Logotypy

Lokalna Grupa Działania Dla Miasta Torunia

Treść interaktywna

  • -

Dostępność witryny

Ścieżka nawigacji

Treść strony

LGD "Dla Miasta Torunia"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia" uzyskało wpis do rejestru stowarzyszeń 4 stycznia 2016 r. W skład Stowarzyszenia wchodzą mieszkańcy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i administracja samorządowa.

Dane rejestrowe:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia"

ul. Grunwaldzka 38

87-100 Toruń

NIP: 9562315328

REGON: 363392846

KRS: 0000595130

LGD zostało powołane w celu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia". Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) znana była do tej pory jako mechanizm włączania społeczności lokalnych na rzecz realizowania oddolnych inicjatyw na terenach wiejskich. Obecnie mamy możliwość realizowania tego zadania również na terenach miast. LSR to realizacja koncepcji Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS).

Obszar LSR obejmie 17 jednostek urbanistycznych Torunia, w tym: Barbarka, Bielany, Bielawy, Bydgoskie Przedmieście, Wrzosy, Czerniewice, Grębocin Nad Strugą, Grębocin Przy Lesie, Jakubskie Przedmieście, Katarzynka, Mokre Przedmieście, Podgórz, Rubinkowo, Rudak, Stare Miasto, Starotoruńskie Przedmieście, Stawki.

Celem działalności LGD jest wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR (znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej bądź zawodowej). Efektem projektu jest przygotowanie LSR poprzez budowanie potencjału, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów w celu przygotowania i wdrożenia strategii rozwoju lokalnego w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców.

Poniżej prezentujemy materiał filmowy promujący Lokalną Strategię Rozwoju na etapie przygotowywania dokumentu. Obecnie w sprawie realizacji LSR prosimy o kontakt z Lokalną Grupą Działania "Dla Miasta Torunia".

 

Dokumenty do pobrania:

Członkostwo w LGD

Zgodnie z zapisami w Statucie członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

  1. Osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego która:
  • jest jednostką samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw lub partnerem gospodarczym lub społecznym, w tym organizacją pozarządową;
  • przedstawi uchwałę odpowiedniego organu stanowiącego, zawierającą deklarację przystąpienia do stowarzyszenia;
  • wskaże osobę reprezentującą w stowarzyszeniu;
  • złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia oraz zobowiąże się do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia.

2. Osoba fizyczna, zamieszkująca na obszarze działania Stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia oraz zobowiąże się do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia.

Każdy członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do wpłaty składki członkowskiej. Informujemy, iż składki członkowskie należy wpłacać na konto: 98 1750 0012 0000 0000 3578 6295.

Dokumenty do pobrania:

Realizowane projekty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  nr RPKP.11.01.00-04-00012/17, pt. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia”

 

Projekt dotyczy realizacji projektu grantowego, którego celem jest wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wnioskodawca zakłada przeprowadzenie co najmniej 18 naborów, w ramach których udzieli co najmniej 66 grantów. Realizacja projektu pozwoli na wsparcie łącznie co najmniej 819 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 14 osób z ich otoczenia. Granty udzielane będą na działania niosące za sobą nie tylko efektywność społeczną, ale także zatrudnieniową.

 

Całkowita wartość projektu 4 176 239,87 zł, dofinansowanie 3 967 427,80 zł.

 

Okres realizacji projektu: od 01.01.2018r. - do 30.06.2023r.

 


 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPKP.11.01.00-04-0009/19, pt. „Koszty bieżące i animacja”

 

Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacją planu komunikacji. Koszty bieżące związane są z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i obejmują następujące koszty: koszty operacyjne, koszty personelu, koszty szkoleń itp. Animowanie związane jest z realizacją strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewnić informacje i propagować strategię oraz wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków.

 

Główne produkty i rezultaty: Liczba LGD, które uzyskały wsparcie na funkcjonowanie ze środków EFS - 1 sztuka; Liczba LSR zrealizowanych przez LGD - 1 sztuka; Liczba godzin szkoleń dla beneficjentów/wnioskodawców i potencjalnych beneficjentów/wnioskodawców - 56; Liczba miesięcy
funkcjonowania biura LGD - 39; Liczba miesięcy funkcjonowania strony internetowej LGD - 39; Liczba godzin doradztwa - 260; Liczba zorganizowanych spotkań dla potencjalnych wnioskodawców - 19, Liczba zorganizowanych szkoleń dla pracowników Biura/ członków organów LGD - 3, Liczba
porad lub konsultacji udzielonych w biurze LGD - 200.
 
Wartość projektu wyniesie 951 524,14 zł,  dofinansowanie wyniesie 903 947,93 zł.

 

Okres realizacji projektu: od 01.04.2019r. - do 30.06.2022r.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPKP.11.01.00-04-0001/22, pt. "Innowacje społeczne dla obszaru Miasta Torunia”

 

Projekt obejmuje wybór i wdrożenie Innowacyjnych projektów społecznych skierowanych do mieszkańców Torunia z obszaru LSR w okresie 01.07.2022-30.04.2023. W trakcie realizacji odbędzie się min. 10 spotkań informacyjnych z mieszkańcami, łacznie min 150 osób. Na podstawie
opracowanych jasnych i równosciowych kryteriów zostaną wybrane min. 4 projekty innowacyjne, któe realizowane będą przez podmioty, w tym min 75% podmiotów będzie pochodziło z sektora społecznego. W ramach zadania Realizacja projektów pilotażowych zostanie opracowany raport
podsumowujący z analizą SWOT.
Pracownicy Biura będą udzielać doradztwa ( min. 20 szt.), będą także monitorować prawidłową realizację projektów innowacyjnych.

Wartość projektu wyniesie 419 062,50 zł,  dofinansowanie wyniesie 398 072,50 zł.

 

Okres realizacji projektu: od 01.07.2022r. - do 30.04.2023r.

 

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPKP.11.01.00-04-0001/22, pt. "Innowacje społeczne dla obszaru Miasta Torunia 2”

 

Projekt obejmuje wybór i wdrożenie Innowacyjnych projektów społecznych skierowanych do mieszkańców Torunia z obszaru LSR w okresie 01.05.2023-31.12.2023. W trakcie realizacji odbędzie się min. 10 spotkań informacyjnych z mieszkańcami, łacznie min 150 osób. Na podstawie
opracowanych jasnych i równosciowych kryteriów zostaną wybrane min. 4 projekty innowacyjne, któe realizowane będą przez podmioty, w tym min 75% podmiotów będzie pochodziło z sektora społecznego. W ramach zadania Realizacja projektów pilotażowych zostanie opracowany raport
podsumowujący z analizą SWOT.
Pracownicy Biura będą udzielać doradztwa ( min. 20 szt.), będą także monitorować prawidłową realizację projektów innowacyjnych.

Wartość projektu wyniesie 
401 562,50 zł,  dofinansowanie wyniesie 381 484,37​​​​​​​ zł.

 

Okres realizacji projektu: od 01.05.2022r. - do 31.12.2023r.

 

Projekt "Aktywnie działamy!"

„Aktywnie działamy!”,

Projekt "Aktywnie działamy!" realizowanym przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych w Toruniu w partnerstwie z RC Fundacja konsultingo i rehabilitacji oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020,

Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

Celem Projektu jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń w oparciu o zastosowanie działań PAL oraz inicjowania aktywności lokalnej i świadomości nt. dostępnych form pomocy u 40 członków otoczenia tych osób.

-

Grant "PoCOVIDowy Klub Seniora"

Pocovidowy.jpg

Celem projektu jest objęcie wsparciem 10 osób zam. woj. Kuj-Pom, należące do gr.
docelowej, w zakresie działań w obszarze usług społecznych w ramach inicjatyw
społecznych realizowanych przez NGO spełniających funkcję profilaktyczną
antyCOVID-19 lub bezpośrednio powiązaną ze skutkami COVID-19. Cel zostanie
osiągniety poprzez utworzenie Klubu Seniora, w którym os. potrzebujące wsparcia w
codziennym funkcjonowaniu będą uczestniczyć w zajęciach
a) zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej (m.in.
rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań);
b) zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym;
c) działalność prozdrowotną (m.in. edukacja zdrowotna) i edukacyjną (m.in. korzystania z
Internetu);
d) prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych
(np. Hata yoga, nordic walking).
e) opieka psychologiczna (grupowa i indywidualna)
W celu niewlowania lęku, wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa zapewniony będzie stały
udział Opiekuna Klubu.
Czas trwania projektu min. 3 mc.

 

Wartość projektu wyniesie 31 980,00 zł,  dofinansowanie wyniesie 31 980,00 zł.

Okres realizacji projektu: od 22.08.2022r. - do 30.11.2023r.

"W rodzinie siła!"

W rodzinie siła! (1).jpg

Celem projektu jest objęcie wsparciem 10 osób zam. woj. Kuj-Pom, należące do gr. docelowej oraz 10 os. z otoczenia w zakresie działań w obszarze usług wspierania rodziny, w ramach inicjatyw społecznych realizowanych przez NGO spełniających funkcję profilaktyczną antyCOVID-19 lub bezpośrednio powiązaną ze skutkami COVID-19. Cel zostanie osiągnięty poprzez pracę z rodzinami z dziećmi niepełnosprawnymi w szczególności z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm. Rodziny te będą czestniczyć w zajęciach: a) indywidualne spotkania wspierające aktywność fizyczną oraz wspomagające poprawę komunikacji os. niepełnosprawnych b) zwiększenie aktywności i uczestnictwa rodzin z ON (os. z niepełnosprawnością) w życiu społecznym; c) opieka psychologiczna (grupowa i indywidualna) d) poprawę funkcjonowania rodziny w czasie wolnym

 

Wartość projektu 50 000,00 zł,  dofinansowanie UE 42 500,00 zł.

Okres realizacji projektu: od 02.11.2022r. - do 31.03.2023r.

 

 

Centrum Aktywności Lokalnej "Willa z pasją"

Projekt bez nazwy.jpg

Celami głównymi realizacji zadania są: - wspieranie aktywności społeczności lokalnych, - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi nowych inicjatyw obywatelskich, - promowanie wolontariatu, - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miasta Toruń poprzez funkcjonowanie ogólnodostępnego miejsca Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Grunwaldzkiej, w którym mieszkańcy Torunia mogą sami być gospodarzami lub współgospodarzami w okresie 01.01.2023-31.12.2023r. Wszystkie cele są zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia" (LGD). Cel projektu osiągnięty zostanie poprzez realizację zadań mających na celu m.in. integrację lokalnej społeczności np. poprzez inicjowanie i prowadzenie działań animujących lokalną społeczność oraz nieodpłatne udostępnianie przestrzeni CAL na potrzeby i działania mieszkańców. Animacja wynikać będzie ze zgłaszanych na bieżąco przez społeczność lokalną potrzeb; prowadzona będzie przy zaangażowaniu animatorów społeczności lokalnej, wolontariuszy oraz mieszkańców. Zarówno miejsce jak i realizowane działania sprzyjać będą nawiązywaniu relacji, wpierać będą rozwój wolontariatu a także dawać będą niezbędną mieszkańcom przestrzeń i wiedzę do realizacji własnych pomysłów.

 

www.willazpasja.pl

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

Zielony Jasnozielony Ręcznie rysowane...

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego to punkt w którym mieszkańcy Torunia będa mogli korzystać z zakupionego sprzetu rahabilitacyjnego bezpłatnie. Punkt będzie wyposażony w: - rowery trójkołowe dla os. dorosłych 3 szt - materace (nakładki) przeciwodleżynowe pneumatyczne 5 szt - wózki inwalidzkie 5 szt - balkoniki i podpórki rehabilitacyjne - 10szt - podpórek do wstawania - 5 szt - kule różnego typu 20 szt (par) - rotory rehabilitacyjne 5 szt - drobny sprzęt ortopedyczny np.poduszki, masażery, wałki. Punkt bedzie funcjonował przy Centrum Aktywności Lokalnej "Willa z pasją" przy ul. Grunwaldzkiej 38 co najmniej 2 dni w tygodniu w godzi. 10-15 oraz "ad hoc" w ramach potrzeb zgłaszanych telefonicznie (w godzinach pracy CAL). Punkt będzie obsługiwany przez Opiekuna Wypożyczalni. Sprzęt będzie możliwy do wypożyczenia na okres co najmniej 2 tygodni z możliwością przedłużenia w przypadku braku innych chętnych.

Czas trwania projektu: 3.07.2023-30.10.2023

Zadanie finansowane w ramach projektu: Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji",Działanie2.8„Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym"

Kopernik dla Wszystkich!

Green Illustrated Science Fair...

Celami głównymi realizacji zadania są: a) integracja dzieci pochodzących z Ukrainy z lokalną społecznością; b) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży połączona z działalnością edukacyjną, wychowawczą i rekreacyjną; c) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz popularyzacja poszczególnych dziedzin wiedzy; d) kształtowanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym w okresie 02.07.2023-30.09.2023 Celem zadania jest dodatkowo z uwagi na przypadający rok Mikołaja Kopernika, budowanie wartości dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy poprzez pokazanie postaci Mikołaja Kopernika - rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań w dziedzinach wiedzy, którymi zajmował się Mikołaj Kopernik, np. historią, astronomią, fizyką, geografią, matematyką, medycyną, ekonomią. Cel projektu osiągnięty zostanie poprzez realizację cyklu warsztatów o charatkrerze edukacyjnym w zakresie dziedzin bliskich Mikołajowi Kopernikowi czyli : ekonomia, historia, astronomia w sposób przystępny dla młodych odbiorców. Zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci "Chcę być jak Mikołaj Kopernik" oraz imprezy plenerowej popularyzującej postać i dokonania Kopernika. Dodatkowo zbudowane w ramach spotkań historycznych makiety Domu Kopernika, zostaną zaprezentowane w czasie imrezy. Wszystkie proponowane w ofercie przedsięwzięcia muszą zakładać udział zarówno dzieci ze społeczności lokalnej, jak i dzieci pochodzących z Ukrainy, przy czym minimum 50 % uczestników powinny stanowić dzieci pochodzące z Ukrainy.

 

Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży "BEZ WSPOMAGACZY"

bez (1).jpg

Celem realizacji zdania jest opóźnianie inicjacji alkoholowej, narkotykowej, tytoniowej oraz wzrost świadomości społecznej w obszarze uzależnień wśród co najmniej 120 uczniów w wieku 13-18 ze szkół podstawowych (ostatnie klasy) i ponadpostawowych, poprzez udział w cyklu spotkań/szkoleń z ekspertami w okresie od 4. 09.2023 do 22.12.2023. Każda grupa składająca się z min. 15 osób weźmie udział w 3 spotkaniach 2 godzinnych w odstepach 2-3 tygodniowych. Spotkania będą prowadzone z ekspertami tj. biegłym w zakresie badań chemicznych (Sekcja Chemii, Laboratorium Kryminalistyczne Komenda Wojewódzka Policji), psychologiem i psychoterapeutą w zakresie uzależnień oraz pedagogiem i ternerem w zakresie szkoleń kompetencyjnych dla dzieci i młodzieży. Zadanie obejmuje elementy profilaktyki uzależnień, zapobieganie skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień, które są prowadzone dla mieszkańców Torunia , w szczególności w grupie wiekowej 13-18. Zadanie będzie realizowane poprzez: -) prowadzenie profilaktycznej działaności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży -) zorganizowanie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki uzależnień skierowanej do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych -) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa - konsultacji w zakresie uzaleźnień (dla dzieci i młodziezy z ich opiekunami).

RękodziaUAmy!

Rękodzia€ąmy (6).jpg

Celami głównymi realizacji zadania są: a) integracja osób dorosłych i dzieci pochodzących z Ukrainy z lokalną społecznością; b) organizacja czasu wolnego połączona z działalnością edukacyjną, wychowawczą i rekreacyjną; c) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz popularyzacja poszczególnych dziedzin wiedzy; d) kształtowanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym; e) zdobycie nowych i poszerzenie posiadanych umiejętności w okresie 01.10.2023-31.12.2023. Cel projektu osiągnięty zostanie poprzez realizację cyklu warsztatów rękodzielniczych dla osób dorosłych i dzieci pochodzących z Polski i Ukrainy oraz zapewnieniu im dodatkowego wsparcia w postaci m. in. porad psychologicznych, możliwości skorzystania z lekcji języka polskiego oraz pomocy przy załatwianiu spraw urzędowych. Uczestnikami projektu będzie 12 par: polskie i ukraińskie mamy z dziećmi w wieku szkolnym (szkoła podstawowa) – łącznie 24 osoby, w podziale 50/50 z każdej narodowości.

Profil w serwisie Facebook

Profil w serwisie Facebook

Stopka strony

© 2016 LGD - wszelkie prawa zastrzeżone

projekt Chillimedia; programowanie Studio Projektowe codeX

do góry