Logotypy

Lokalna Grupa Działania Dla Miasta Torunia

Treść interaktywna

  • -

Dostępność witryny

Ścieżka nawigacji

Treść strony

LGD "Dla Miasta Torunia"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia" uzyskało wpis do rejestru stowarzyszeń 4 stycznia 2016 r. W skład Stowarzyszenia wchodzą mieszkańcy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i administracja samorządowa.

Dane rejestrowe:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia"

ul. Grunwaldzka 38

87-100 Toruń

NIP: 9562315328

REGON: 363392846

KRS: 0000595130

LGD zostało powołane w celu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia". Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) znana była do tej pory jako mechanizm włączania społeczności lokalnych na rzecz realizowania oddolnych inicjatyw na terenach wiejskich. Obecnie mamy możliwość realizowania tego zadania również na terenach miast. LSR to realizacja koncepcji Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS).

Obszar LSR obejmie 17 jednostek urbanistycznych Torunia, w tym: Barbarka, Bielany, Bielawy, Bydgoskie Przedmieście, Wrzosy, Czerniewice, Grębocin Nad Strugą, Grębocin Przy Lesie, Jakubskie Przedmieście, Katarzynka, Mokre Przedmieście, Podgórz, Rubinkowo, Rudak, Stare Miasto, Starotoruńskie Przedmieście, Stawki.

Celem działalności LGD jest wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR (znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej bądź zawodowej). Efektem projektu jest przygotowanie LSR poprzez budowanie potencjału, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów w celu przygotowania i wdrożenia strategii rozwoju lokalnego w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców.

Poniżej prezentujemy materiał filmowy promujący Lokalną Strategię Rozwoju na etapie przygotowywania dokumentu. Obecnie w sprawie realizacji LSR prosimy o kontakt z Lokalną Grupą Działania "Dla Miasta Torunia".

 

Dokumenty do pobrania:

Członkowstwo w LGD

Zgodnie z zapisami w Statucie członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

  1. Osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego która:
  • jest jednostką samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw lub partnerem gospodarczym lub społecznym, w tym organizacją pozarządową;
  • przedstawi uchwałę odpowiedniego organu stanowiącego, zawierającą deklarację przystąpienia do stowarzyszenia;
  • wskaże osobę reprezentującą w stowarzyszeniu;
  • złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia oraz zobowiąże się do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia.

2. Osoba fizyczna, zamieszkująca na obszarze działania Stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia oraz zobowiąże się do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia.

Każdy członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do wpłaty składki członkowskiej. Informujemy, iż składki członkowskie należy wpłacać na konto: 98 1750 0012 0000 0000 3578 6295.

Dokumenty do pobrania:

Realizowane projekty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  nr RPKP.11.01.00-04-00012/17, pt. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia”

 

Projekt dotyczy realizacji projektu grantowego, którego celem jest wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wnioskodawca zakłada przeprowadzenie co najmniej 18 naborów, w ramach których udzieli co najmniej 66 grantów. Realizacja projektu pozwoli na wsparcie łącznie co najmniej 819 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 14 osób z ich otoczenia. Granty udzielane będą na działania niosące za sobą nie tylko efektywność społeczną, ale także zatrudnieniową.

 

Całkowita wartość projektu 4 176 239,87 zł, dofinansowanie 3 967 427,80 zł.

 

Okres realizacji projektu: od 01.01.2018r. - do 30.06.2023r.

 


 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPKP.11.01.00-04-0009/19, pt. „Koszty bieżące i animacja”

 

Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacją planu komunikacji. Koszty bieżące związane są z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i obejmują następujące koszty: koszty operacyjne, koszty personelu, koszty szkoleń itp. Animowanie związane jest z realizacją strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewnić informacje i propagować strategię oraz wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków.
 
Wartość projektu wyniesie 951 524,14 zł,  dofinansowanie wyniesie 903 947,93 zł.

 

Okres realizacji projektu: od 01.04.2019r. - do 30.06.2023r.

 

Profil w serwisie Facebook

Profil w serwisie Facebook

Stopka strony

© 2016 LGD - wszelkie prawa zastrzeżone

projekt Chillimedia; programowanie Studio Projektowe codeX

do góry