworzenia takich miejsc. Uczestnikom zaproponowano cykl spotkań animacyjnych i wyjść kulturalnych, a także możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistycznego, np. grupowego czy indywidualnego wsparcia psychologicznego, prawnego i innych (wg określonych potrzeb indywidualnych).
1. Działania merytoryczne. Zadanie polegało na organizowaniu i inspirowaniu udziału 10-osobowej grupy mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym, w ramach Staromiejskiego Klubu Aktywizacji i Integracji Mieszkańców „Kamienica Inicjatyw”,w tym:
- 20 spotkań edukacyjno-animacyjnych
a) o charakterze integracyjno-terapeutycznym,
b) Spotkania o charakterze rekreacyjno-sportowym,
c) wyjścia kulturalne, np. kino, teatr, kawiarnia, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy sztuki (na terenie Miasta Toruń)
- imprezy integracyjne o charakterze międzypokoleniowym,
- wyjazdy integracyjne,
- poradnictwa specjalistycznego (indywidualne spotkania - wg rozpoznanych przez kierownika potrzeb - np. z prawnikiem, mediatorem, psychologiem) - dla uczestników oraz otoczenia
- grupowe poradnictwa prawnego i obywatelskiego służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych - dla uczestników oraz otoczenia.

Nabór 1/G/2020 Fundacja STUDIO M6

NAZWA WNIOSKODAWCY: Fundacja STUDIO M6

TYTUŁ PROJEKTU: Społeczna Agencja Pośrednictwa - reintegracja ze społecznością

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/06/2021 do: 30/10/2021

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 37 140,00 zl

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT):  34 140,00 zł

Projekt skierowany do 15 osób z obszaru LSR-szczególnie Zespołu Staromiejskiego, Przedmieścia Bydgoskiego oraz Podgórza (obszar rewitalizacji) zagrożonych wykluczeniem społecznym (ubóstwo, niedostateczne warunki mieszkaniowe, czy ograniczony dostęp do mieszkań). Problem z dostępnością mieszkań występuje najczęściej u osób ubogich i w rodzinach z osobą niepełnosprawną. Spotkania edukacyjne i warsztaty, konsultacje indywidualne dla osób zakwalifikowanych do projektu, oraz otwarte wydarzenie o problematyce najmu społecznego, z zaangażowaniem lokalnej społeczności. Celem będzie animacja wzajemna lokalnej społeczności oraz osób z projektu, jak i podniesienie wiedzy w zakresie tematyki mieszkaniowej oraz możliwości i aspektów realizacji polityki mieszkaniowej z udziałem czynnika społecznego. Celem projektu jest pogłębienie wiedzy o potrzebach społeczności lokalnej, a dalej zwiększenie wiedzy i świadomości uczestników o sektorze mieszkaniowym na obszarze LSR, co ma prowadzić do zwiększenia zaradności w zakresie umiejętności określenia własnych potrzeb mieszkaniowych, ustalenia ścieżki dojścia do realizacji tych potrzeb.
Realizacja działań przez grupę docelową osób zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym:
1. Spotkanie edukacyjne w formie grupowej: wykład o mieszkalnictwie, o aspektach prawnych oraz z HR-u. W trakcie spotkania zapewniona będzie opieka nad dziećmi uczestników i uczestniczek projektu.
2. Indywidualne konsultacje dotyczące analizy indywidualnej sytuacji mieszkaniowej z zarządcą oraz prawnikiem wg potrzeb.
3. Indywidualne spotkania z terapeutą.
4. 2 dni warsztatów w formie sieciowania społecznego (World Café) z doradcą prawnym, HR, psychologiem, osoba zarządzającą nieruchomościami, osoba reprezentująca gminę lub MOPR.
5. Wydarzenie podsumowujące: integracyjno-edukacyjne: Na zakończenie projektu zostanie zorganizowane otwarte wydarzenie dla społeczności lokalnej i uczestników projektu w formie "śniadania integrującego". Działanie będzie stanowiło formę zaangażowania lokalnej społeczności w działanie z grupą docelową. Na wydarzenie zostaną zaproszeni liczni specjaliści z branży nieruchomościowej, społecznej, oraz z Gminy. Wydarzenie będzie miało formę otwartą i będzie można zadawać pytania. W trakcie wydarzenia przewidziane są działania animacyjne - warsztatowe jak tablica pytań, oraz inne aktywne formy angażujące społeczność.

 

1/G/2019 Fundacja Wolna Wisła

NAZWA WNIOSKODAWCY: Fundacja Wolna Wisła

TYTUŁ PROJEKTU: Eko-wyprawy nad Wisłę

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/05/2020 do: 31/10/2020

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 47 390,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 44 190,00 zł

MECHANIZM RACJONALNYCH USPRAWNIEŃ: 11 998,50 zl

Projekt to cykl wypraw nad Wisłę. Stałym elementem wypraw były przejażdżki fundacyjną wiślaną łodzią do nadwiślańskiego ogrodu, który uczestnicy wspólnie założyli na wiosnę, uprawiali w ciągu sezonu. Zajęcia ogrodowe zostały urozmaicone o inne zajęcia tematyczne, co pozwoliło każdemu znaleźć coś dla siebie. Wspólne rejsy i praca w ogrodzie stworzą przyjazną scenerię do prowadzenia warsztatów grupowych i terapii, która odbywała się każdorazowo. W ramach urozmaicenia uczestnicy odbywali wycieczki do innych ciekawych atrakcji turyst nad Wisłą. Podczas wypraw prowadzono zajęcia usprawniające codzienne funkcjonowanie i podnoszące świadomość ekologiczną uczestników. Przykładowe tematy zajęć: wspólne gotowanie posiłku z zebranych roślin, jak przygotować tanie i zdrowe posiłki, jak ograniczyć ilość produkowanych śmieci, "zero waste", jak nie marnować jedzenia, jak zrobić i stosować naturalne kosmetyki, jak zmodyfikować codzienne wybory konsumenckie z korzyścią dla środowiska i domowego budżetu. Dzięki wspólnemu miejscu, wspólnej pracy, wspólnym doświadczeniom przy wsparciu psychologa uczestnicy będą wspierać się i wypracowywać rozwiązania codziennych problemów. Jest to zgodne z założonym przedsięwzięciem, celem ogólnym i szczegółowym

1/G/2019 Wspólnota Mieszkaniowa Szczytna 10-12

NAZWA WNIOSKODAWCY: Wspólnota Mieszkaniowa Szczytna 10-12

TYTUŁ PROJEKTU: Strefa Kreatywnego Czasu - miejsce spotkań i działań

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 12/03/2021 do: 30/06/2021

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 50 980,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 48 355,00 zł

Celem gł. proj. "Strefa kreatywnego czasu - miejsce spotkań i działań" jest włącz. społ. 15 os. (w tym 10K i 5M) w wieku 18+ z gr. os. zagr. ubóstwem lub wykl. społ. gł. z powodu korzystania ze świadczeń pom. społ. i z powodu potrzeby uzyskania wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu LSR, ze szczeg. uzwgl. obsz. objętego GPR tj. dzielnic Stare Miasto, Bydgoskie Przedmieście i Podgórz. 
W ramach proj. planuje się nast. działania:
a)Doradztwo psychologiczne,
b)Trening kompetencji społecznych,
c)Warsztaty kreatywne -będą miały na celu wzbudzenie więzi społecznych uczestników projektu, a także kultywowanie lokalnej kultury i tradycji. W ramach realizacji zadania planuje się warsztaty , które miały jak największy wydźwięk terapeutyczny i były wynikową diagnozy postawionej każdemu uczestnikowi przez psychologa. Przewidziano warsztaty takie jak: fotograficzne, plastyczne lub rękodzielnicze (decoupage, robienie biżuterii, quilling itp),
d)Organizacja wyjść na imprezy kulturalne,
e)Org. imprezy integrującej z lokalną społ. - Uczestnicy projektu zaprosili innych mieszkańców swoich dzielnic na imprezę, która została zrealizowana w plenerze.

1/G/2019 RC fundacja konsultingu i rehabilitacji

NAZWA WNIOSKODAWCY: RC fundacja konsultingu i rehabilitacji

TYTUŁ PROJEKTU: Samo-Dzielni

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/01/2020 do: 30/06/2020

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM 49 000,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 46 350,00 zł

Aktywizacja odbywała się będzie 5 dni od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00. Grupa docelowa obejmuje 15 osób z niepełnosprawnością, zaburzonych psychicznie. Program terapeutyczno-animacyjny: 1. Rozwijanie lub podtrzymanie umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego trening porządkowy: dbałość o higienę osobistą oraz czystość w pomieszczeniach, trening budżetowy: motywowanie i wsparcie w planowaniu i kontroli wydatków, trening spędzania czasu wolnego: zapoznawanie z ofertą miejsc z kultury i sztuki, itp, 2. Poprawa funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym trening interpersonalny, komunikacja społeczna, psychoedukacja, trening świadomego i systematycznego przyjmowania leków, umiejętność weryfikacji ofert pracy i tworzenia CV. 3.Terapia zajęciowa: zajęcia manualne, zajęcia animacyjne: gry i zabawy edukacyjne, zajęcia relaksacyjne Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością chorujących psychicznie, a także wzrost zintegrowanych działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Zaplanowana grupa wsparcia przyczyni się do wzrostu poczucia wartości i przynależności, sprawczości oraz odpowiedzialności. Cele szczegółowe wynikają bezpośrednio z opisanych powyżej form wsparcia. Cel jest zgodny z Programem Działań Miasta Torunia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata2014-2020 oraz jednocześnie diagnozą zawartą w LSR.

1/G/2019 CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne

NAZWA WNIOSKODAWCY: CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne

TYTUŁ PROJEKTU: Aktywni 60 +

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/02/2020 do: 30/09/2020

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 48 144,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 45 494,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie aktywności lokalnej 16 seniorów z terenu LSR. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację składających się z kilku komponentów zajęć artystycznych. Efektem końcowym zajęć będzie stworzenie, przygotowanie, nagranie i publikacja spektaklu. Najważniejsze rezultaty projektu to: objęcie wsparciem 16 osób zagrożonych ubóstwem lub społecznym wykluczeniem oraz wzrost aktywności społecznej 12 z nich. Projekt jest zgodny z celem ogólnym 2.0, celem szczegółowym 2.1 oraz przedsięwzięciem 2.1.1. LSR. Przewiduje działania aktywizujące społecznie seniorów, pozwalające rozwinąć umiejętności artystycznej ekspresji. Projekt będzie jednocześnie angażować uczestników w działania na rzecz lokalnej społeczności (przygotowanie i wystawienie spektaklu) zwiększając integrację z nią i zapobiegając zjawisku społecznego wykluczenia.

1/G/2019 Fundacja Całka

NAZWA WNIOSKODAWCY: Fundacja Całka

TYTUŁ PROJEKTU: Bądź aktywny

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 10/02/2020 do: 17/09/2020

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 36 015,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 33 515,00 zł

Celem projektu objętego grantem jest zwiększenie działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej poprzez prowadzenie działań o charakterze edukacyjno - integracyjnym dla 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 17.09.2020 r. Cel projektu jest kompatybilny z celem ogólnym 2, celem szczegółowym 2.1 i przedsięwzięciem, którego dotyczy projekt. Na terenie LSR będą realizowane działania wspierające mieszkańców polegające na: edukacji społecznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, warsztaty z zakresu umiejętności społecznych, zajęcia promujące zdrowy styl życia oraz działania integrujące realizowane przez animatorów lokalnych. Projekt ma na celu edukację, integrację, aktywizację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
I. 1.Realizacja szkoleń z obsługi komputera i tableta oraz korzystania z Internetu dla osób w wieku 50+,osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkujących tereny LSR, osób niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
2.Warsztaty z zakresu umiejętności społecznych - wsparcie psychologa dla os. zagrożonych i os. z ich otoczenia.
3.Zajęcia z dietetykiem, prowadzone przez Internet na żywo.Wnioskodawca zaplanował cykl spotkań z dietetykiem dla os. Zagrożonych.
4.Dodatkowo zaplanowano warsztat ceramiczny wraz z animatorem lokalnym oraz chętnymi osobami z otoczenia,którego zadaniem będzie integracja uczestników.
5.Cykl zajęć sportowych z animatorem, z użyciem zakupionych sprzętów.
6.Realizacja inicjatywy lokalnej w formie spotkania o charakterze integracyjno-edukacyjno-kulturalnym z dodatkiem animacji dla osób zagrożonych i osób z ich otoczenia. Spotkania odbędzie się na terenie Miasta Torunia. Wnioskodawca zaplanował Imprezę okolicznościową połączona z prelekcją na temat ekologii(degustacja miodów) oraz grami planszowymi .Impreza zaplanowana również dla osób chętnych.
 

Nabór 1/G/2020 IntoTheWorld Mariusz Gorzycki

NAZWA WNIOSKODAWCY: IntoTheWorld Mariusz Gorzycki

TYTUŁ PROJEKTU: Zdrowy Senior

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 06/04/2021 do: 05/09/2021

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 46 590,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT):  43 794,65zł

Celem projektu jest organizacja społeczności lokalnej/obywatelskiej - 20 osób w wieku 60+ potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub/i niepełnosprawnych czujących silne więzi sąsiedzkie lub środowiskowe w ramach kontynuacji projektu Jeszcze w zielone gramy w okresie 6 miesięcy, a także wzmocnienie potencjału animatorów i liderów działających na obszarze LSR w zakresie animacji społecznej Projekt zakładał zgodnie z LSR zwiększenie efektywności realizacji działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej/obywatelskiej poprzez:
- wytyczenie lidera lub animatora aktywności lokalnej lub obywatelskiej na obszarze LSR
- zorganizowanie zajęć integracyjnych, rehabilitacyjnych i rekreacyjno-sportowych i prozdrowotnych za pomocą potencjału własnego oraz z wykorzystaniem potencjału specjalistów z branży cele szczegółowe:
1. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej - spotkania z animatorem.
2. Animacja społeczna w kontekście zdrowotnym (gimnastyka/zumba/taniec w kręgu/ streching/zdrowy kręgosłup/ fitness i inne).
3. Animacja społeczna w kontekście zdrowotnym - Basen lub hot yoga.
4. Animacja społeczna poprzez integrację. ułatwienie kontaktów oraz lepszego poznania się i dostępu do kultury (Wyjście na koncert do CKK Jordanki,kina, teatru).
5. Spotkanie integracyjne z animatorem.
6. Spotkanie z psychologiem (grupowe i indywidualne).
7. Wyjazdy integracyjno-zdrowotne w celu integracja uczestników, zapoznanie uczestników z ofertą prozdrowotną lokalnych uzdrowisk.
8. Konsultacja zdrowotna lub usługa rehabilitacyjna/masaż ze specjalistą oraz Spotkanie ze specjalistą medycyny alternatywnej dot. ziołolecznictwa oraz Konsultacja + biorezonans.

 

Nabór 1/G/2020 Stowarzyszenie Gildia Superbohaterów

NAZWA WNIOSKODAWCY: Stowarzyszenie Gildia Superbohaterów

TYTUŁ PROJEKTU: Krąg aspiracji

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/06/2021 do: 30/10/2021

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 35 000,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT):  33 200,00 zł

Celem projektu była aktywizacja i integracja osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej  – 10 rodziców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta Torunia w okresie czerwiec 2021 – październik 2021 poprzez organizację warsztatów aktywizujących oraz indywidualnego poradnictwa. Projekt zakładał realizację 8 modułów warsztatowych oraz poradnictwa indywidualnego.
Moduły warsztatów:
1. Szkoła rodzica (prowadzi specjalista ds. integracji społ. i pedagog). Zakres: podst. info. o rozwoju dziecka, granice w wychowaniu dziecka, uczucia i potrzeby dziecka, domowe zasady ekranowe, organizowanie czasu z dziećmi, porozumienie bez przemocy, motywy superbohaterskie w wychowaniu.
2. Krąg kobiet/mężczyzn (pedagog) – spotkanie w bezpiecznym kręgu, wymiana doświadczeń, dyskusja dotycząca problemów życiowych, wsparcie grupy, zwiększenie samoświadomości.
3. Zajęcia aktywizacyjne (prowadzi specj. ds. integracji społ.). Zakres: odkrywanie mocnych stron, pokonanie lęku przed przyszłością, walka z negatywną oceną i wzmocnienie wiary w siebie, wzmocnienie motywacji wewn. i zewn.
4. Trening kompetencji społ. (prowadzi specj. ds. integracji społ). Zakres: integracja, komunikacja interpersonalna, asertywność, radzenie sobie ze stresem i emocjami .
5. Warsztaty zdrowotne (prowadzi dietetyk oraz trener kompetencji miękkich). Zakres: zasady zdrowego żywienia, profilaktyka zdrowotna, ćw. usprawniające ciało, joga.
6. Warsztaty taneczne (prowadzi instruktor tańca). Zakres: nauka tańców i technik tanecznych, nauka prawidłowej postawy ciała.
7. Inicjatywa lokalna (prowadzi specj. ds. integracji społ.). Zakres: aktywność obywatelska; pod okiem specjalisty stworzono i zrealizowano własną inicjatywę lokalną dla mieszkańców miasta Torunia.
8. Spotkanie ze stylistką. Zakres: dobieranie elementów garderoby, makijaż, dbanie o wygląd. Cel: pokazanie znaczenia zadbanego wyglądu, podniesienie samooceny. Zajęcia grupowe uzupełnione indywidualnym poradnictwem specjalistycznym (psychoterapia/prawnik/pedagog/coach kariery, wg. zapotrzebowania uczestników.

Projekt wnosi innowacje na obszarze LSR w stosunku do formy wsparcia oraz do sposobu rozwiązywania problemu. Istotna część zajęć oparta będzie na wykorzystaniu motywów superbohaterskich. Postacie popularnych herosów wykorzystane będą jako kanwa do nauki pozytywnych wzorców zachowań, promowania wartości czy podnoszenia własnej samooceny. Ich perypetie służyć będą także do nauki radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

 

Nabór 1/G/2020 Fundacja Wspierania i Rozwoju Kulturalnego rodzin, dzieci, osób starszych "Emaus"

NAZWA WNIOSKODAWCY: Fundacja Wspierania i Rozwoju Kulturalnego rodzin, dzieci, osób starszych "Emaus"

TYTUŁ PROJEKTU: W Emaus wzmacniamy więzi międzypokoleniowe

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/01/2021 do: 30/06/2021

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 45 658,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT):  42 633,00 zł

Działaniem merytorycznym w naszym projekcie jest seria spotkań tematycznych i warsztatowych, łączących naszą społeczność lokalną uczestniczącą w zadaniu: seniorów oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą w rodzinnych domach dziecka. Projekt skierowany do 15 osób oraz 5 z otoczenia. Wszystkie zaproponowane aktywności, służyły stworzeniu nowej przestrzeni dla osób, które pod okiem opiekuna, instruktorów, psychologów wzajemnie się wspierały, uczyły przezwyciężać swoje słabości związane z wykluczeniem oraz tworzyć dla siebie nowe perspektywy życia codziennego. Podzielili się doświadczeniami rodzicielskimi z międzypokoleniowych swoich spostrzeżeń, jakimi jest bycie rodzicem i związanych z tym wyzwaniami. Wspólne działania pozwoliły odrzucić izolację społeczną i wzbudzić poczucie odpowiedzialności samopomocowej tej społeczności, zbudować bank pozytwnych emocji i doświadczeń dla obu grup uczestniczących w projekcie. Dodatkową okazją były  do tego również, wspólne zajęcia tematyczne oraz imprezy integracyjne uczestników z dziećmi z pieczy zastępczej.
- spotkania z psychologiem ; - spotkania grupowe z terapeutą ; - spotkania z rehabilitantem ; - warsztaty ceramiczne grupowe ; - warsztaty malarskie grupowe ; - w warsztatach pomocą będą służyć wolontariusze - zajęcia dla dzieci z grupą docelową - otoczenie ( ceramika, malarstwo, udział prac w wystawie ) - zajęcia aktywne (wycieczki piesze, nordic walking, trasy dopasowane do możliwości uczestników , wycieczki "Historia Torunia" ) - stworzenie banku czasu i banku umiejętności każdego uczestnika, przekazanie swoich "unikatowych" umiejętności innym uczestnikom - spotkanie integracyjne na półmetku służące wzmocnieniu więzi uczestników oraz otoczenia - "otwarta" impreza integracyjna dla uczestników i ich rodzin, sąsiadów, znajomych połączona z wernisażem prac w kafejkach restauracjach toruńskich zakończona aukcją wybranych prac na cele dobroczynne.

 

 

Nabór 1/G/2020 AGENCJA DORADCZO-SZKOLENIOWA "CREATIVE" ALICJA ZDZIARSKA

NAZWA WNIOSKODAWCY: AGENCJA DORADCZO-SZKOLENIOWA "CREATIVE" ALICJA ZDZIARSKA
TYTUŁ PROJEKTU: KLUB MIESZKAŃCA "RADOŚĆ" EDYCJA II
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/05/2021 do: 30/10/2021
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 50 857,89 PLN
WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 48 315,00 PLN


Głównym celem projektu było  wzmocnienie procesu organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze objętych LSR dla Miasta Torunia. Kategoria osób objętych wsparciem, to osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W ramach projektu realizowane były spotkania w Klubie Mieszkańca Radość jeden raz w tygodniu. W ramach działań odbywały się: - indywidualne spotkania z psychologiem każdy uczestnik miał możliwość dwukrotnych indywidualnych konsultacji z psychologiem;  - trening pamięci, funkcji poznawczych i komunikacji społecznej, - grupowe spotkania z dietetykiem; - usługi pielęgnacyjne - każdy uczestnik otrzyma raz w miesiącu bon na usługi kosmetyczne lub pielęgnacyjne; -zajęcia kulinarne - profesjonalne warsztaty kulinarne; -grupowe spotkania z rehabilitantem ; - wyjazd integracyjny na terenie województwa kujawsko – pomorskiego
 

Nabór 1/G/2020 WYRÓWNAĆ SZANSE

NAZWA WNIOSKODAWCY: Wyrównać szanse

TYTUŁ PROJEKTU: Integracyjna Kalamburiada

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/03/2021 do: 31/07/2021

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 52 498,00 PLN

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT):  49 843,00 PLN

Cel projektu było popularyzowanie i zaszczepienie idei samoorganizowania się oraz przywracanie lokalnej społeczności zdolności do samodzielnego rozwiązywania swoich problemów w środowisku lokalnym 15 uczestników zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie LSR Torunia. Działania miały na celu nabycie  nowych umiejętności, rozwijanie kreatywności, wytworzenie i zacieśniacie wspólnotowych więzów wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, co jest istotnym elementem rewitalizacji społecznej zwłaszcza w tzw. enklawach ubóstwa. Cel projektu przyczynił się do niwelowania wśród uczestników biernej, często roszczeniowej postawy. W ramach projektu zrealizowano:

- indywidualne wsparcie socjalno-psychologiczne; z pracownikiem socjalnym, a także z psychologiem: -  indywidualne konsultacje i wsparcie;  

- arteterapia kulinarna kalamburiada – zajęcia odbywały się w formie rozgrywek kalamburowych oraz innych zespołowych gier stymulujących zdolności percepcyjne, umiejętności komunikacji, rozwijających wyobraźnię i kreatywność, integrujących i uczących współpracy. Uczestnicy pod okiem specjalisty żywienia przygotowywali przekąski/potrawy, co było sposobnością do poznania przepisów i sposobów wytwarzania łatwego, zdrowego i taniego poczęstunku. Dietetyk omawiał skład potraw zwracając uwagę na ich wpływu na system odpornościowy. Dwa razy w trakcie projektu zorganizowana została kalamburiada dla środowiska lokalnego z wykorzystaniem haseł związanych z Toruniem.

- tworzenie soków wzmacniających i regenerujących dla uczestników i środowiska lokalnego - przygotowywanie soków uzupełniających poziom minerałów i witamin i oczyszczających dla osób z kręgu wykluczenia społecznie stanowiło uzupełnieniem diety i  wzmacniającego system odpornościowy. Dodatkowo uczestnicy odwiedzali osoby niesamodzielne ze środowiska dostarczając im zrobione przez siebie soki, a także dwa razy w trakcie projektu odbyły się pokazy tworzenia ziołowych olejów, które otrzymały obecne na spotkaniu osoby.

 

Nabór 1/G/2020 Fundacja Trzeba Komuś Pomóc

Trzeba Komuś Pomóc 1.jpg

NAZWA WNIOSKODAWCY: FUNDACJA TRZEBA KOMUŚ POMÓC

TYTUŁ PROJEKTU: Toruńska mapa na miarę nowych czasów

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/07/2021 do: 31/10/2021

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 40 377,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 38 358,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez prowadzenie działań integracyjnych i edukacyjnych skierowanych do 15 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności osób starszych. Realizowane działania wspierające lokalną społeczność poprzez warsztaty i działania inicjujące mikro działania realizowane przez animatorów. Projekt integrował i aktywizował osoby z grupy docelowej. Realizowane m.in. działania innowacyjne w formie warsztatowej, które nie były dotychczas stosowane w odniesieniu do tej grupy docelowej (m.in. mapowanie Torunia z użyciem techniki 3D, poznawanie dziedzictwa kulturowego i historii w połączeniu ze stosowaniem nowoczesnych technologii, w tym mediów społecznościowych). Uczestnikom zaproponowano wsparcie psychologa (indywidualne i grupowe) oraz warsztaty edukacyjno-integracyjne w pięciu blokach tematycznych, jako motyw przewodni wykorzystujące Toruń i jego dziedzictwo. Odbywały się też wspólne inicjatywy, jak wydarzenia okolicznościowe/imprezy (m.in. gra miejska i piknik integracyjny), wpisujące się w przedsięwzięcie 2.1.1. LSR. 
Zaplanowano następujące f. wsparcia dla osób potrzebujących pomocy w codz. funkcjon.:
1. SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM - grupowe i indywidualne;
2. WARSZTATY EDUKACYJNO-INTEGRACYJNE ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego: A) SENIOR NA TORUŃSKIM SZLAKU – zwiększające udział UP w kulturze i aktywność fiz. oraz zmniejszające ich izolację: - spacer z przewodnikiem po Toruniu – w poszukiwaniu historii oraz inspiracji; - warsztaty na Zamku Krzyżackim - wybijanie monety (szeląg toruński) oraz szycie sakiewki; B) MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE – zajęcia wprowadzające w świat nowoczesnych technologii i zmniejszające barierę w korzystaniu z Internetu oraz pozwalające na integrację nawet podczas przymusowej izolacji. Poruszonoteż zagadnienia niebezpieczeństw w Internecie, m.in. udostępniania wizerunku i danych osobom postronnym; C) TWORZYMY MAPĘ – warsztaty artystyczne – włączenie społeczne i integracja oraz wzrost wiedzy o dziedzictwie kulturowym Torunia. Powstała ręcznie wykonana mapa Torunia, z elementami 3D; D) UTRWALAMY WSPOMNIENIA – tworzenie pod kier. instruktora albumu/fotoksiążki ze zdjęciami wykonanymi podczas projektu  – włączenie społ., integracja, przełamanie strachu przed nieumiejętnością korzystania z technologii ICT i Internetu;  E) DOKĄD PONIOSŁY CIĘ NOGI? – gra miejska na terenie Torunia przygotowana przez uczestników, do której zaproszone zostanły też osoby z otoczenia - integracja, włącz. społ., kultura, aktywizacja, ruch i zdrowie
3. PIKNIK INTEGRACYJNY dla UP oraz ich otoczenia (min. 30 osób) z koncertem lub przedstawieniem teatr. – integracja, kultura

 

F TKP 2---

Nabór 1/G/2020 RC FUNDACJA KONSULTINGU I REHABILITACJI

NAZWA WNIOSKODAWCY: RC FUNDACJA KONSULTINGU I REHABILITACJI

TYTUŁ PROJEKTU: Samo-Dzielni BIS

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/09/2020 do: 28/02/2021

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 41 856,00 PLN

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 39 756,00 PLN

Aktywizacja odbywała się będzie pięć dni od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00. Grupa docelowa obejmowała 12 osób z niepełnosprawnością. Celem projektu było zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością chorujących psychicznie, a także wzrost zintegrowanych działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społeczne; ponadto projekt miał na celu zwiększenie stabilności psychicznej uczestników oraz umiejętności niwelowania agresji i wzrost funkcji poznawczych. Program terapeutyczno-animacyjny obejmował: 1. Rozwijanie i podtrzymanie umiejętności czynności dnia codziennego trening porządkowy: dbałość o higienę osobistą oraz czystość w pomieszczeniach, trening budżetowy: motywowanie i wsparcie w planowaniu i kontroli wydatków, racjonalne robienie zakupów i przygotowywanie posiłku (trening kulinarny), 2. Poprawa funkcjonowania w życiu społecznym, trening interpersonalny, komunikacja społeczna, psychoedukacja, trening świadomego i systematycznego przyjmowania leków, planuje się także edukację związaną z Covid-19. 3.Terapia zajęciowa: kinoterapia, teatroterapia, poezjoterapia, choreoterapia, zajęcia animacyjne.: gry i zabawy, zajęcia relaksacyjne, trening spędzania czasu wolnego, zapoznawanie z ofertą miejsc z kultury i sztuki.

Nabór 1/G/2020 FUNDACJA CAŁKA

F Całka 3.jpg

NAZWA WNIOSKODAWCY: Fundacja Całka

TYTUŁ PROJEKTU: Aktywny Toruń

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/03/2021 do: 31/08/2021

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTUOBJĘTEGO GRANTEM: 34 877,50 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 32 977,50 zł

Celem projektu objętego grantem jest zwiększenie działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej poprzez prowadzenie działań o charakterze edukacyjno - integracyjnym dla 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Na terenie LSR realizowane były działania wspierające mieszkańców polegające na: edukacji społecznej i ekologicznej, warsztatach z zakresu zdobywania kompetencji społecznych, zajęciach promujące zdrowy styl życia, warsztatach podróżniczych, warsztatach rozwojowo - manualnych, spotkaniach ekologicznych w plenerze oraz działaniach integrujących realizowane przez animatorów lokalnych. Jako innowacyjne w projekcie pojawiły się zajęcia z hortiterapii.
1.I. Warsztaty kompetencji społecznych z możliwości konsultacji indywidualnych. Zajęcia poświęcone będą m.in.: izolacji społ. wynikającej z COVID-19; sposobem radzenia sobie z samotnością; integr. z innymi; asertywności i samoocenie; jak inni nas widzą; problemami z jakimi zmagają się uczestnicy.
II. Warsztaty zdrowego odżywiania się.
III. Wyjście do kina.
IV. Impreza okolicznościowa.
V. Warsztaty malarskie.
Dla grupy: I. Spotkanie z ekologią.
II. Warszt. porcelanowy.
III. Warszt. mydlany.
IV. Warszt. majsterkowicza.
V. Spot. w plenerze w ramach hortiterapii.
VI. Warszt. podróżnicze.

--

Nabór 1/G/2020 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEGO ANDRZEJA APOSTOŁA W TORUNIU

Parafia 1.jpg

NAZWA WNIOSKODAWCY: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEGO ANDRZEJA APOSTOŁA W TORUNIU

TYTUŁ PROJEKTU:W zdrowym ciele zdrowy duch - integracja seniorów po epidemii

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/04/2021 do: 30/08/2021

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 42 265,50 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 39 927,50 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez prowadzenie działań integracyjnych i edukacyjnych skierowanych do 15 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności osób starszych i/lub osób z niepełnosprawnością. Realizowane były działania wspierające lokalną społeczność poprzez doradztwo, szkolenia i działania inicjujące mikro działania realizowane przez animatorów. Projekt integrował i aktywizował osoby z grupy docelowej. Realizowane działania m.in. innowacyjne w formie warsztatowej, które nie były dotychczas stosowane w odniesieniu do tej grupy docelowej (m.in. zajęcia z dietetykiem uzupełnione o warsztaty kulinarne, innowacyjne zajęcia manualne, zajęcia komputerowe, zajęcia fitness i aquaerobic). Odbywały się też wspólne inicjatywy, jak wydarzenia okolicznościowe/imprezy (m.in. gra miejska, kino, teatr, grill rodzinny).

--

Nabór 2/G/2020 Stowarzyszenie Gildia Superbohaterów

NAZWA WNIOSKODAWCY: Stowarzyszenie Gildia Superbohaterów

TYTUŁ PROJEKTU: Zostań bohaterem

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/06/2021 do: 30/11/2021

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 49 575,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE: 46 875,00 zł

 

Celem projektu jest aktywizacja i integracja 10 osób (6 K, 4 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku szkolnym z terenu Torunia poprzez stworzenie klubu młodzieżowego w Toruniu. Działania klubu realizowane były zgodnie z "Minimalnymi Standardami pracy Klubu Młodzieżowego"; będą wzmacniały będą 5 spośród kompetencji kluczowych:

- w zakresie rozumienia i tworzenia informacji (m.in. nauka tworzenia tekstów i recenzji), - osobistych, społ. i w zakresie umiejętności uczenia się (odrabianie lekcji i poznawanie metod nauki przed każdymi zajęciami), - cyfrowych (akademia Youtubera), - zakresie przedsiębiorczości (zajęcia akademia Youtubera), - w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej (zajęcia teatralno-filmowe),- zajęcia teatralno-filmowe , dzieci stworzyły własną sztukę teatralną opartą na jednym z komiksów. Uczestnicy nauczą się w jaki sposób analizować fabułę filmową i pisać recenzję. Rozwiną swoje umiejętności pisarskie, zapamiętania testów oraz będą brać udział w zajęciach dot. ruchu scenicznego.

Nabór 2/G/2020 KATARZYNA CZARNA

NAZWA WNIOSKODAWCY: KATARZYNA CZARNA

TYTUŁ PROJEKTU: Klub Młodzieżowy "Historia ma przyszłość”

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Od: 01/05/2021-31/10/2021

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 31 861,75 PLN

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 29 898,75 PLN

Celem projektu było prowadzenie klubu młodzieżowego, ukierunkowanego na zaspokojenie potrzeb dzieci w wieku 6-16 lat, głównie objętych pieczą zastępczą.  Tematyką przewodnią organizowanych zajęć była edukacja przez zabawę, koncentrująca się wokół historii, sztuki i wspólnych działań artystycznych (arteterapia). Dla każdego uczestnika przewidziany został indywidualny zakres  wsparcia edukacyjnego. Projekt zakładał realizację dwóch kompetencji kluczowych: 1/osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się oraz 2/ w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. Zaplanowana forma działania klubu zakładała jako wiodącą metodykę naukę przez zabawę oraz działania terapeutyczne, realizowane w oparciu o budowanie relacji bezpiecznych oraz terapię aktywizującą.

Nabór 2/G/2020 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Dobry Start

NAZWA WNIOSKODAWCY: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Dobry Start

TYTUŁ PROJEKTU: Młodziaki

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  od: 04/05/2021 do: 31/10/2021

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 47 212,50 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE: 44 512,50 zł

Głównym celem był wzrost zintegrowanych działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym od 12 roku życia do 16 roku życia. Osoby zostały objęte konsultacjami psychologicznymi (wraz z konsultacją otoczenia), systematycznymi spotkaniami grupowymi, które w pierwszej kolejności prowadził opiekun grupy z kwalifikacjami pedagogicznymi lub psychologicznymi, następnie lokali trenerzy i animator oraz sami uczestnicy. W ramach działań projekt zakłada wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężenie trudności szkolnych.
Działaniami wiodącymi klubu młodzieżowego było zapewnienie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań. Uczestnicy będą spotykali się na zajęciach 2 razy w tygodniu. Pierwsze dwa tygodnie przeznaczono na integrację uczestników i określenie swoich umiejętności, zainteresowań i potrzeb. Podczas kolejnego etapu projektu spotkania zostały zaplanowane w ten sposób, aby skupiać się jednocześnie na edukacyjnym charakterze spotkań i integracyjno-socjalizacyjnym.
Warsztaty Rozwoju Osobistego, zakres merytoryczny: poczucie własnej wartości, określenie swoich mocnych stron. Problem: niskie poczucie własnej wartości, niska motywacja do działania.
Warsztaty z Wizażu, zakres merytoryczny: dlaczego wizerunek jest tak ważny, jak zrobić dobre wrażenie, dress code. Problem: brak samoakceptacji, niezadowolenie z własnego wizerunku.
Warsztaty Multimedialne, zakres merytoryczny: korzystanie z portali społecznościowych, bezpieczeństwo w sieci.
Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe, zajęcia grupowe.
Zajęcia sportowe, m.in.Treningi gimnastyczne, zajęcia z samoobrony, joga.
Warsztaty Aktywności Społecznej, zakres merytoryczny: współpraca w grupie, rozwiązywanie konfliktów, komunikacja interpersonalna.
Pracownia Twórczości, zakres merytoryczny: zajęcia rozwijające talenty i umiejętności uczestników, np. wokalne, literackie, manualne.
Trening Umiejętności Społecznych, zakres tematyczny: proszenie o pomoc, obrona swojego zdania, radzenie sobie z presją grupy. Alternatywne formy spędzania czasu wolnego- wyjścia edukacyjno-integracyjne raz w miesiącu. Będą to miejsca ogólnodostępne, co da uczestnikom możliwość integracji ze społecznością lokalną. W klubie była pomoc w nauce oraz nadrabianie zaległości szkolnych.

Nabór 2/G/2020 FUNDACJA WOLNA WISŁA

NAZWA WNIOSKODAWCY: FUNDACJA WOLNA WISŁA

TYTUŁ PROJEKTU: Klub Młodzieżowy "Nasza Baza"

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Od: 01/05/2021-30/09/2021

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 51 036,25 PLN

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 43 036,25 PLN

Celem projektu było utworzenie Klubu Młodzieżowego dla 12 uczestników w wieku szkolnym (6/7-18 l.) zagr. ubóstwem i wykluczeniem społ. zamieszkujących na obszarze LSR.  Działania klubu prowadzone były zgodnie z  Standardem Klubu Młodzieżowego, realizowane były w okresie wakacyjnym co nie kolidowało z obowiązkiem szkolnym. Zaplanowana była współpraca ze szkołą oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny; współpraca i regularny kontakt z opiekunami. Realizowane działania miały charakter innowacyjny tj. dzieci zaangażowane w pracę podczas zajęć były włączone w proces  tworzenia, budowania, eksperymentowania podejmowania wyzwań mających na celu naukę przez doświadczenie, zatem powstawały konstrukcje, plansze, gry, ekspozycje tematyczne, komiksy, mapy itp. W ramach programu realizowane były  m.in. zajęcia integracyjne z socjoterapeutą, muzyczne, wyprawy flisackie, rycerskie zabawy, wycieczki tematyczne na toruńską starówkę, do Zamku Dybowskiego, warsztaty w toruńskim Młynie Wiedzy , gry terenowe, warsztaty geograficzno-chemiczne.

Nabór 2/G/2020 Gmina Miasta Toruń - X Liceum Ogólnokształcące im. prof. Stefana Banacha

NAZWA WNIOSKODAWCY: Gmina Miasta Toruń - X Liceum Ogólnokształcące im. prof. Stefana Banacha

TYTUŁ PROJEKTU: "Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia - wyjdż z szafy"

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 15/04/2021 do: 14/10/2021

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 28 050,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE: 23 350,00 zł

 

Celem projektu było wsparcie środowiskowe poprzez kluby młodzieżowe oraz innowacyjne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym Projekt wpisuje się w cel ogólny 1 LSR- wzrost zintegrowanych działań poprzez wsparcie środowiskowe poprzez kluby młodzieżowe oraz innowacyjne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. Młodzież z liceum w wieku 15-18lat (uczniowie klas I i II, po etapie edukacyjnym szkoła podstawowa) będzie umiała lepiej organizować swoją aktywność społeczną, poprzez udział w zajęciach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz umiejętnościami. W projekcie wzięło udział 10 uczniów z klas I i II (po etapie edukacyjnym szkoły podstawowej). Są to osoby zamieszkujące obszar LSR. Udział w młodzieżowym klubie stwarza możliwość rozwoju osobistego jak również nabycie nowych umiejętności społecznych a także uzupełnienie braków edukacyjnych. Młodzież jest zagrożona ubóstwem i zagrożeniem społecznym. Dodatkowo projekt ma na celu promocję wolontariatu- udział uczniów liceum klas II ( uczniowie liceum, którzy są po etapie gimnazjalnej) po w zajęciach proponujących rozwijanie swoich zainteresowań oraz wsparcie grupy docelowej w poszczególnych zajęciach. Finałem projektu będzie wspólne zorganizowanie pikniku dla Dzieci z Centrum Placówek "Młody Las" w Toruniu. Dzięki tym działaniom wzorzec aktywnego ucznia i mieszkańca promowano wśród uczniów szkoły i mieszkańców Torunia.

Nabór 2/G/2020 Gmina Miasta Toruń, ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

NAZWA WNIOSKODAWCY: Gmina Miasta Toruń, ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

TYTUŁ PROJEKTU: Akademia Wiedzy

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/09/2021 do: 30/04/2022

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 48 920,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE: 46 288,00 zł

Cel projektu - zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i integracyjnych skierowanych do 10 dzieci (z klas podstawowych IV - VIII) oraz 20 osób z otoczenia (w tym 10 dzieci i 10 dorosłych). Cel projektu zgodny z celem ogólnym 1. Poprawa sytuacji społeczno -zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, celem szczegółowym 1.1. Zwiększenie efektywności realizacji działań o charakterze środowiskowym i przedsięwzięciem 1.1.1. Wsparcie środowiskowe poprzez kluby młodzieżowe oraz innowacyjne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. Celem realizowanych działań była pomoc dzieciom w przezwyciężaniu trudności szkolnych i emocjonalnych, które zdeterminowane zostały sytuacją epidemiczną oraz rozwój ich zainteresowań, a także współpraca z otoczeniem dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Otoczenie miało możliwość skorzystania również z porad psychologa oraz udziału w warsztatach. Dzięki nim opiekunowie prawni i dzieci mogli wzmocnić więzi emocjonalne. Warsztaty przewidziane dla uczestników pt."Jak uczyć się zdalnie", miały na celu nauczyć dzieci organizowania swojego dnia nauki, przygotownia do zajęć oraz robienia notatek. Zajęcia "Efektywne uczenie się" kształciły umiejętności poruszania się w gąszczu informacji, szybkiego przyswajania wiedzy. Prowadzący przedstawi również uczestnikom różne techniki uczenia, które ułatwią przyswajanie wiedzy. Warsztaty pt."Jestem twoim nauczycielem" dla uczestników i otoczenia mają na celu wcielenia się dzieci w role nauczyciela dzięki temu nauczą się spojrzenia z innej strony i dostrzegania potrzeb innych osób, a także radzenia sobie z własnymi stanami emocjonalnymi.

 

Nabór 2/G/2020 FUNDACJA WSPIERANIA I ROZWOJU KULTURALNEGO RODZIN, DZIECI, OSÓB STARSZYCH "EMAUS"

NAZWA WNIOSKODAWCY: FUNDACJA WSPIERANIA I ROZWOJU KULTURALNEGO RODZIN, DZIECI, OSÓB STARSZYCH "EMAUS"

TYTUŁ PROJEKTU: Klub Emaus

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/05/2021 do: 31/10/2021

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 50 742,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE: 47 140,00 zł

 

Cel projektu - poprawa sytuacji społeczno-zawodowej ośmiorga dzieci wraz z otoczeniem z terenu LSR, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie środowiskowe w klubie młodzieżowym oraz innowacyjne działania z obszaru aktywnej integracji w postaci zajęć wyrównawczych i warsztatów tematycznych, tworzenia własnych dzieł sztuki. Klub Emaus stworzony z myślą o ósemce dzieci w wieku 9 lat do 16 lat i ośmioma osobami z ich otoczenia, zagrożonych ub., przyjmowanych za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Klub Emaus w swojej działalności zakłada realizację celów wg standardu minimum klubu młodzieżowego. W ramach podejmowanych działań klubu realizowane są następujące kompetencje kluczowe: -kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, -kompetencje cyfrowe, ( fotografia, komputer) -kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się, ( zaj. wyrównawcze ) -kompetencje obywatelskie, -kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. ( zajęcia artystyczne , ceramika , malarstwo ).

Nabór 2/G/2020 TORUŃSKI ZWIĄZEK TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ

NAZWA WNIOSKODAWCY: TORUŃSKI ZWIĄZEK TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ

TYTUŁ PROJEKTU: Klub Młodzieżowy TKKF

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/09/2021 do: 28/02/2022

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 47 580,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE: 45 080,00 zł

Cel projektu - zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i integracyjnych skierowanych do 10 dzieci (z klas podstawowych IV - VIII) oraz 20 osób z otoczenia (w tym 10 dzieci i 10 dorosłych). Cel projektu jest zgodny z LSR z celem ogólnym 1. Poprawa sytuacji społeczno -zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, celem szczegółówym 1.1. Zwiększenie efektywności realizacji działań o charakterze środowiskowym i przedsięwzięciem 1.1.1. Wsparcie środowiskowe poprzez kluby młodzieżowe oraz innowacyjne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. Celem realizowanych działań będzie pomoc dzieciom w przezwyciężaniu trudności szkolnych i emocjonalnych, które zdeterminowane zostały sytuacją epidemiczną oraz rozwój ich zainteresowań a także współpraca z otoczeniem dzieci (rodzice, rodzeństwo, opiekunowie prawni, opiekunowie faktyczni). Otoczenie będzie miało możliwość skorzystania również z porad psychologa oraz będzie brało udział w warsztatach. Dzięki nim opiekunowie oraz ich dzieci będą mogli wzmocnić więzi emocjonalne poprzez wspólną realizację zadań. ZADANIE REALIZOWANE ZGODNIE Z MIN. STANDARDEM PRACY KLUBU MŁODZIEŻOWEGO: zrealizowano cykl spotkań edukacyjnych dla dzieci z klas IV – VIII (zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, matematyki oraz j. ang.-1 przedm. do wyboru przez uczestnika), poradnictwo psycholog, grupowe zajęcia "Jak sobie radzić w sytuacjach trudnych", warsztatów innowacyjnych: pierwsze pt. „Jak efektywnie wykorzystać przerwy w nauce zdalnej czyli coś dla ducha i dla ciała” oraz „Jak aktywnie spędzać czas z rodziną w pandemii”, „Jak aktywnie spędzać czas z rodziną w pandemii”, . „Jestem twoim nauczycielem”.

Nabór 2/G/2020 Fundacja Dobra

NAZWA WNIOSKODAWCY: Fundacja Dobra

TYTUŁ PROJEKTU: Klub Młodzieżowy przy Fundacji Dobra w Toruniu

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/05/2021 do: 31/10/2021

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 42 525,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE: 39 965,00  zł

 

Cel projektu-stworzenie miejsca dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z Torunia (obszar LSR) ,w którym otrzymają wsparcie w problemach (rodzinnych, w szkole, osobistych), w procesie edukacyjnym, w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych, w którym zechcą przebywać, będą mogły rozwijać talenty, aktywnie spędzać czas. Miejsca, gdzie dzieci mogły wzmocnić proces integracji ze społecz., rozwijać zdolności interpersonalne i postawy prospołeczne. W Klubie zrealizowano następ. działania realizujące w/w cele: zajęcia z j. angielskiego, warsztat z komunikacji bez przemocy, warsztat z wizerunku, zajęcia integracyjne z animatorem, zajęcia terapii animacyjnej poprzez teatr cieni oraz dubbing, rozwijanie praktyk zdrowego odżywania, pomoc w nauce i odrabianiu lekcji, pomoc w kryzysach obejmująca couching rówieśniczy. Klub zapewniał współpracę ze szkołą, Ośrodkami Pomocy Społecznej, sądem, rodzicami i opiekunami.

Nabór 2/G/2020 Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowieka

NAZWA WNIOSKODAWCY: Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowieka

TYTUŁ PROJEKTU: NOE - usamodzielnienie młodzieży 2

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/11/2021 do: 31/03/2022

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 45 597,50 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE: 42 937,50 zł

 

Projekt NOE 2 jest ulepszoną kontynuacją projektu "NOE - usamodzielnienie młodzieży" z 2020. NOE 2 wpisuje się w cele LSR, a mianowicie przyczyni się do poprawy sytuacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zwiększając ilość działań o charakterze środowiskowym poprzez funkcjonowanie klubu młodzieżowego (spełniającego minimalne standardy klubu młodzieżowego) oraz innowacyjnych działań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. W ramach NOE2 stworzono bezpieczne i rozwijające pasje miejsce (NeoClub) dla siódemki młodzieży ze starszych klas podstawowych. Realizowany był programy usamodzielniania i wzmacniania kompetencji miękkich uczestników. W tej edycji wprowadzono innowacyjne działania o charakterze środowiskowym poprzez angażowanie uczestników do akcji społecznie użytecznych: - Zabawkersi, ZabawkoDzielnia, SportoDzielnia. Do poprawy sytuacji społecznej uczestników posłużyła nam realizacja programów wzmacniających kompetencje społeczne miękkie uczestników (młodzież zdobędzie praktyczną wiedzę i umiejętności oraz kształtowanie postaw potrzebnych w samodzielnym życiu i eliminowania zachowań szkodzących społeczeństwu - NoeEmo, NoeRap, NoeSpo, NoeNet, NoeRejs).

Nabór 2/G/2020 Gmina Miasta Toruń - IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu

NAZWA WNIOSKODAWCY: Gmina Miasta Toruń - IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu

TYTUŁ PROJEKTU: Centrum multimedialno-edukacyjne - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki. Kompleksowy program aktywizacji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 20/05/2021 do: 19/11/2021

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 57 592,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE: 48 632,00 zł

Celem projektu było uzyskanie trwałych efektów w wyniku działań w zakresie poprawy sytuacji społeczno- zawodowej 16 uczniów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie ich procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce, wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem i zwiększenie poczucia własnej wartości, dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań oraz zapewnienie bezpiecznych form spędzania czasu, rozwój talentów i zainteresowań. Projekt wpisuje się w cel ogólny 1 LSR, a także cele szczegółowe mu przypisane. W ramach projektu będzie realizowane wsparcie grupy docelowej przez specjalistów (psycholog/pedagog/doradca zawodowy -zajęcia wspierające). Zajęcia hobbistyczne, integracyjno-sportowe i integracyjnokulturalne będą sprzyjały kształtowaniu kompetencji kluczowych, przede wszystkim w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, świadomości i ekspresji kulturalnej, kompetencji cyfrowych oraz osobistych i społecznych. Dodatkowo projekt ma na celu szeroką promocję wolontariatu - udział uczniów liceum w planowanych zajęciach oraz coaching rówieśniczy grupy docelowej w wybranych sferach programu rówieśniczego. Istotnymi elementami projektu będą wspólnie zorganizowane imprezy środowiskowe pod postacią spotkań i działań aktywizacyjno-integracyjnych - piknik z okazji "Dnia Dziecka" i happening "Dary natury a zdrowie" dla dzieci i dorosłych, dzięki którym wzorzec aktywnego mieszkańca będzie promowany wśród uczniów szkoły oraz mieszkańców Starówki

Nabór 2/G/2020 Toruńska Akademia Floretu Spółka non profit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NAZWA WNIOSKODAWCY: „Toruńska Akademia Floretu Spółka non profit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

TYTUŁ PROJEKTU: Klub Młodzieżowy na Majdanach

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 18/10/2021 do: 31/03/2022

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 52 640,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE: 50 000,00 zł

 

Celem ogólnym projektu jest utworzenie klubu młodzieżowego, w którym 7 dzieci z obszaru LSR w Toruniu oraz ich otoczenie (7 osób) zostało objęte działaniami z zakresu aktywizacji społecznej. Projekt zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju i jest odpowiedzią na problemy w niej określone w zakresie trudności opiekuńczo wychowawczych, w tym dziedziczenie wzorców kulturowych. Odpowiadał na potrzebę zachęcenia w sposób atrakcyjny do aktywności i spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży (zajęcia sportowe ogólnorozwojowe i szermierka). W ramach przedmiotowego projektu planowane są następujące formy wsparcia: - animacja oraz zapewnienie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego- opiekun klubu, - wspieranie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężaniu trudności szkolnych – stała pomoc opiekuna klubu oraz realizacja programu rówieśniczego, - pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji umiejętności cyfrowych, zagrożeń w sieci, - wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczanie pozytywnych wzorców zachowań, - radzenie sobie z emocjami i stresem, bez nałogów i używek – zajęcia z terapeutą/psychologiem uzależnień, - rozwój talentów i zainteresowań sportowych, - w celu wzmocnienia procesu integracji zostały zorganizowane impreza połączona z konkursem (pokaz talentów) dla uczestników i ich opiekunów, - wycieczki i wyjścia do inst. kultury. Wszystkie działania w klubie zrealizowane zgodnie z minimalnymi standardami pracy klubu.

Nabór 2/G/2019 Gmina Miasta Toruń, realizator Szkoła Podstawowa Nr 11 w Toruniu

NAZWA WNIOSKODAWCY: Gmina Miasta Toruń, realizator Szkoła Podstawowa Nr 11 w Toruniu

TYTUŁ PROJEKTU: Działamy razem i uczymy się od siebie

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/02/2021 do: 31/05/2021

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 23 870,00,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 22 670,00 zł

Cele projektu:
1. Wsparcie procesu edukacyjnego u dzieci z niepełnosprawnościami oraz u dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
2. Kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych i obywatelskich.
3. Rozwój zainteresowań, hobby. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych osób. W ramach projektu przewiduje się: - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w celu wsparcia procesu edukacyjnego u dzieci z niepełnosprawnościami oraz u dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, - zajęcia kształtujące umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych i obywatelskich poprzez zajęcia z seniorami (wspólne gry w warcaby, wyjazdy na Barbarkę, wyjścia na imprezy kulturalne), - zajęcia promujące zdrowy styl życia oraz dotyczące nauki bezpieczeństwa na drodze (miasteczko rowerowe). Jak widać jest zgodność celów projektu z celem ogólnym, szczegółowym i przedsięwzięciem LSR.
1. A. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze prowadzone przez terapeutę w celu wsparcia procesu edukacyjnego.
B. Kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych poprzez zajęcia z seniorami (wspólne gry w warcaby, wymiana informacji nt. hobby, wspólne oglądanie zdjęć)
C. zajęcia promujące ruch na świeżym powietrzu (zdrowy styl życia) oraz dotyczące nauki bezpieczeństwa na drodze.
D. Wspólny (młodzież i seniorzy) wyjazd integracyjny na Barbarkę (zajęcia sportowe, wspólne śpiewanie, ognisko).

 

Nabór 2/G/2019 Fundacja STUDIO M6

NAZWA WNIOSKODAWCY: Fundacja STUDIO M6

TYTUŁ PROJEKTU: Społeczna Agencja Pośrednictwa - usługa użyteczna społecznie

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/04/2020 do: 30/11/2020

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 51 120,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 48 420,00 zł

Projekt skierowany do osób zagr. ubóstwem i wykluczeniem społecznym i ich rodzin oraz otoczenia, zamieszkujących obszar LSR, posiadające niedostateczne warunki mieszkaniowe, czy ograniczony dostęp do mieszkań. Problem z dostępnością mieszkań oraz ich stanem, występuje najczęściej u osób ubogich i w rodzinach z osobą niepełnosprawną. Działania mają na celu poprawę sytuacji osób oraz rodzin i ich otoczenia, poprzez innowacyjne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. Problematyka niedostatecznych warunków mieszkaniowych występuje na całym obszarze LSR, szczególnie widoczna jest w starym mieszkalnictwie. Objęcie pomocą rodzin oraz otoczenia pomoże w podjęciu samodzielnych i racjonalnych decyzji jak pozyskać i utrzymać lokal mieszkalny a co za tym idzie jak poprawić swoją sytuację.

1. Indywidualna diagnoza uczestnika lub rodziny – sporządzenie ŚCIEŻKI WSPARCIA DO POPRAWY WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH - wywiad indywidualny pogłębiony.
2. Indywidualne lub grupowe poradnictwo (dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb uczestników): – psychologiczne, psychoterapeutyczne, psychospołeczne, coaching; – specjalistyczne związane z prawami i obowiązkami najemcy oraz innymi aspektami rynku mieszkaniowego; – specjalistyczne prawne związane z problemami zadłużania się oraz wychodzenia z długów;
3. Warsztaty (dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb uczestników i ich otoczenia); stworzenie grupy wsparcia prowadzonej przez terapeutę/psychologa; – realizacja warsztatów pedagogicznych dla otoczenia; – trening kompetencji i umiejętności społecznych – funkcjonowanie w codziennym życiu, rozwijanie umiejętności personalnych i rozwiązywania problemów; – warsztaty kreowania wizerunku zawodowego, (zajęcia grupowe i indywidualne z trenerem HR); – warsztat z zarządcą nieruchomości o faktycznych możliwościach technicznych i prawnych, poprawy swoich warunków mieszkaniowych. społecznego najmu. W efekcie planuje się część potrzebujących osób czy rodzin, ulokować w formie najmu społecznego w lokalach z pozyskanej bazy, wyposażając jednocześnie uczestników projektu w narzędzie mentalne oraz umiejętności pomagające poradzić sobie z utrzymaniem lokalu. Działania promocyjne: - spot informacyjny w radio o możliwości zgłaszania się do projektu- w spocie terminy, adresy, kontakty - stworzenie strony projektu, z wszystkimi dokumentami oraz informacjami i terminami, - stworzenie plakatu, ulotki, - artykuły w gazetach, -audycja w radio i wywiady do gazet lokalnych i portali.

 

Nabór 2/G/2019 Fundacja Fabryka UTU

NAZWA WNIOSKODAWCY: Fundacja Fabryka UTU

TYTUŁ PROJEKTU: #STREFA. Klub Młodzieżowy na Bydgoskim Przedmieści

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/09/2020 do: 30/04/2021

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 53 180,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 42 580,00 zł

Działalność Klubu Młodzieżowego #STREFA polegała na zorganizowaniu odpowiedniego rodzaju wsparcia i treningów dla 20 osób- dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku szkolnym, mających na celu aktywną integrację dzieci i młodzieży, w tym także zajęć o charakterze wychowawczym i profilaktycznym oraz utworzeniu grupy liderów/doradców, którzy pomogą rówieśnikom w różnych sferach ich funkcjonowania, oferując m.in.:
1. pomoc w nauce – uczniowie klas starszych pomagają młodszym kolegom w zrozumieniu materiału szkolnego
2. mediacje – pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych, w sytuacjach problemowych
3. działania o charakterze socjoterapeutycznym - wspieranie kolegów w pokonywaniu trudności w relacjach z innymi.
Program wsparcia obejmowała:
1. prowadzenie zajęć i treningów mających na celu aktywną integracje dzieci i młodzieży  – arteterapia (ceramika, rzeźba), warsztaty z psychologiem, warsztaty z zakresu edukacji cyfrowej, medialnej .
2. rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w oparciu o alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu – wspólna organizacja kulturalno-edukacyjnych imprez plenerowych, wspólne wyjścia do kina, teatru. Organizacja żywej biblioteki – współkoordynowanej przez nastolatków, mającej na celu spotkania i rozmowy z młodymi reprezentantami grup doświadczających stereotypów, uprzedzeń, wykluczenia i dyskryminacji.
3. warsztaty samoobrony WenDo (antyprzemocowe) dla dziewczyn.
4. dodatkową pomoc w nauce oraz nadrabianiu zaległości szkolnych.
5. pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych, opartych na diagnozie indywidualnej i grupowej – indywidualne i grupowe konsultacje psychologiczne (zawierające elementy interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej, poradnictwa, psychoedukacji, terapii). Ddziałania mające na celu dostarczenie wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów uczestników (np. trudności w sytuacji rodzinnej, konflikty z rówieśnikami, nieradzenie sobie ze stresem i agresją, bariery w kontaktach interpersonalnych, uzależnienia, niska samoocena, niska motywacja) .
6. współpracę ze szkołą, OPS i innymi instytucjami.
7. współpracę i regularny kontakt z rodzinami/opiekunami wychowanków.
8. Pracownia edukacji medialnej – bezpłatne zajęcia z programowania. Zajęcia odbywły się na poziomie dostosowanym do stopnia rozwoju dzieci w grupie przy wykorzystaniu oprogramowania scratch oraz Processing. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach wiekowych.

 

2/G/2019 Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowieka

NAZWA WNIOSKODAWCY: Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowieka

TYTUŁ PROJEKTU: NOE - usamodzielnienie młodzieży

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/12/2020 do: 31/05/2021

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 44 882,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 42 220,00 zł

Głównym celem społecznym NOE było przygotowanie minimum 10-tki młodzieży ( z ukierunkowaniem na tą doświadczoną pobytem w ośrodkach wychowawczo-resocjalizacyjnych z Torunia do życia w społeczeństwie, poprzez stworzenie im przestrzeni do pobudzenia ich do samodzielności i zaradności życiowej. Nauka usamodzielnienia odbywała się poprzez zdobywanie przez młodzież praktycznej wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw potrzebnych w samodzielnym życiu i eliminowania zachowań szkodzących społeczeństwu. Programy zapewniają zarówno naukę umiejętności jak i wsparcie emocjonalne i opiekuńcze, nierzadko jest to zaczynanie życia od nowa.  NoeKlub jest innowacyjną placówką, której zadaniem jest "oddanie" społeczeństwu młodzieży, które trafiła szybko do przestrzeni z używkami. Przestrzeń, którą sami tworzą otrzymają pod warunkiem odmalowania jej, zorganizowania po swojemu, tak aby czuli, że to jest ich miejsce. Sami pod okiem opiekuna zdobywli materiały i środki na urządzanie swojego miejsca. Otrzymali wędkę, a nie rybę, jako koronną zasadę w miejscu, gdzie będzie funkcjonował klub. Sposoby i metody edukacji: szkolnej, zainteresowań, życiowej będą bardzo ze sobą połączone, by młodzież odnalazła w nich sens poznania np tabliczki mnożenia, jeżyka obcego, umiejętności pierwszej pomocy itp. Innowacyjne będzie także prowadzenie młodszych przez starszych, jako wzajemna troska o siebie i poczucie się ważnym i docenionym. Innowacyjne w projekcie jest też podejście do młodego człowieka, w którym pozwalamy mu popełniać błędy i nie pomagać przy powstaniu, ale nauczyć sposobu samodzielnego podniesienia się po upadku. 

2/G/2019 Fundacja Wolna Wisła

NAZWA WNIOSKODAWCY: Fundacja Wolna Wisła

TYTUŁ PROJEKTU: Klub Młodzieżowy „Wolna Wisła”

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 31/03/2020 do: 09/08/2020

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 46 376,25 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 43 576,25 zł

Przedsięwzięcie będzie polegała na powołaniu zgodnego ze standardami klubu młodzieżowego "Wolna Wisła". Profil klubu nastawiony na aktywność ruchową (hulajnoga), turystykę wiślaną i majsterkowanie (budowa ramp do hulajnogi, wykonywanie elementów wyposażenia łodzi drewnianych). Celem projektu jest: - nauka współpracy poprzez włączenie dzieci i młodzieży do wspólnych aktywności, zwłaszcza ruchowych, turystycznych, majsterkowych; - nauka o otaczającym świecie poprzez realizację multidyscyplinarnych zadań z zakresu techniki, geografii, przyrodoznawstwa i historii; - upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu alternatywnych wobec mediów elektronicznych oraz rozwijanie pasji.  Niniejszy projekt jest innowacyjnym rozwinięciem wcześniejszych działań, jakie podejmowaliśmy w projekcie "W stronę Wisły". W ramach projektu chcemy wykorzystać wypracowany model zajęć zachęcanjących młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu na majsterkowaniu i pływaniu po Wiśle i uzupełnić go o elementy stałe - jak pomoc w nauce i rekreację sportową (budowa ramp, jazda na hulajnodze). Chcieliśmy w ten sposób lepiej dopasować nasze wcześniejsze działania do realnych potrzeb beneficjentów

3/G/2019 Wyrównać szanse

NAZWA WNIOSKODAWCY: Wyrównać szanse

TYTUŁ PROJEKTU:  Ja Ty My

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 03/02/2020 do: 31/07/2020

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 52 373,40 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT):  49 709,40  zł

Cel projektu: Aktywizowanie i zaszczepienie idei przedsiębiorczości społecznej wśród 12 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub/i ubóstwem zamieszkujących teren LSR Torunia w okresie luty 2020-lipiec 2020 Cele szczegółowe: 1.Zwiększenie świadomości uczestników projektu w zakresie wykorzystania nabytych/utrwalonych umiejętności przedsiębiorczych w inkluzji społeczno-zawodowej poprzez realizację Modułu 1 2. Zawiązanie 1 partnerstwa publiczno-społecznego przez min.1 JST i min. 1 PES w zakresie przedsiębiorczości społecznej do końca lipca 2020 poprzez realizację Modułu 2. 3. Zwiększenie zasięgu promocji idei ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej dzięki współpracy z OWES. Zgodność z celem ogólnym: działania dzięki nabywaniu nowych kompetencji wpłyną na uczestników pobudzając i stymulując ich do aktywniejszej postawy, i tym samym do poprawy sytuacji społ -zawodowej Zgodność z celem szczegółowym: działania projektowe poprzez dostosowane kompleksowe wsparcie przyczynią się do wzrostu kompetencji społecznych uczestników, w tym zwłaszcza nabywania i utrwalania przez nich postaw przedsiębiorczych. Zgodność z przedsięwzięciem: Powstanie partnerstwa publiczno-społecznego w obszarze przedsiębiorczości społ wpłynie na dalszy rozwój gospodarczy obszaru LGD. Dzięki wizycie studyjnej i wsparciu merytorycznemu reprezentanci JST i PES zapoznają się z doświadczeniami w obszarze tego typu partnerstw funkcjonujących w woj kuj-pom.

 

3/G/2019 4ES Non Profit Sp. z o.o.

NAZWA WNIOSKODAWCY: 4ES Non Profit Sp. z o.o.

TYTUŁ PROJEKTU: Przedsiębiorczość społeczna- mój sposób na życie

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/02/2020 do: 31/10/2020

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 52 514,00  zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 49 878,00 zł

CEL GŁ.: Promocja idei ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej wśród 12osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 6 podmiotów(w tym 1 JST i 5 PES)z obszaru LSR do 31.10.2020. Zadanie złożone z 2 modułów: Moduł 1–dla 12 osób zagroż. wykl. społ.i ubóstwem z obszaru LSR. Uczestnicy skorzystali z 4 inicjatyw: 1)Spotkania z Animatorem–przez cały okres realizacji projektu Animator spotykać się będzie z 12 uczestnikami(każdy śr.6 spotkań z Animatorem).Spotkania poświęcone będą przybliżeniu i promocji idei przedsięb. społ. 2) 4 wizyty studyjne–całodniowe; w przedsiębiorstwach społecznych(PS)/podmiotach ekonomii społecznej(PES) zlokalizowanych na obszarze woj.kuj-pom. Pierwsza wizyta studyjna odbędzie się przed warsztatami i szkoleniami(uczestnicy już na wstępie zobaczą PS, których specyfika bardziej szczegółowo przybliżana będzie przez trenerów).Kolejne wizyty będą średnio 1/m-c (każda w innych PS). W wizytach weźmie udział Ekspert ds. przedsiębiorczości społ.,który będzie odpowiadał za merytorykę wyjazdów. 3)Warsztaty kluczowych kompetencji osobistych w obszarze przedsięb. społ.–poświęcone kompetencjom osobistym niezbędnym w PS zarówno od strony pracownika jak i osoby zarządz.. 4)Seminaria z przedsiębiorczości społ.,uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie tworzenia PS. Trener z dośw.w przedsięb. społ. przybliży specyfikę tematu od strony praktycznej, pomoże uczestnikom zrozumieć możliwości jakie daje przedsięb. społ. od strony społ.-zawod. Moduł 2–skierowany do 12 osób reprezentujących JST(min.1 JST)) i PES (min.5 PES) z obszaru LSR. W module uczestnicy skorzystają z 2 inicjatyw: 1)Porady Eksperta ds. przedsiębiorczości społ.-przez cały okres realizacji projektu będą spotkania z przedstawicielami JST i PES zakwalifikowanymi do udziału w projekcie. Poświęcone będą doradzaniu w budowaniu partnerstw publ.-społ. nastawionych na promocję idei przedsięb. społ. Przedstawiciele każdego z podmiotów skorzystają z min.1 porady Eksperta. Efektem będzie podpisanie min.1 umowy partnerskiej pomiędzy JST i PES. 2)Wizyta studyjna.

4/G/2019 Kazma. Emilia Szypryt

NAZWA WNIOSKODAWCY: Kazma. Emilia Szypryt

TYTUŁ PROJEKTU: Zaprojektuj swoją przyszłość!

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/07/2020 do: 31/01/2021  

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 93 660,00  zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 93 660,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 9 osób (6 kobiet, 3 mężczyzn) zamieszkujących obszar LSR, pozostających bez pracy i powyżej 18 roku życia w ciągu 7 mc. Wzrost aktywności społeczno - zawodowej uczestników nastąpi dzięki: doradztwu zawodowemu i psychologicznemu, warsztatom kompetencyjnym, kursowi zawodowemu i pośrednictwu pracy. Formy te zgodne są z działaniami przyjętymi dla Przedsięwzięcia ("wsparcie podnoszące kompetencje lub/i dające nowe.....") w ramach celu szczegółowego 2 LSR "wzrost aktywności społeczno-zawodowej i przedsiębiorczości wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR" oraz celu ogólnego 1 "Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym". Minimalne rezultaty końcowe do osiągnięcia to: 5 osób (3 kobiety, 2 mężczyzn) osiągnie efektywność społeczną i tyle samo efektywność zawodową. Oferta szkoleniowa "Projektowanie wnętrz z uwzględnieniem projektowania mebli przy zastosowaniu oprogramowania typu CAD i renderowania".
Doradztwo psychologiczne-
Doradztwo zawodowe
Kurs Zawodowy dla 9 osób - „Projektowanie wnętrz z projektowaniem mebli w oparciu specjalistyczne oprogramowanie” Pośrednictwo zatrudnienia – ok. 4h dla każdego uczestnika co daje ok 4 oferty pracy, na które będzie aplikował uczestnik, pozyskane od potencjalnych pracodawców. Wymaga to pracy terenowej, networkingowej oraz docierania z sylwetkami uczestników do pracodawców.

4/G/2019 FlexHR Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia Sp. z o.o.

NAZWA WNIOSKODAWCY: FlexHR Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia Sp. z o.o.

TYTUŁ PROJEKTU: UDT = nowe wyzwania!

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/06/2020 do: 31/05/2021

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 143 662,40 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 134 062,40 zł

Celem projektu jest w ciągu 9 mc zaktywizowanie do podjęcia zatrudnienia 14 osób powyżej 18 roku życia, bez pracy i zamieszkujących teren LSR, zaliczanych do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki działaniom aktywizacji społecznej (doradztwo psychologiczne/coaching, warsztaty kompetencji społecznych) oraz działaniom aktywizacji zawodowej (doradztwo zawodowe, kurs zawodowy, staże, pośrednictwo zatrudnienia). Działania w projekcie przyczynią się do wzrostu kompetencji i wyposażą w nowe kwalifikacje zawodowe – kurs i warsztaty a także zwiększy się poziom aktywności społeczno – zawodowej (staże, pośrednictwo, impreza integracyjna, doradztwo zawodowe). Uzyskanie zatrudnienia w zawodzie poszukiwanym na rynku pracy wpłynie pozytywnie na sytuację życiową uczestników. Działania te są zgodne z Celem szczegółowym 2 LSR, w ramach Celu ogólnego 1 „Poprawa sytuacji społeczno – zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Projekt literalnie wpisuje się w przedsięwzięcie „Wsparcie podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne, w tym szkolenia, doradztwo, staże i wsparcie inicjatyw partnerskich promujących aktywizację społeczno – zawodową”. Do tej pory wnioskodawca świadcząc usługi pośrednictwa zatrudnienia i rekrutacyjne nie realizował równocześnie dla uczestników takich form wsparcia jak: - warsztaty kompetencji społecznych - finansowanie kursów zawodowych - staże Oznacza to, iż powiększa się oferta dla klientów FlexHR, którzy jednocześnie są grupą docelową projektu. W projekcie wykorzystano także autorska bateria narzędzi psychometrycznych DIPO jaka powstała z myślą o badaniu kompetencji niezbędnych w przypadku pracowników produkcyjnych i około produkcyjnych. Narzędzia te zostały opracowane przez UMK w ramach Vouchera Badawczego pod koniec 2018 i do tej pory nie były wykorzystywane jeszcze w tego rodzaju projekcie. Bateria będzie wykorzystana głównie na etapie doradztwa i bada potencjał pracownika w wąskich kompetencjach najczęściej szukanych na rynku pracy u pracowników produkcyjnych.

4/G/2019 Fundacja Wolna Wisła

NAZWA WNIOSKODAWCY: Fundacja Wolna Wisła

TYTUŁ PROJEKTU: Wisłą po stabilną pracę

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/04/2020 do: 31/03/2021

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 82 387,76 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 78 177,20 zł

Zadanie polegało na przygotowaniu grupy 8 osób zagrożonych do pracy w sektorze turystycznym i/lub żeglugowym. Uczestnicy uzyskają uprawnienia państwowe do pełnienia służby pokładowej w żegludze śródlądowej lub przygotowanie do oprowadzania i animacji grup korzystających z różnych usług turystyki wiślanej lub w zakresie budowy tradycyjnych łodzi drewnianych. Odbiorcami działań są osoby wykluczone, w szczególności opuszczające zakłady karne i chore psychicznie. Projekt jest dostosowany ściśle do potrzeb naszego przedsiębiorstwa społecznego, co pozwoli bardzo aktywnie włączyć uczestników do "rodziny" Fundacji. Zapewni to odpowiednie tło emocjonalne i tożsamościowe dla działań z zakresu aktywizacji zawodowej. Wszystkie 3 formy aktywizacji kładą nacisk na faktyczną pracę. Dzięki temu uczestnicy będą mieli czas na włączenie społeczne, co zostanie dodatkowo wsparte asystą personalnego trenera. Uczestnicy uzyskają prócz doświadczenia kompetencje potwierdzone dokumentami (w 50% państwowymi). Wnioskodawca zobowiązuje się zaoferować wymaganą ilość miejsc pracy uczestnikom projektu, aczkolwiek wszyscy, którzy uzyskają uprawnienia znajdą się w grupie poszukiwanych na rynku pracowników, a w poszukiwaniu pracy wesprze ich trener i doradcy zawodowy. Uzyskanie uprawnień państwowych w zakresie żeglugi śródlądowej poprawi sytuację społeczno-zawodową osób zagrożonych, ponieważ są to kompetencje poszukiwane na rynku i dobrze płatne. Ponadto toruński rynek turystyczny chłonie animatorów-oprowadzaczy.

4/G/2019 Fundacja STUDIO M6

NAZWA WNIOSKODAWCY: Fundacja STUDIO M6

TYTUŁ PROJEKTU:  Społeczna Kuchnia Warsztatowa szansą na aktywizację społeczno-zawodową

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/11/2020 do: 30/06/2021

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 151 221,13 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 143 221,13

Projekt skierowany do 15 pełnoletnich osób z obszaru LSR, ze szczególną preferencją z obszaru rewitalizacji-Starego Miasta, Bydgoskiego Przedmieścia i Podgórza. Kierowany jest do osób bezrobotnych, a także zagrożonych innym wykluczeniem społecznym np. ze względu na: ubóstwo, niepełnosprawność, brak kompetencji zawodowych (niskie wykształcenie), uzależnienia od substancji psychoaktywnych, karalność, bezdomność lub trudność w dostępie do mieszkań itp. Celem projektu była reintegracja zawodowa. 1 etap: usługa doradztwa zawodowego, której 1 z rezultatów będzie przeprowadzenie dla każdego z uczestników diagnozy i sporządzenie Indywidualnej Ścieżki Diagnozy, poprowadzenie warsztatów dot. tematyki rynku pracy (kanały poszukiwania pracy, podnoszenie kwalifikacji, omówienie procesu rekrutacyjnego itp.), skierowanie na konkretne szkolenia zawodowe dopasowane do predyspozycji uczestników. Warsztaty skończą się egzaminem certyfikowanym RIS. 2 etap: Aktywizacja społeczna prowadzona przez terapeutę oraz coacha, którego zadaniem będzie m.in. trening kompetencji i umiejętności społ., nauka gospodarowania budżetem. Uczestnicy odbędą płatny 2 miesięczny staż w siedzibie Kawiarni Społeczne. Fundacja ma status przedsiębiorstwa społecznego i współpracuje z OWES w tworzeniu stanowisk pracy, co za tym idzie ma możliwość przyszłego zatrudnienia w ramach tworzonej Społecznej Kuchni Warsztatowej.

Nabór 1/G/2018 Gmina Miasta Toruń realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

NAZWA WNIOSKODAWCY: Gmina Miasta Toruń realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

TYTUŁ PROJEKTU: Aktywna rodzina - rodzic najlepszym wychowawcą

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/03/2019 do: 30/09/2019

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 54 511,19 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 50 000,00zł

Celem projektu było nabycie nowych kompetencji społecznych i wychowawczych przez rodziców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które wpłyną na poprawę społecznego i edukacyjnego funkcjonowania ich rodzin. Projekt skierowany do rodzin zamieszkujących na obszarach LSR. Celem działań projektowych było poszerzenie świadomość wychowawczej rodziców, wzmocnienie prawidłowego wypełniania ról rodzicielskich, poprawa komunikacji i rozwiązywania konfliktów w rodzinie, czy też zwrócenie uwagi na problematykę dotyczącą zagrożeń związanych z uzależnieniami. W ramach projektu chcemy zwrócić uwagę na znaczenie edukacji w rozwoju dzieci, wspierania ich w nauce oraz rozwijaniu pasji i zainteresowań oraz zachęcić rodziny do korzystania z szeroko pojętej oferty kulturalnej miasta. Poprzez działania realizowane w projekcie rodzice nabędą nowe umiejętności, dzięki którym będą potrafili kształtować w swoich rodzinach właściwe postawy społeczne oraz edukacyjne u dzieci. Wg diagnozy LSR wykluczenie społeczne dotyczy najczęściej osób lub rodzin, które osiągają niskie dochody, a grupą szczególnie ponoszącą konsekwencje niezaradności rodziców są dzieci. Dlatego należy wspierać rodziców w działaniach wychowawczych, społecznych i edukacyjnych, poprzez wzmacnianie ich kompetencji społecznych, zaradności i pobudzanie aktywności społecznej. 
1.Indywidualne spotkania prac. socjalnego z uczestnikami; rozmowa, ankieta, opracowanie indywidualnej ścieżki uczestnictwa, kontrakt.
2.Spotkania nt. "Rola rodzica" Problem: trudności opiekuńczo–wychowawcze-Cel: Wskazanie roli rodzica jako wychowawcy, podziału obowiązków w rodzinie, konieczności udziału obojga rodziców w wychowaniu, znaczenia edukacji. Rezultat: U uczestników zwiększy się świadomość funkcji wychowawczych.
3. Spotkania nt." Uzależnienia w rodzinie". Problem: niska świadomość związana z problemem uzależnień; Cel- poszerzenie informacji o uzależnieniach. Rezultat: zwiększenie świadomości dot. uzależnień. 4.Spotkania nt. "Rozwijanie wspólnych zainteresowań w rodzinie" Problem: niedostateczna ilość czasu spędzana z dziećmi, brak inicjatywy wspólnych wyjść kulturalnych; Cel: Zachęcenie do aktywnego spędzania czasu w rodzinie, poszerzenie wiedzy na temat oferty kulturalnej miasta i zainteresowań u dzieci.
5. Spotkania cykliczne dla rodziców "Świadome wychowanie" Problem: Trudności w relacjach z dziećmi, Cel: wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci, poprawa komunikacji, budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku. Rezultat: poprawa relacji rodziców i dzieci.
6. Spotkania doradcze prac. socjalnego z uczestnikami projektu. Udzielanie porad, wsparcie, praca socjalna, motywowanie.
7. Spotkania z dziećmi podczas trwania zajęć dla dorosłych. Rezultat: dorośli chętniej będą uczestniczyć w prowadzonych zajęciach.
8. Integracja społeczna grupy poprzez organizację minimum 6 wspólnych wyjść rodziców z dziećmi, edukacyjno-kult. np: kino, teatr, Młyn Wiedzy, CKK Jordanki, CSW, Niewidzialny Dom; spotkania rekreacyjno-sport.: Lodowisko Tor-Tor, Barbarka, Arena. Cel: propagowanie spędzania czasu wolnego w rodzinie, aktywizacja społeczna. Każda z grup będzie odbywała zajęcia zgodnie z grafikiem. 

 

Nabór 1/G/2018 Fundacja Wolna Wisła

NAZWA WNIOSKODAWCY: Fundacja Wolna Wisła

TYTUŁ PROJEKTU: W stronę Wisły - integracja społeczne wykluczonej młodzieży Torunia poprzez pracę w szkutni

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/12/2018 do: 31/05/2019

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 55 891,42 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 49 983,02 zł

Celem niniejszego projektu było wsparcie w zakresie integracji społecznej młodzieży z obszaru Bydgoskiego Przedmieścia poprzez pracę w warsztacie stolarskim/szkutni oraz wiosenną szkółkę żeglarstwa tradycyjnego. Praca fizyczna w grupie roboczej służyła budowaniu poczucia własnej wartości i sprawstwa wśród beneficjentów. Praktyczne zapoznanie się z dwoma interesującymi zawodami (szkutnik/cieśla i marynarz śródlądowy) poszukiwanymi na rynku pracy ma służyć budowaniu świadomości dotyczącej różnych form aktywności zawodowej i nie tylko, gdyż praca ta może stać się pasja życia. Tak postawiony cel jest zgodny z celem ogólnym 1 i celem szczegółowym 2.
Przeprowadzone działania stanowią wsparcie dla osób, które będą podejmować decyzję o wyborze kierunku kształcenia zawodowego. Młodzież kończąca szkołę podstawową nie wie co chce robić, podejmując decyzję w oparciu o niepełne dane. Chcielibyśmy pokazać mało popularne drogi rozwoju, nieoczywiste, a dobrze płatne, zapewniające stabilną przyszłość i ciekawe. Ponadto są to prace wpisujące się w historyczne dziedzictwo osiedla Rybaki, co stwarza szansę na dowartościowanie tego osiedla. Powyższe działania mogą przeciwdziałać reprodukcji wzorów zachowań, dziedziczonych w środowiskach dotkniętych wykluczeniem społecznym, wyuczoną nieporadnością itd.
Nasz projekt wychodzi na przeciw tego typu problemom.
1) Przygotowanie programu zajęć dla dzieci.
2) Po rekrutacji dzieci zostaną przydzielone do siedmioosobowych grup roboczych.
3) Każda grupa będzie uczestniczyć w popołudniowych, cotygodniowych ok. 3-godzinnych zajęciach w warsztacie szkutniczym zlokalizowanym na Bydgoskim Przedmieściu. Praca będzie zorganizowana wokół konserwacji tradycyjnych łodzi drewnianych oraz wytwarzania elementów wyposażenia łodzi w zgodzie z tradycyjnymi techinkami. Zajęcia w warsztacie będą odbywały się w okresie XII-IV.
4) Praca zostanie tak zorganizowana, że zadania będą wymagały współpracy wewnątrz grupy. Przenoszenie, malowani, impregnacja, montaż i gięcie drewna wymagać będzie współdziałania. Ten element ma budować grupę i uczyć wagi współdziałania w realizacji zadań.
5) Na początku uczestnicy projektu zostali zapoznani z zasadami BHP i metodyką pracy w drewnie.
6) W ramach grupy każdy uczestnik zajęć dostał do wykonania szereg zadań, które pozwoliły zapoznać się praktycznie z pracą w warsztacie. Te zadania będą obejmowały takie czynności jak szlifowanie, struganie, malowanie/impregnowanie, przenoszenie i gięcie drewna, łączenie drewna itd.
7) Praca została tak zorganizowana, by poszczególne grupy przejmowały pracę po sobie w sztafecie. Każda kolejna grupa podejmowała pracę tam, gdzie skończy ją wcześniejsza.
8) Zajęcia flisacko-żeglarskie na wodzie. Zajęcia wodne odbywały się na wyposażonych łodziach pod okiem certyfikowanego instruktora żeglarstwa. Cały cykl zajęć zakończy rejs regionalny do Nieszawy podczas którego dzieci odbyły wspólną przygodę na długo pozostającą w pamięci.

 

1/G/2018 Fundacja Wyrównać szanse

NAZWA WNIOSKODAWCY: Fundacja Wyrównać szanse

TYTUŁ PROJEKTU: Senior - witalny i aktywny

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 02/01/2019 do: 31/05/2019

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 41 983,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 39 883,00zł

Realizacja projektu wpłynęła na zwiększenie świadomości w zakresie dbałości o zdrowie i prowadzenia higienicznego trybu życia, jak również niwelowanie biernej, roszczeniowej postawy, kompensatę deficytów społecznych oraz minimalizowanie problemu inercji seniorów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel główny: zwiększenie świadomości w zakresie dbałości o zdrowie 14 niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym osób powyżej 65r życia z Torunia, wzrost ich aktywności i kompetencji społecznych poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, doradczych, warsztatowych i aktywizacyjnych. Cel główny poprzez zwiększenie aktywności seniorów w zakresie popularyzowania i uświadamiania wagi właściwego doboru diety uwzględniającej własny stan i kondycję (i możliwości finansowe), jak również prowadzenia higienicznego trybu życia., zwłaszcza efektywności realizacji działań świadczy kompleksowość udzielanego wsparcia, jak również kontynuacja realizowanych wcześniej działań dla tej grupy (co wpływać będzie na utrwalanie pozytywnych nawyków). Działania realizowane na rzecz starszych niesamodzielnych uczestników zagrożonych wykluczeniem społecznym wpływać będą na zacieśnianiu kontaktów, tworzenia sieci współpracy i samopomocy, co inicjować będzie oddolne inicjatywy w zakresie organizowania i aktywizowania społeczności lokalnej.
1.Praca środowiskowa -określenie stopnia deficytów, poziomu wykluczenia społecznym, co ułatwi poznanie przyczyn sytuacji, ich źródła, zasobów środowiska, ograniczeń i barier, poziom niesamodzielności osób starszych (ułatwi trafniejszy dobór dalszego indywidualnego wsparcia) ;
2.Indywid wsparcie socjalno-psychologiczne- szczegółowa analiza problemów i potrzeb, pomoc w rozwiązywaniu nawarstwionych problemów socjalno-bytowych, konfliktów, obciążających i utrudniających społeczne funkcjonowanie Pracownik socjalny -indywidulane konsultacje Psycholog -badanie motywacji, indywidualne konsultacje i wsparcie .
3.Specjalista ds. komunikacji - rodzaje komunikacji, werbalna i pozawerbalna -bariery i ich przezwyciężanie -asertywność w komunikacji -eliminacja uprzedzeń w komunikacji -konflikt, jako skutek trudności w komunikacji
4.Promocja zdrowego stylu życia Dietetyk -spotkania indywidualne-  -doradztwo, badania antropometryczne, dobór diety -grupowe -: dieta seniora, dieta w chorobie, sarkopenia. Trening zdrowego i ekonomicznego żywienia: -wartości odżywcze potraw, zmniejszanie kosztów potraw, analiza składu (dodatki, e-składniki, konserwanty, stabilizatory, przechowywanie żywności, łączenie produktów Przyrządzanie soków łączenie składników soków, wartości odżywcze, soki a choroby, soki warzywne, owocowe, z ziół, z miodami, kiełkami-wartości odżywcze soków, soki w terapiach Zakup urządzenia do przyrządzania soków
5.Warsztaty samopomocowe - udzielanie wsparcia, intensyfikacja zmian, przywracanie poczucie bezpieczeństwa) -odbudowa relacji z otoczeniem i przezwyciężanie izolacji -zwiększanie aktywności seniorów -poczucie przynależności i odpowiedzialności za innych
6.Wyjścia kulturalne Zintensyfikowanie procesu aktywizacji i reintegracji, zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu - wyjścia/teatr na wybrane z uczestnikami spektakle.

 

1/G/2018 Fundacja Klucz do Przyszłości

NAZWA WNIOSKODAWCY: Fundacja Klucz do Przyszłości

TYTUŁ PROJEKTU: Weźmy przyszłość w swoje ręce!

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/01/2019 do: 30/10/2019

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 44 500,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 42 000,00 zł

Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez prowadzenie działań integracyjnych i edukacyjnych skierowanych do 15 osób niesamodzielnych. Cel projektu jest zgodny z celem ogólnym 2, celem szczegółowym 2.1 i przedsięwzięciem 2.1.1 LSR. Realizowane będą działania wspierające lokalną społeczność poprzez doradztwo, szkolenia i działania inicjujące mikro działania realizowane przez animatorów. Projekt będzie integrował i aktywizował osoby z grupy docelowej. Realizowane będą m.in. działania innowacyjne zarówno pod względem technologii wykorzystanych w warsztatach jak i samego podejścia do edukacji osób w wieku senioralnym. Odbywać się będą tez wspólne inicjatywy, jak wydarzenia okolicznościowe, wpisujące się w przedsięwzięcie 2.1.1. LSR.

1. Poradnictwo psychologiczne indywidualne lub grupowe dla osób niesamodzielnych oraz osób z ich otoczenia.
2. Organizacja imprez lokalnych o charakterze edukacyjno-kulturalnym z elementami animacji nawiązujące do bieżących wydarzeń np. piknik lub festyn na świeżym powietrzu z elementami gier integracyjnych i działań animacyjnych, prelekcją osób zaangażowanych w działania na rzecz osób niesamodzielnych.
3. Planowane jest przeprowadzenie zaawansowanych warsztatów zajęciowych, wieloetapowych z osobami w wieku senioralnym. Pierwszym obszarem tematycznym jest nauczenie wskazanych osób posługiwania się wybranymi usługami internetowymi, tj.: wyszukiwarką (np. Google), pocztą e-mail (np. Gmail), mediami społecznościowymi (Facebook, Youtube, inne) oraz wykorzystaniem zaawansowanych usług typu chmura (np. Google Dysk). Drugim obszarem jest ogólne posługiwanie się smartfonem (wyrównanie wiedzy uczestników) oraz nauka rejestrowania odpowiednich jakościowo materiałów foto i video. Następnym trzecim obszarem tematycznym warsztatów będzie praktyczna nauka publikowania zrealizowanych materiałów w odpowiednich mediach społecznościowych i udostępnianie ich znajomym.

1/G/2018 Fundacja Wyrównać szanse

NAZWA WNIOSKODAWCY: Fundacja Wyrównać szanse

TYTUŁ PROJEKTU: Podziel się swoim czasem

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 03/12/2018 do: 31/05/2019

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 48 000,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 46 880,00 zł

 

Cel projektu było zaszczepienie idei samopomocy i samoorganizowania się wśród 16 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z Torunia. Cel projektu było również przyczynienie się do niwelowania wśród uczestników biernej, często roszczeniowej postawy, minimalizacji problemu inercji ich niskiej społecznej aktywności pogłębiającej proces wykluczenia społecznego. Udział w projekcie miał wpłynąć na zwiększenie odpowiedzialności za innych oraz za wspólnotę, w której mieszkają uczestnicy. Cel główny projektu było przyczynienie się do wzmocnienia więzów w lokalnym środowisku, zawiązania stałych i trwałych relacji oraz poznania idei i wartości pomocniczości.

1/G/2018 IntoTheWorld

NAZWA WNIOSKODAWCY: IntoTheWorld

TYTUŁ PROJEKTU: kreAKTYWNIE bez barier - zajęcia aktywizujące dla dzieci w wieku 7-14

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 07/01/2019 do: 28/06/2019

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 38 008,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 34 008,00 zł

 

Celem projektu był wzrost zintegrowanych działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 15 wychowanków placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, socjalizacyjnych, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych w Toruniu oraz osób z niepełnosprawnością, zamieszkujących na obszarze LSR, a także umacnianie wśród nich zachowań pożądanych społecznie. Dodatkowym celem projektu było: poszerzenie horyzontów zawodowych i pokazanie kierunków rozwoju osobistego, w tym pokazania kierunku zainteresowań i pasji. Wszystkie działania podejmowane w projekcie miały na celu podniesienie motywacji społecznej, W ramach projektu animatorzy prowadzili zajęcia parateatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, dubbingowe i sportowe. Zorganizowano również spotkania z autorytetami z dziedziny sportu, kultury, sztuki, filmu, teatru, wyjście do radia, kina i wielu innych ciekawych miejsc kulturalnych.

1/G/2018 IntoTheWorld Mariusz Gorzycki

NAZWA WNIOSKODAWCY: IntoTheWorld Mariusz Gorzycki

TYTUŁ PROJEKTU: Jeszcze w zielone gramy - projekt aktywizacji społecznej dla 30 osób 65+

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 07/01/2019 do: 07/06/2019

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 50 336,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 47 234,40 zł

 

Celem projektu była aktywizacja i poprawa samopoczucia 30 osób niesamodzielnych - zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku 65+w formie integracji, działań rehabilitacyjnych i rekreacji w okresie 6 miesięcy. Projekt zakładał zgodnie z LSR zwiększenie efektywności realizacji działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej poprzez zorganizowanie zajęć integracyjnych, rehabilitacyjnych i rekreacyjnych dla osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem. Projekt zakładał również wzrost świadomości zdrowotnej, dotyczącej zdrowego odżywiania u uczestników projektu, zachęcenie uczestników do podejmowania aktywności społecznej (uczestnictwo w zajęciach Klubu Seniora, Uniwersytetu Trzeciego Wieku), poprawienie samopoczucia uczestników projektu, zwiększenie aktywności uczestników w zakresie rekreacji i sportu. W ramach którego  przeprowadzono konsultacje zdrowotne z trenerem personalnym, specjalistą do spraw żywienie, zajęcia kulinarne,  gimnastyczne, na basenie, a także spotkania z psychologiem.

1/G/2018 Stowarzyszenie Tilia

NAZWA WNIOSKODAWCY: Stowarzyszeni Tilia

TYTUŁ PROJEKTU: "EKO schadzki" - cykl spotkań dla seniorów zagrożonych wykluczeniem społecznym.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/04/2019 do: 30/09/2019

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 33 740,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 31 040,00 zł

 

Celem projektu był wzrost zintegrowanych działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej poprzez organizację cyklicznych spotkań na Barbarce dla 15 os. w wieku 65 + zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. W trakcie trwania projektu uczestnicy nawiązali nowe znajomości, zintegrowali się z grupą rówieśników, poznali sposoby jak atrakcyjnie, aktywnie i twórczo zorganizować swój wolny czas. Celem był rozwój społeczny, a także podnoszenie świadomości społecznej seniorów. Projekt poprzez swoje oddziaływanie zmniejszył rozmiary zjawiska wykluczenia społecznego oraz singularyzacji starości i marginalizacji seniorów w życiu codziennym. Prowadzone aktywności pozwoliły osobom starszym oderwać się od codziennych problemów i trosk a także poprawić manualne zdolności, które wraz z wiekiem stają się coraz gorsze. W ramach projektu organizowane były różnorodne zajęcia manualne, rekreacyjne, kulturalne oraz ogólnorozwojowe.

1/G/2018 Stowarzyszenie Tilia

NAZWA WNIOSKODAWCY: Stowarzyszenie Tilia

TYTUŁ PROJEKTU: "Artystyczny korowód" - plener malarski dla osób w wieku 65+ zagrożonych wykluczeniem społecznym

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/04/2019 do: 30/09/2019

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 38 640,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 35 940,00 zł

 

Celem projektu był wzrost zintegrowanych działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej poprzez organizację dwóch 5 dniowych pobytów na Barbarce w tym przeprowadzenie zajęć artystycznych, sportowych,  a także zajęć ogólnorozwojowych podnoszących świadomość i samopoczucie 20 osób w wieku 65 + zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym z obszaru LSR na terenie Torunia. Głównym celem projektu jest organizacja dwóch turnusów - 5 dniowych plenerów malarskich pt. „Artystyczny korowód”,  warsztaty manualne oprócz walorów artystycznych służyły podtrzymywaniu lub nawet poprawie zdolności manualnych, które wraz z wiekiem są coraz gorsze u osób w podeszłym wieku.

1/G/2018 Stowarzyszenie Tilia

NAZWA WNIOSKODAWCY: Stowarzyszeni Tilia

TYTUŁ PROJEKTU: Działajmy razem - Ekowakacje na Barbarce

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/04/2019 do: 30/09/2019

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 32 600,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 30 800,00 zł

 

Celem projektu była organizacja czasu wolnego przy jednoczesnym rozwoju działalności edukacyjnej, społecznej i integracyjnej dla 20 małoletnich osób pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem, Projekt miał na celu przeprowadzenie półkolonii i udział dzieci w organizowanych w ramach półkolonii warsztatach. W czasie półkolonii uczestnicy nawiązali nowe znajomości, zintegrowali się z grupą rówieśników, nauczyli się pracować zespołowo, poznali sposoby jak atrakcyjnie, aktywnie i twórczo spędzać czas wolny i jak organizować sobie czas pozaszkolny W ramach projektu organizowane zostały warsztaty edukacyjne, integracyjne, plastyczne oraz zajęcia sportowe, które miały pozytywny wpływ na integracje grupy z problemami społecznymi oraz poprawę ich komunikacji i zrozumienia swoich problemów.

1/G/2018 Stowarzyszenie Tilia

NAZWA WNIOSKODAWCY: Stowarzyszenie Tilia

TYTUŁ PROJEKTU: Wsparcie umiejętności sensorycznych poprzez realizację warsztatów dla dzieci z obszaru LSR z gminy miasta Toruń

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/05/2019 do: 30/09/2019

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 23 750,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 22 290,00 zł

 

Celem projektu był wzrost zintegrowanych działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez podniesienie umiejętności sensorycznych u 10 dzieci w wieku 6-9 lat. Warsztaty były prowadzone w oparciu o metody terapii sensorycznej z wykorzystaniem terenu ogródka edukacyjnego i terenów leśnych na Barbarce. Głównym celem realizacji warsztatów było umożliwienie dokonania zmiany, wzrostu, rozwoju osobistego i umiejętności sensorycznych uczestników poprzez stosowanie metod terapii sensorycznej w środowisku naturalnym, w bezpiecznych i sprzyjających rozwojowi warunkach, dzięki czemu uczestnicy rozwijali kompetencje społeczne i kształtowali umiejętności pracy w grupie.

1/G/2018 Stowarzyszenie Tilia

NAZWA WNIOSKODAWCY: Stowarzyszenie Tilia

TYTUŁ PROJEKTU: Sprawny uczeń-sprawny lider ekologii

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/01/2019 do: 30/06/2019

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 29 285,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 27 635,00 zł

 

Celem projektu był wzrost działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej 15 małoletnich osób niepełnosprawnych poprzez udział w zielonej szkole oraz cyklu spotkań i warsztatów z zakresu życia zgodnego z naturą oraz rozwijania kompetencji społecznych, budowania zespołu i rozwijanie poczucia własnej wartości w Szkole Leśnej na Barbarce. Celem projektu była również poprawa dostępu do oferty kulturalnej; działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej osób niepełnosprawnych oraz zwrócenia uwagi na problemy osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem projektu było również zwiększenie świadomości ekologicznej obywateli, dbałości o środowisko naturalne; zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Celem projektu było również stworzenie na Barbarce ekologicznego ogrodu. W trakcie zajęć uczestnicy wzięli udział w zajęciach o tematyce przyrodniczo ekologicznej, miały miejsce również warsztaty plastyczne oraz zajęcia integracyjne budujące poczucie przynależności do grupy i własnej wartości.

1/G/2018 Gmina Miasta Toruń/Ogród Zoobotaniczny w Toruniu

NAZWA WNIOSKODAWCY: Gmina Miasta Toruń/Ogród Zoobotaniczny w Toruniu

TYTUŁ PROJEKTU: Hortiterapia – terapia ogrodem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/01/2019 do: 30/06/2019

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 52 634,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 50 000,00 zł

 

Projekt przeznaczony był dla 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Celem projektu było obcowanie z przyrodą, zapoznanie się ze specyfiką pracy w ogrodzie, poznanie cyklu życiowego roślin, a także zdobycie  praktycznych umiejętności dotyczących znajomości roślin użytkowych i uprawy ogrodu. W czasie zajęć prowadzone były warsztaty, ceramiczne, tworzenia karmników, plastyczne, zapoznawcze ze sprzętem ogrodowym, przygotowujące ogród do wysiewu i sadzenie roślin. W czasie projektu organizowana była również wycieczka do Ogrodu Botanicznego UMK.

1/G/2018 Fundacja "Światło"

NAZWA WNIOSKODAWCY: Fundacja "Światło"

TYTUŁ PROJEKTU: AWzR szansą na powrót do życia społecznego

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 02/01/2019 do: 30/06/2019

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 46 750,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 41 590,00 zł

 

Celem projektu była aktywizacja i integracja 20 osobowej grupy osób niepełnosprawnych - chorych onkologicznie, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania  projektu miały na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, poprawę kondycji psychofizycznej, podniesienie samooceny i wiary we własne umiejętności, naukę dbałości o własne potrzeby, umiejętność komunikacji (w tym w zakresie emocji i potrzeb), rozwój zainteresowań i umiejętności rękodzielniczych, wzrost poczucia sprawstwa. Podopieczni zyskali również wiedzę i umiejętności radzenia sobie w sytuacji kryzysowej - w zakresie radzenia sobie ze stresem, lękiem i innymi trudnymi emocjami. W ramach projektu prowadzone były  warsztaty  psychoedukacyjne, ceramiczne, kulinarne i  filmoterapii oraz  joga i choreoterapia.

1/G/2018 Fundacja ALMA

NAZWA WNIOSKODAWCY: Fundacja ALMA

TYTUŁ PROJEKTU: Dotknąć teatru. Ogień

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 17/12/2018 do: 16/06/2019

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 52 631,58 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 50 000,00 zł

 

Projekt Dotknąć Teatru. Woda to przedsięwzięcie realizowane przez Fundację ALMA z udziałem Kujawsko -Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu, skierowane było do 18 dzieci w wieku 10-18 lat z grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na obszarze Starego Miasta lub Bydgoskiego Przedmieścia. W projekcie wzięło udział także 3 dzieci z ich otoczenia. Działania projektowe skierowane były na rzecz niwelowania wykluczenia społecznego tych dzieci. Projekt miał na celu również zwiększenie dostępności do różnych form sztuki. Inicjatywa zawierała program zajęć i warsztatów, które rozwijają wyobraźnię i pasje, uczą podejmowania wyzwań i inspirują do aktywności. W ramach projektu zorganizowane były warsztaty wokalne, choreograficzne,  aktorskie i realizacje teatralne. Projekt  miał skłonić młodych ludzi do przemiany świadomości, umiejętności stawiania pytań i próby znalezienia na nie odpowiedzi.

1/G/2018 Fundacja ALMA

NAZWA WNIOSKODAWCY: Fundacja ALMA

TYTUŁ PROJEKTU: Dotknąć teatru. Powietrze

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 17/12/2018 do: 16/06/2019

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 52 631,58 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 50 000,00 zł

 

Projekt Dotknąć Teatru. Woda to przedsięwzięcie realizowane przez Fundację ALMA z udziałem Kujawsko -Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu, skierowane było do 18 dzieci w wieku 10-18 lat z grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na obszarze Starego Miasta lub Bydgoskiego Przedmieścia. W projekcie wzięło udział także 3 dzieci z ich otoczenia. Działania projektowe skierowane były na rzecz niwelowania wykluczenia społecznego tych dzieci. Projekt miał na celu również zwiększenie dostępności do różnych form sztuki. Inicjatywa zawierała program zajęć i warsztatów, które rozwijają wyobraźnię i pasje, uczą podejmowania wyzwań i inspirują do aktywności. W ramach projektu zorganizowane były warsztaty wokalne, choreograficzne,  aktorskie i realizacje teatralne. Projekt  miał skłonić młodych ludzi do przemiany świadomości, umiejętności stawiania pytań i próby znalezienia na nie odpowiedzi.

1/G/2018 Fundacja ALMA

NAZWA WNIOSKODAWCY: Fundacja ALMA

TYTUŁ PROJEKTU: Dotknąć teatru. Ziemia

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 17/12/2018 do: 16/06/2019

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 52 631,58 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 50 000,00 zł

 

Projekt Dotknąć Teatru. Woda to przedsięwzięcie realizowane przez Fundację ALMA z udziałem Kujawsko -Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu, skierowane było do 18 dzieci w wieku 10-18 lat z grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na obszarze Starego Miasta lub Bydgoskiego Przedmieścia. W projekcie wzięło udział także 3 dzieci z ich otoczenia. Działania projektowe skierowane były na rzecz niwelowania wykluczenia społecznego tych dzieci. Projekt miał na celu również zwiększenie dostępności do różnych form sztuki. Inicjatywa zawierała program zajęć i warsztatów, które rozwijają wyobraźnię i pasje, uczą podejmowania wyzwań i inspirują do aktywności. W ramach projektu zorganizowane były warsztaty wokalne, choreograficzne,  aktorskie i realizacje teatralne. Projekt  miał skłonić młodych ludzi do przemiany świadomości, umiejętności stawiania pytań i próby znalezienia na nie odpowiedzi.

1/G/2018 Fundacja ALMA

NAZWA WNIOSKODAWCY: Fundacja ALMA

TYTUŁ PROJEKTU: Dotknąć teatru. Woda

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 17/12/2018 do: 16/06/2019

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 52 631,58 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 50 000,00 zł

 

Projekt Dotknąć Teatru. Woda to przedsięwzięcie realizowane przez Fundację ALMA z udziałem Kujawsko -Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu, skierowane było do 18 dzieci w wieku 10-18 lat z grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na obszarze Starego Miasta lub Bydgoskiego Przedmieścia. W projekcie wzięło udział także 3 dzieci z ich otoczenia. Działania projektowe skierowane były na rzecz niwelowania wykluczenia społecznego tych dzieci. Projekt miał na celu również zwiększenie dostępności do różnych form sztuki. Inicjatywa zawierała program zajęć i warsztatów, które rozwijają wyobraźnię i pasje, uczą podejmowania wyzwań i inspirują do aktywności. W ramach projektu zorganizowane były warsztaty wokalne, choreograficzne,  aktorskie i realizacje teatralne. Projekt  miał skłonić młodych ludzi do przemiany świadomości, umiejętności stawiania pytań i próby znalezienia na nie odpowiedzi.

1/G/2018 MKM Marta Małecka

NAZWA WNIOSKODAWCY: MKM Marta Małecka

TYTUŁ PROJEKTU: Wstęp do wolności, czyli program społecznej animacji osób opuszczających jednostki penitencjarne

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/12/2018 do: 31/03/2019

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 24 000,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 21 900,00 zł

 

Celem projektu jest animacja społeczna osób opuszczających jednostki penitencjarne. Projekt przewidziany był dla 8 osób, a głównym celem była aktywizacja i integracja ze społecznością lokalną, rodzinami i ich bliskimi, wzrost zainteresowania usługami aktywizacji oraz budowanie wzajemnej sieci wsparcia osób opuszczających jednostki penitencjarne, członków ich rodzin oraz członków społeczności lokalnej.  Ze względu na specyfikę grupy docelowej  prowadzone były: trening interpersonalny, warsztaty kulinarne, trening komunikacji, animacje sportowo rekreacyjne, Coaching indy oraz warsztaty prowadzenia gospodarstwa domowego. W projekcie prowadzono również animacje czasu wolnego - warsztat odkrywania i rozwijania swojego hobby.

1/G/2018 Fundacja Archipelag Inicjatyw

NAZWA WNIOSKODAWCY: Fundacja Archipelag Inicjatyw

TYTUŁ PROJEKTU: Staromiejski Klub Aktywizacji i Integracji Mieszkańców „Kamienica Inicjatyw”

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/01/2019 do: 30/06/2019

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 30 000,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 28 500,00 zł

 

Celem projektu był wzrost aktywności społecznej, oraz poprawa sytuacji społeczno-zawodowej 10  osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zamieszkujących na terenie Starego Miasta w Toruniu  Cel projektu pozwolił osobom na pozostanie w środowisku lokalnym oraz aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, co spowodowało zwiększenie efektywności realizacji działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej, zostało utworzone nowe miejsce aktywnych spotkań w dzielnicy miasta, w której zdiagnozowano jako priorytetową potrzebę utworzenie takich miejsc. W ramach zadania wykorzystano instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem było przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej poprzez stworzenie Klubu Aktywizacji i Integracji Mieszkańców, które obejmowało zajęcia o charakterze integracyjno-terapeutycznym, spotkania o charakterze rekreacyjno-sportowym, wyjścia kulturalne.

1/G/2018 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ KUJAWSKO POMORSKI W BYDGOSZCZY KOŁO TERENOWE W TORUNIU

NAZWA WNIOSKODAWCY: POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ KUJAWSKO POMORSKI W BYDGOSZCZY KOŁO TERENOWE W TORUNIU

TYTUŁ PROJEKTU: SURDOHOME - CENTRUM WSPARCIA DZIECI DOTKNIĘTYCH WADĄ SŁUCHU ORAZ ICH RODZIN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/01/2019 do: 30/06/2019

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 52 631,58 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 50 000,00 zł

 

Projekt przewidziany był dla 20 dzieci niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu oraz do ich rodziców. Celem projektu było wzmocnienie roli kapitału społecznego Torunia poprzez wzrost aktywności społecznej mieszkańców i włączenie społeczne mieszkańców zgodnie z LSR. W związku z powyższym projekt zakłada działania na rzecz mieszkańców Torunia w szczególności dzieci niesłyszących lub słabosłyszących posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz dla rodzin tychże dzieci. Wprowadzona zadania miały na celu kierowanie do nich rozwiązań z zakresu aktywnej integracji mogące pomóc tym osobom w zmniejszeniu poziomu wykluczenia społecznego. Prowadzone były zajęcia z animatorem lokalnym, które stwarzały szansę do korzystania z różnorodnych form spędzania czasu wolnego i poznania różnych form spędzania czasu wolnego. Uczestnicy projektu nabyli umiejętność posługiwania się językiem migowym na poziomie komunikatywnym potwierdzonym certyfikatem.

 

Nabór 1/G/2018 Zespół Szkol nr 10 im. prof. Stefana Banacha 87-100 Toruń pl. św. Katarzyny 9

NAZWA WNIOSKODAWCY: Zespół Szkol nr 10 im. prof. Stefana Banacha 87-100 Toruń pl. św. Katarzyny 9

TYTUŁ PROJEKTU: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/01/2019 do: 30/06/2019

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 34 350,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 27 450,00 zł

 

Projekt przewidziany był dla 10 osób wywodzących się z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Celem projektu były działania w zakresie organizowania społeczno-lokalnej umiejętności wykorzystanie czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną z zaangażowaniem ich rodziców, a także wolontariuszy. Dodatkowo projekt miał na celu szeroką promocję wolontariatu - udział uczniów liceum w zajęciach hobbystycznych oraz poprzez wspieranie grupy docelowej w poszczególnych działaniach. Celem powyższego projektu było również zagospodarowanie i poprawa funkcjonalności przestrzeni znajdującej się przy szkole, utworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom służącego wypoczynkowi i rekreacji, aktywnemu spędzaniu czasu wolnego, stworzenie miejsca aktywizacji lokalnej społeczności. Projekt ten odpowiadał na potrzeby mieszkańców odnośnie deficytu miejsc do spędzania czasu wolnego.

Projekt zakłada szereg działań pokazujących możliwości spędzania wolnego czasu wśród młodzieży gimnazjalnej z zaangażowaniem ich rodziców, a także wolontariuszy - uczniów Liceum.
1. Spotkania z pedagogiem - psychologiem zarówno dla grupy dzieci oraz dla ich otoczenia.
2. "Aktywny wtorek" - cykl spotkań z hobbystycznych: muzyka, plastyka, sport, filmoznawstwo organizowane min. raz w miesiącu z każdego tematu. Na każdym spotkaniu poza osoba prowadzącą pojawi się wolontariusz-uczeń liceum, który językiem młodzieży zachęci uczestników do danej formy aktywności.
3. Wyjścia integracyjno - kulturalne. Dwa razy w miesiącu odbędą się zorganizowane wizyty w miejscach kultury, sportu, ekologii. W tych wydarzeniach udział wezmą zarówno uczniowie, jak i ich rodzice. Poza obiektem będzie można skorzystać z pięknych miejsc na terenie miasta - Bulwar, Starówka i jej zabytki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, basen przy UMK czy też przy "Samochodówce".
4. Animacyjne spotkania dla rodziców z psychologiem. Tematy m.in. : "Budowanie własnej motywacji", "Dobre relacje z dzieckiem", "Jak niwelować konflikty". Spotkania te mają na celu pobudzić rodziców do działania, polepszyć ich relacje z dziećmi w trudnym wieku wychowawczym, a także nauczyć jak aktywnie spędzać czas wolny.
5. Zorganizowano zajęcia wyrównawcze przedmiotowe dla grupy docelowej.
6. W celu promocji wolontariatu zorganizowany zostanie piknik z okazji Dnia Dziecka dla młodszych mieszkańców Starówki. Zorganizowano wystawę prac plastycznych tworzonych w czasie zajęć, przeprowadzony zostanie turniej sportowy oraz pokaz muzyczny.
7. Zorganizowano zajęcia sportowe pod nadzorem trenera, nauczyciela wychowania fizycznego, a w przypadku zajęć na boisku ORLIK - animatora.

 

Nabór 1/G/2018 Fundacja Blisko Dziecka

NAZWA WNIOSKODAWCY: Fundacja Blisko Dziecka

TYTUŁ PROJEKTU: Gimnastyka dla smyka - umysłu, buzi, ręki i nogi

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/01/2019 do: 30/06/2019

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 24 000,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 22 400,00 zł

 

Projekt  miał na celu usprawnianie funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz zapobieganie poddania ich wykluczeniu społecznemu przez podjęcie specjalistycznych działań terapeutycznych.  Uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach logopedycznych, rozwijających umiejętności społeczne i komunikacyjne, terapii z elementami integracji sensorycznej  i pedagogicznej. Odbiorcami wsparcia będzie ponadto otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. osoby spokrewnione- rodzice. Rodzice dzieci biorących udział w projekcie skorzystają z pomocy psychologa. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby środowiska, które zostało wcześniej poddane szczegółowej diagnozie. Projekt skierowany był do 10 dzieci z niepełnosprawnością oraz 10 osób z ich otoczenia, które  uczestniczyły w zajęciach terapii behawioralnej, logopedycznej, pedagogicznej oraz terapii ruchem z elementami integracji sensorycznej. Projekt przewidywał również spotkanie z psychologiem dla rodziców, który miały na celu wsparcie rodziny dzieci niepełnosprawnych, aby pomóc im realizować ich rodzicielstwo.

W ramach projektu zrealizowano 4 rodzaje cyklicznych zajęć terapeutycznych:
1. Terapia behawioralna skoncentrowana na rozwijaniu sfer deficytowych dzieci z autyzmem ( kontakt wzrokowy, umiejętności naśladowania, nawiązywania i podtrzymywania rozmowy, rozpoznawania i rozumienia emocji, rozumienia intencji i przekonań innych ludzi, elastycznego reagowania na zmiany w otoczeniu).
2. Terapia logopedyczna miała na celu naukę rozumienia mowy, mówienia i komunikowania się, poszerzanie zasobu słownictwa, poszerzanie umiejętności językowych i wpływanie na ogólny rozwój dziecka.
3. Terapia pedagogiczna - terapia ręki, skoncentrowana na ćwiczeniach grafomotorycznych, kształcących zarówno motorykę, percepcję wzrokową, jak i koordynację wzrokowo-ruchową.
4. Terapia ruchem z elementami integracji sensorycznej to ćwiczenia poprawiające funkcjonowanie zmysłów, przyczyniające się do rozwoju napięcia mięśniowego, koordynacji ruchowej, reakcji równoważnych, ruchów oczu, świadomości ciała. W
Wyżej wymienione formy pomocy wynikają z indywidualnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych zakwalifikowanych do projektu i zgodnych z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dla rodziców przewidziano indywidualne spotkanie z psychologiem. Rodzice często mają problemy z akceptacją niepełnosprawności swojego dziecka. Naturalne jest, że akceptacja niepełnosprawności wymaga czasu. Na koniec realizacji projektu zaproszono dzieci z rodzicami na seans filmowy do kina połączony z poczęstunkiem.

 

Nabór 1/G/2018 Gmina Miasta Toruń realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

NAZWA WNIOSKODAWCY: Gmina Miasta Toruń realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

TYTUŁ PROJEKTU: Aktywna rodzina - rodzic najlepszym wychowawcą

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/03/2019 do: 30/09/2019

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 54 511,19 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 50 000,00 zł

 

Celem projektu było nabycie nowych kompetencji społecznych i wychowawczych przez rodziców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które wpływają na poprawę społecznego i edukacyjnego funkcjonowania ich rodzin. Celem działań projektowych było poszerzenie świadomość wychowawczej rodziców, wzmocnienie prawidłowego wypełniania ról rodzicielskich, poprawa komunikacji i rozwiązywania konfliktów w rodzinie, czy też zwrócenie uwagi na problematykę dotyczącą zagrożeń związanych z uzależnieniami. W ramach projektu  zwrócono uwagę na znaczenie edukacji w rozwoju dzieci, wspierania ich w nauce oraz rozwijaniu pasji i zainteresowań oraz zachęcenie rodziny do korzystania z szeroko pojętej oferty kulturalnej miasta. Projekt zakładał cykl spotkań tematycznych, poprzez które uczestnicy poszerzyli wiedzę na temat prawidłowego wypełniania ról rodzicielskich, uzyskali wsparcie w zakresie lepszej komunikacji i budowania prawidłowych relacji w rodzinie, poszerzyli wiedzę na temat aktywnego spędzania czasu w rodzinie. Wszystkie spotkania odbyły się na podstawie metodologicznie opracowanych scenariuszy.  Projekt skierowany był do 20 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz 30 osób z otoczenia, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Realizowane były spotkania indywidualne i grupowe rodziców z pracownikiem socjalnym.

Ramowy program spotkań
1.Indywidualne spotkania prac. socjalnego z uczestnikami; rozmowa, ankieta, opracowanie indywidualnej ścieżki uczestnictwa. 
2.Spotkania nt. "Rola rodzica" Problem: trudności opiekuńczo–wychowawcze-Cel: Wskazanie roli rodzica jako wychowawcy, podziału obowiązków w rodzinie, konieczności udziału obojga rodziców w wychowaniu, znaczenia edukacji. Rezultat: U uczestników zwiększy się świadomość funkcji wychowawczych.
3. Spotkania nt."Uzależnienia w rodzinie". Problem: niska świadomość związana z problemem uzależnień; Cel- poszerzenie informacji o uzależnieniach. Rezultat: zwiększenie świadomości dot. uzależnień.
4.Spotkania nt. "Rozwijanie wspólnych zainteresowań w rodzinie" Problem: niedostateczna ilość czasu spędzana z dziećmi, brak inicjatywy wspólnych wyjść kulturalnych; Cel: Zachęcenie do aktywnego spędzania czasu w rodzinie, poszerzenie wiedzy na temat oferty kulturalnej miasta i zainteresowań u dzieci.
5. Spotkania cykliczne dla rodziców "Świadome wychowanie" Problem: Trudności w relacjach z dziećmi, Cel: wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci, poprawa komunikacji, budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku. Rezultat: poprawa relacji rodziców i dzieci.
6. Spotkania doradcze prac. socjalnego z uczestnikami projektu.Udzielanie porad, wsparcie, praca socjalna, motywowanie.
7. Spotkania z dziećmi podczas trwania zajęć dla dorosłych. Rezultat: dorośli chętniej będą uczestniczyć w prowadzonych zajęciach. 8. Integracja społeczna grupy poprzez organizację minimum 6 wspólnych wyjść rodziców z dziećmi, edukacyjno-kult. np: kino, teatr, Młyn Wiedzy, CKK Jordanki, CSW, Niewidzialny Dom; spotkania rekreacyjno-sport.: Lodowisko Tor-Tor, Barbarka, Arena. Cel: propagowanie spędzania czasu wolnego w rodzinie, aktywizacja społeczna. 

 

Nabór 1/G/2018 M - warsztaty popularnonaukowe dla dzieci Marta Błażejewska

NAZWA WNIOSKODAWCY: M - warsztaty popularnonaukowe dla dzieci Marta Błażejewska

TYTUŁ PROJEKTU: "GWIAZDY STARÓWKI" sprawdzimy wraz z uczniami klas 6,7, i 8 sp w jaki sposób pracują instytucje oraz organizacje pożytku publicznego i jak młodzież szkolna może przyłączyć się do ich działań. Gdzie i kiedy są potrzebni!

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 22/11/2018 do: 18/02/2019

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 47 864,80 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 45 364,80 zł

 

Celem projektu był wzrost zintegrowanych działań w zakresie organizowania społeczności. lokalnej oraz wzmocnienie potencjału animatorów i liderów w zakresie animacji społecznej, wzrost efektywności realizacji działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej oraz wzmocnienie potencjału animatorów i liderów w tym zakresie. Projekt skierowany był w szczególności do młodzieży z klas 6-8 szkoły podstawowej, wywodzącej się z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznymi miał na celu podniesienie kompetencji jego uczestników oraz otoczenia. Celem również było budowanie motywacji w młodzieży do podejmowania działań pro-społecznych. W ramach projektu realizowane były spotkania integracyjne, warsztaty popularno-naukowe „Astro-plastyka”, wyjście do instytucji działających na rzecz społeczeństwa oraz pozyskiwanie informacji pomocnych przy organizowaniu wydarzeń i spotkań kulturalnych.

Zadania merytoryczne projektu "Gwiazdy Starówki":
1. Spot. integracyjne - mające na celu zespolenie uczestników, poznanie się, ustalenie wspólnych celów oraz przygotowanie do wyznaczonych zadań. 
2. Cykl warsztatów popularnonaukowych pt: "Astro - plastyka" będą prezentowały wiedzę z podstaw astronomii, dopełnione zajęciami art., we współpracy z rodzicami będą stworzone "statuetki" na galę "Gwiazd Starówki"- gwiazd (organizacji), których praca na rzecz społeczności Starego Miasta (w tym na rzecz młodzieży) jest spójna z ich potrzebami i oczekiwaniami, przekładając się na efektywność i wzrost relacji społecznych różnych grup;
3. Wizyty w instytucjach działających na rzecz społeczeństwa na terenie St. Miasta np. spotkanie z zespołem animatorów w WOAK itp.
4. Spot. organizacyjne - przygotowujące galę (wyznaczenie zadań i zespołów za nie odpowiedzialnych, zamówienia i zaproszenie gości na uroczyste zakończenie projektu).
5. GALA "Gwiazd Starówki". Spotkanie w S.P. Nr 1 , promujące dokonania grupy projektowej wśród pozostałych uczniów szkoł oraz jej pracowników. Możliwość poznania animatorów społecznych. Przedstawienie prac grupy projektowej, informacje i poznani animatorzy społeczni.
Wręczenie, wykonanych wraz z rodzicami, statuetek wyłonionym osobom zasługującym na miano "Gwiazdy Starówki". 

 

Nabór 1/G/2018 4ES Non Profit Sp.z o.o.

NAZWA WNIOSKODAWCY: 4ES Non Profit Sp. z o.o.

TYTUŁ PROJEKTU: Aktywność- mój sposób na życie

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/12/2018 do: 31/05/2019

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 52 632,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 50 000,00 zł

 

Celem głównym było wzmocnienie aktywności społecznej i zdolności w zakresie samoorganizacji 20 osób niesamodzielnych z obszaru LSR. Projekt przewidywał podniesienie umiejętności osobistych w zakresie komunikacji, rozwiązywania konfliktów, funkcjonowania w grupie, organizacji czasu/budżetu domowego w ramach zajęć treningu osobistego oraz rozwiązania problemów osób niesamodzielnych w celu ułatwienia im kontaktu z otoczeniem, lepszego poznania siebie i swoich ograniczeń osoby te zostały wyposażone w narzędzia ułatwiające im walkę z ograniczeniami oraz narzędzia ułatwiające funkcjonowanie w grupie/rodzinie  W ramach projektu realizowane były integracyjne spotkania rękodzielnicze, doradztwo rękodzielnicze, treningi osobiste, wycieczki oraz animacje lokalne.

MODUŁ I INTEGRACYJNE SPOTKANIA RĘKODZIELNICZE: MODULE I zaplanowano DORADZTWO RĘKODZIELNICZE; MODUŁ II WYCIECZKI:4 wycieczki; MODUŁ III TRENING OSOBISTY:4 warsztaty - PROGRAM: 1.Komunikacja i wyrażanie emocji, 2.Radzenie sobie z konfliktem, 3.Funkcjonowanie w grupie, 4.Organizacja czasu/budżetu; MODUŁ IV ANIMACJA LOKALNA

 

Nabór 1/G/2018 Gmina i Miasto Toruń/MOPR Toruń

NAZWA WNIOSKODAWCY: Gmina i Miasto Toruń/MOPR Toruń

TYTUŁ PROJEKTU: Zdrowo i wesoło vol 3

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/03/2019 do: 30/10/2019

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 53 124,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 49 924,00 zł

 

Celem projektu była aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zarówno dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez zajęcia sportowe i informacyjne zapobiegające  wykluczeniu społecznemu. Pobudzanie osób wykluczonych i ich rodzin do większej samodzielności, ograniczanie skutków wykluczenia poprzez zajęcia sportowo - informacyjne, w których będą przedstawione pozytywne postawy sportowe jako czynnik uspołecznienia i aktywizacji. Pokonywanie barier społeczno-kulturowych, oraz stereotypowego postrzegania osób wykluczonych społecznie. Celem głównym był wzrost zintegrowanych działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, Zwiększenie efektywności realizacji działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej oraz wzmocnienie potencjału animatorów i liderów w zakresie animacji społecznej. Realizowane były również zajęcia sportowo-informacyjne na stadionie sportowym.

Zajęcia informacyjno-sportowe odbywały się będą w dwóch grupach. Pierwsza grupa osoby niepełnosprawne z WTZ-ów oraz stowarzyszeń. Druga grupa to osoby dorosłe i młodzież z ośrodków uzależnień, świetlic środowiskowych, domów dziecka. Spotkania w grupach poległy na zajęciach sportowo – informacyjnych, które opierały się a przedstawieniu historii sportu w kontekście społecznym. Zajęcia odbywały się na orlikach, stadionach MOSIR, szkolnych boiskach, halach sportowych lub w miejscu zajęć grup docelowych, w zależności od warunków atmosferycznych panujących w danym dniu.

 

Nabór 1/G/2018 Gmina miasta Toruń/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

NAZWA WNIOSKODAWCY: Gmina miasta Toruń/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

TYTUŁ PROJEKTU: Aktywny senior w środowisku lokalnym

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 01/03/2019 do: 31/07/2019

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 45 000,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE (GRANT): 41 100,00 zł

 

Cel projektu było zintegrowane działania aktywizacji społecznej dla 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym powyżej 60 r.ż. w przypadku kobiet i 65 r.ż. w przypadku mężczyzn z obszaru LSR i Rewitalizacji przez okres 5 miesięcy Celem ogólnym projektu był wzrost zintegrowanych działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, a także poprawy jakości, celu i sposobu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Projekt stanowił połączenie zajęć edukacyjnych i rozrywkowych, poprzez spotkania z lekarzem, dietetykiem, rehabilitantem, a także pracownikiem socjalnym i dzielnicowym, Zajęcia były uzupełnione o wyjścia kulturalno-rekreacyjne oraz oferowanie voucherów na korzystanie z usług fryzjerskich i zakup leków.

W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy społ. zaplanowano 5 bloków tematycznyc, w których uczestn. będzie 15 seniorów z obszaru LSR i Rewitalizacji biorących udział w projekcie.
Spotkanie z lekarzem - by umożliwić uczest. swobodne zadawanie pytań i indywidual. podejście lekarza do seniora by móc omówić jak największa liczbę pytań;
Zajęcia z dietetykiem - Podczas spot. dietetyk zachęcał do zmiany nawyków żywieniowych;
Zajęcia z rehabilitantem - grupowe oraz indywidualne spotkania Prowadzący przedstawił grupie ćw. usprawniające oraz zapobiegające powst. kontuzji; zajęcia ruchowe przeprowadzone bez użycia sprzętu i sali do ćw., tak by seniorzy mogli sami ćw. w domu.
Zajęcia z pracownikami socjalnym - grupwe oraz spotkania indywidualne (diagnoza,ocena+kontrakt+praca socjalna).Prac. socjalni przedst. sposoby na rozwijanie zainteresowań, podniesienie własnej wartości i samooceny.
Spotkania z dzielnicowym - Policjant przestawi granicę zaufania do drugiego człowiekiem, atrakcyjnych z pozoru umowach oraz metody działania oszustów.

Wyjścia kult./rekreacyjne - Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania ze zorganizowanych wyjść do kina, kawiarni, teatru, restauracji i CKK Jordanki. 
Powyższe zadania były odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby społeczne na obszarze LSR i Rewitalizacji.

 

Profil w serwisie Facebook

Profil w serwisie Facebook

Stopka strony

© 2016 LGD - wszelkie prawa zastrzeżone

projekt Chillimedia; programowanie Studio Projektowe codeX

do góry