Logotypy

Lokalna Grupa Działania Dla Miasta Torunia

Treść interaktywna

 • -

Dostępność witryny

Ścieżka nawigacji

Treść strony

KONSULTACJE SPOŁECZNE KRYTERIÓW OCENY I WYBORU OPERACJI ORAZ PROCEDUR

Szanowni Państwo,

w dniu 19 lipca 2019 r. rozpoczęliśmy proces konsultacji społecznych kryteriów oceny i wyboru operacji realizowanych w ramach LSR.

Dodatkowo z dniem dzisiejszym (24.07.2019r.) rozpoczynamy proces konsultacji poniższych procedur:

1. PROCEDURA WNIESIENIA I ROZPATRZENIA PROTESTU W PROCEDURZE KONKURSOWEJ DLA PROJEKTÓW PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD ORAZ ODWOŁANIA W PROJEKTACH OBJĘTYCH GRANTEM (P3)

2. PROCEDURA MONITOROWANIA I KONTROLI POWIERZONYCH GRANTÓW EFS (P9)

3. PROCEDURA WYBORU I OCENY PROJEKTÓW PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD/GRANTÓW W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU DLA OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
„DLA MIASTA TORUNIA” (P1)

Zachęcamy do włączenia się w konsultacje poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i przekazanie go:

- drogą elektroniczną na adres: biuro@dlatorunia.pl

- pocztą na adres: 87-100 Toruń, ul. Warszawska 8/8 (decyduje data wpływu)

- osobiście w biurze LGD: Toruń, ul. Warszawska 8/8 (w godzinach pracy biura)

Uwagi, opinie prosimy przekazywać do dnia 1 sierpnia 2019r. 

Zachęcamy do konsultacji,

Zarząd i Biuro LGD

Walne Zebranie Członków 18.06.2019

Szanowni Państwo, 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 18 czerwca o godz. 17.00 (wtorek) w czytelni Centrum Sztuki Współczesnej,  Wały Gen. Sikorskiego 13 w Toruniu.

Rejestracja uczestników Walnego Zebrania Członków rozpocznie się o godzinie 16.30. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, drugi termin Walnego Zebrania ustala się na godz. 17.15 tego samego dnia.

Szczegółowy porządek obrad znajduje się w załączniku razem z omawianymi w czasie zebrania dokumentami.

Zaplanowane Zebranie jest nas bardzo ważne z uwagi na konieczność aktualizacji wielu dokumentów, które umożliwią uruchomienie kolejnych naborów projektów, stąd zależy nam na udziale w nim jak największej liczby członków. W imieniu swoim i Zarządu Stowarzyszenia zwracamy się z prośbą o:

- potwierdzanie obecności wysyłając taką informację na adres biuro@dlatorunia.pl lub telefonicznie (nr telefonu: 794 687 100) do dnia 14 czerwca 2019r.,

- zgłaszanie kandydatur na członka Rady Programowej (sektor gospodarczy) drogą mailową: biuro@dlatorunia.pl do dnia 17 czerwca 2019r. z uwagi na konieczność zweryfikowania kandydatów na Członków Rady Programowej pod kątem przynależności do sektora, co również usprawni Zebranie.

Jeśli w spotkaniu uczestniczyć będzie osoba inna niż zgłoszona do reprezentacji na deklaracji członkowskiej to prosimy o dostarczenie na Walne Zebranie Członków wypełnionego upoważnienia do reprezentowania Organizacji / Instytucji na Walnym Zebraniu Członków (druk upoważnienia w załączeniu), podpisanego zgodnie ze sposobem reprezentacji danej instytucji. Upoważnienie stanowi podstawę do wydania mandatu.

Przypominamy, iż mandaty do głosowania będą wydane osobie upoważnionej/ reprezentującej organizację zgodnie z prawem oraz, że jedna osoba otrzyma tylko jeden mandat do głosowania.  

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem LGD.

SZKOLENIE DLA GRANTOBIORCÓW: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PROJEKTACH GRANTOWYCH

grafika dane osobowe.png

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pt.: Ochrona danych osobowych w projektach grantowych. Szkolenie jest dedykowane w szczególności podmiotom/ organizacjom/ instytucjom, które realizują projekty grantowe. 

Termin: 1 luty 2019 r. (piątek), godz. 9:00,

Miejsce: Biuro LGD "Dla Miasta Torunia", Toruń ul. Warszawska 8/8,

Osoba prowadząca: Dominik Raś

Program:
1. Problematyka ochrony danych osobowych na gruncie przepisów prawa
2. Organ nadzorczy ochrony danych osobowych (PUODO)
3. Podstawowe pojęcia
4. Sankcje prawne i inne konsekwencje naruszenia ochrony danych
5. Organizacja ochrony danych osobowych
6. Zasady przetwarzania danych osobowych
7. Nowe obowiązki administratora danych wynikające z RODO
8. Przetwarzanie danych osobowych pracowników i współpracowników
9. Instytucja powierzenia przetwarzania danych osobowych
10. Środki techniczne i organizacyjne bezpieczeństwa danych osobowych w środowisku informatycznym


LISTA OSÓB CHĘTNYCH NA SZKOLENIE ZOSTAŁA JUŻ ZAMKNIĘTA.

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ BIURO.

Życzenia Bożonarodzeniowe 2018 r

lgd zyczenia b n 2018.png

WYNIKI naboru nr 1/G/2018

photo-1531246367433-a51680fcb90f.jpg

Szanowni Państwo,

przedstawiamy wyniki naboru nr 1/G/2018 oraz protokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia" z dn. 5 grudnia 2018 r. wznowionego dnia 12 grudnia 2018 r.

Na posiedzeniu dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 1/G/2018.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

Szkolenie w LGD: RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH GRANTOWYCH- 23.11.2018 lub 30.11.2018

szkolenie v4.jpg

Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu z tematyki równościowej w projektach EFS. Szczególnie polecamy szkolenie podmiotom, które w najbliższej przyszłości planują składać wnioski na projekty grantowe do LGD "Dla Miasta Torunia". Ocena wstępna zakończonego naboru wykazała, że w większości projektów w błędny sposób przedstawiono zapisy dot. równości szans kobiet i mężczyzn. Ponadto nieprawidłowe przedstawienie ww. zagadnień w części wniosków będzie skutkowało ich odrzuceniem na podstawie oceny kryterium zgodności z LSR. Za udział w szkoleniach przysługują dodatkowe punkty na etapie oceny projektów.

Szkolenie poprowadzi ekspert tematyki równościowej Maciej Smolarek.

Liczba miejsc ograniczona!

Terminy: 23.11.2018 (godz.: 9.00-17.00) lub 30.11.2018 (godz. 9.00-17.00)

Program

8:45-9.00 Rejestracja uczestników
9.00-10.00 Wprowadzenie do tematyki: Zjawisko dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, stopień sprawności, Gender Mainstreaming
10.00-12.30 Równość szans kobiet i mężczyzn w kontekście EFS
12.30-13.15 Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
13.15-14.00 Promocja i rekrutacja w projektach EFS w praktyce
14.00-14.30 przerwa obiadowa
14.30-17.00 Formularz wniosku o dofinansowanie w kontekście omawianych zagadnień
 

Zgłoszenia na szkolenia są przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:
formularz dla osób reprezentujących instytucje
formularz dla osób fizycznych nie reprezentujących żadnej instytucji

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej LGD "Dla Miasta Torunia" - I/2018

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” zawiadamia o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”.

 

Posiedzenie Rady Programowej LGD „Dla Miasta Torunia” odbędzie się 5 grudnia 2018 r. (środa) w biurze Stowarzyszenia w Toruniu przy ulicy Warszawskiej 8/8 od godziny 14:00. Wznowienie obrad odbędzie się 12 grudnia 2018 r.

 

Lisa rankingowa wraz z protokołem z posiedzenia Rady zostanie udostępniona na stronie internetowej 19 grudnia 2018 r.

 

Posiedzenie dotyczyć będzie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, numer naboru LGD: nr 1/G/2018.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przydzielenie wniosków do oceny Członkom Rady.
 6. Przedstawienie oraz omówienie wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD.
 7. Ocena wniosków pod względem:
  1. zgodności projektu z LSR oraz RPO WK-P
  2. zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Zakończono pierwszy nabór wniosków grantowych

money.jpg

Szanowni Państwo,

informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór nr 1/G/2018 wpłynęło 37 wniosków na łączną 1 547 210,12 zł.

Nabór został zakończony 1 października 2018 r., obecnie trwa ocena wstępna złożonych wniosków.

 

 

Komunikat z dnia 26.09.2018 dot. Naboru 1/G/2018

Szanowni Państwo informujemy, że:

-  zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 03.07.2018r wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto, nie może przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

- Wykreślono zapis ze str. 20 Ogłoszenia o naborze:

Uwaga! Dana osoba może uczestniczyć w nie więcej niż dwóch projektach dofinansowanych w ramach danego naboru wniosków.

Poprawny zapis znajduje się na stronie 5:

Uczestnicy projektu (osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) mogą skorzystać ze wsparcia tylko w jednym projekcie dofinansowanym w ramach niniejszego naboru. Grantobiorcy przy rekrutacji uczestnika będą zobligowani do weryfikacji tego kryterium.

 

Wyjaśniamy, że osobą niesamodzielną jest osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Do oceny stopnia niesamodzielności stosowana jest Skala Barthel. Skala Barthel pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego takie jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie się i rozbieranie, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, kontrolowanie czynności fizjologicznych. Za osobę niesamodzielną uznaje się również dzieci, nad którymi opiekę sprawuje uczestnik projektu;

 

Rodzinny piknik na Barbarce

piknik na powitanie jesieni (4).jpg

W dniu 21 września 2018 r. LGD "Dla Miasta Torunia" wspólnie z MOPR Toruń zrealizowało rodzinny piknik na Barbarce. W pikniku wzięły udział rodziny będące klientami MOPRu.

W programie m.in. warsztaty teatralne dla dzieci oraz warsztaty rękodzielnicze, gry zespołowe, ognisko.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 90 osób.

Celem realizowanego przedsięwzięcia była promocja LSR i zachęcenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem oraz otoczenia do wzięcia udziału w projektach grantowych wyłanianych w konkursach ogłaszanych przez LGD "Dla Miasta Torunia."

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z wydarzenia.

---

UWAGA! DODATKOWY TERMIN! NOWE SZKOLENIE "GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH" 19 września 2018 r.

photo-1454165804606-c3d57bc86b40.jpg

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem dot. wypełniania Generatora Wniosków Aplikacyjnych uruchamiamy dodatkowy termin szkolenia.

Pierwsze szkolenie zostanie zrealizowane zgodnie z planem 19 września 2018 r. REKRUTACJA NA SZKOLENIE W DNIU 19 WRZEŚNIA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

Dodatkowe szkolenie odbędzie się w dniu 24 września 2018 r. w Biurze LGD w Toruniu przy ul. Warszawskiej 8/8 (2 piętro). Szkolenia poprowadzi Dyrektor Biura LGD Monika Bartlińska.

Program szkolenia:
9.45- 10.00 Rejestracja uczestników
10.00- 10.30 - Rejestracja w Generatorze/logowanie - omówienie formalności
10.30- 11.45- Wypełnianie części merytorycznej wniosku
11.45- 12.00 Przerwa kawowa
12.00- 13.00 Wypełniane części finansowej wniosku 


Zgłoszenia na szkolenia W DNIU 24 września 2018 r. są przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

Zapraszamy na ostatnie spotkanie informacyjne dot. naboru nr 1/G/2018 - 20 września 2018

photo spotkanie.jpg

Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia" w dniu 30 sierpnia 2018 r. ogłosiła pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem dot. działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dedykowane ww. naborowi. Spotkanie odbędzie się w Biurze LGD w Toruniu, przy ul. Warszawskiej 8/8 (2 piętro).

Termin spotkania:

 • 20 września 2018 r. godz. 15.30-17.30

Program:

1. Rejestracja uczestników,

2. Omówienie zapisów ogłoszenia o naborze nr 1/G/2018 (w tym: podmioty uprawnione do aplikowania, grupa docelowa, rodzaje działań w projekcie, kryteria zgodności z LSR i kryteria lokalne),

3. Generator Wniosków o Dofinansowanie (logowanie do systemu, wypełnianie poszczególnych części wniosku, składanie wniosku),

4. Pytania uczestników spotkania.

Spotkanie poprowadzi Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania Dla Miasta Torunia- Monika Bartlińska.

Zgłoszenia na spotkania informacyjne są przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wypełnij formularz zgłoszeniowy

 

Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej - 13 września 2018 r.

image.png

"Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej odbywa się w naszym regionie corocznie, począwszy od 2010 roku. Celem Forum jest upowszechnianie idei ekonomii społecznej jako jednego z narzędzi w zakresie integracji społecznej i zawodowej grup defaworyzowanych. Tegoroczna edycja Forum poświęcona jest sytuacji ekonomii społecznej na świecie i w Polsce oraz budowaniu współpracy pomiędzy ekonomią społeczną a światem biznesu. W ramach prezentacji dobrych praktyk, w roli ekspertów wystąpią współpracujący ze sobą partnerzy z dziedziny biznesu oraz ekonomii społecznej. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zapoznania się z produktami i usługami świadczonymi przez lokalne organizacje i przedsiębiorstwa społeczne podczas Targów Podmiotów Ekonomii Społecznej. Forum Ekonomii Społecznej organizowane jest w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”. 

Szczegółowe informacje wraz z programem dostępne na stronie internetowej OWES w Toruniu.

Lokalna Grupa Działania będzie miała swoje stoisko informacyjne na ww. Forum. Osoby chętne do kontaktu zapraszamy w tym dniu do Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w godz. 10-15. Biuro LGD w dniu 13 września 2018 r. na ul. Warszawskiej będzie zamknięte z uwagi na uczestnictwo w Konferencji.

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROCEDUR ORAZ KRYTERIÓW OCENY I WYBORU OPERACJI

Szanowni Państwo,

w dniu 12 czerwca 2018 r. rozpoczęliśmy proces konsultacji społecznych procedur oraz kryteriów oceny i wyboru operacji realizowanych w ramach LSR.

Zachęcamy do włączenia się w konsultacje poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i przekazanie go:

- drogą elektroniczną na adres: biuro@dlatorunia.pl

- pocztą na adres: 87-100 Toruń, ul. Warszawska 8/8 (decyduje data wpływu)

- osobiście w biurze LGD: Toruń, ul. Warszawska 8/8 (w godzinach pracy biura)

Uwagi, opinie prosimy przekazywać do dnia 20 czerwca 2018 r.

 

Ponadto informujemy, że konsultacji można dokonać również za pomocą strony internetowej:

www.stacja-konsultacja.pl 

 

Zachęcamy do konsultacji,

Zarząd i Biuro LGD

Szkolenia we wrześniu w LGD

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach związanych z przygotowaniem wniosków w ramach naboru nr 1/G/2018:

 • Kwalifikowalność wydatków w projektach realizowanych ze środków LGD:

6 września 2018 r. godz. 10.30- 18.30 (OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!)

 • Tworzenie dobrej jakości projektu animującego lokalną społeczność:

7 września 2018 r. godz. 9.00- 17.00 (OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!)

 

Szkolenia odbędą się w Biurze LGD w Toruniu przy ul. Warszawskiej 8/8 (2 piętro). Szkolenia poprowadzi ekspert Alina Szklaruk.

 

Program szkoleń do pobrania w formacie pdf:

Ogłoszenie o naborze nr 1/G/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” w dniu 30 sierpnia 2018 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem wspierające osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

 • organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem usług wzajemnościowych, samopomocowych, lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej lub innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, 
 • wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Konkursy.

Zachęcamy także do wzięcia udziału w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Biuro LGD. Podmioty, które skorzystają ze wsparcia Biura LGD w postaci spotkań/szkoleń oraz doradztwa uzyskają dodatkowe punkty na etapie oceny wniosków.

Walne Zebranie Członków_26 czerwca 2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 26 czerwca o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, Pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1 w Toruniu.

Rejestracja uczestników Walnego Zebrania Członków rozpocznie się o godzinie 16.30. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, drugi termin Walnego Zebrania ustala się na godz. 17.15 tego samego dnia.

Szczegółowy porządek obrad znajduje się w załączniku do niniejszej wiadomości.

Zaplanowane Zebranie jest nas bardzo ważne z uwagi na konieczność aktualizacji wielu dokumentów, które umożliwią uruchomienie naborów projektów, stąd zależy nam na udziale w nim jak największej liczby członków. W imieniu swoim i Zarządu Stowarzyszenia zwracamy się z prośbą o:

 1. potwierdzanie obecności wysyłając taką informację na adres biuro@dlatorunia.pl lub telefonicznie (nr telefonu: 794 687 100) do dnia 24 czerwca 2017r.,
 2. aktywny udział w konsultacjach dokumentów, abyśmy mogli odnieść się do Państwa pytań
  i wątpliwości w miarę możliwości przed zebraniem. Wpłynie to na sprawny przebieg Zebrania. Przypominamy, że w najbliższych dniach na stronie internetowej
  biuro@dlatorunia.pl będziecie mogli Państwo zapoznać się z dokumentami i odnieść się do nich z wykorzystaniem formularza konsultacji lub poprzez spotkanie w Biurze LGD,
 3. zgłaszanie kandydatur na członka Rady Programowej drogą mailową: biuro@dlatorunia.pl do dnia 22 czerwca 2018r. z uwagi na konieczność zweryfikowania kandydatów na Członków Rady Programowej pod kątem przynależności do sektora, co również usprawni Zebranie.

Jeśli w spotkaniu uczestniczyć będzie osoba inna niż zgłoszona do reprezentacji na deklaracji członkowskiej to prosimy o dostarczenie na Walne Zebranie Członków wypełnionego upoważnienia do reprezentowania Organizacji / Instytucji na Walnym Zebraniu Członków (druk upoważnienia w załączeniu), podpisanego zgodnie ze sposobem reprezentacji danej instytucji. Upoważnienie stanowi podstawę do wydania mandatu.

Przypominamy, iż mandaty do głosowania będą wydane osobie upoważnionej/ reprezentującej organizację zgodnie z prawem oraz, że jedna osoba otrzyma tylko jeden mandat do głosowania.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem LGD.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

Monika Bartlińska- Dyrektor Biura LGD

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju

IMG_20180525_113330_HDR.jpg

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze zmienioną wersją Lokalnej Strategii Rozwoju Dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia". Wprowadzone modyfikacje wynikają głównie z rekomendacji Instytucji Zarzadzającej w zakresie dostosowania wskaźników produktu, rezultatów i przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach LSR. Zmianie uległ również Plan Komunikacji, w którym zmniejszono ilość celów szczegółowych, przy zachowaniu tych samych wartości wskaźników. Wprowadzone zmiany ukształtowały się na bazie doświadczenia animatorów w realizacji Planu Komunikacji. 

Zaktualizowaną wersję LSR oraz formularz konsultacyjny znajdziecie Państwo na naszej stronie w zakładce: dokumenty do pobrania

Zachęcamy do włączenia się w proces konsultacji LSR i przesyłania uwag i opinii.

Komunikat

KOMUNIKAT!
Szanowni Państwo, otrzymaliśmy informację, że w trakcie trwania procesu konsultacyjnego pojawił się techniczny problem ze skrzynką  biuro@dlatorunia.pl i obawiamy się, że w wyniku tego, niektóra z Państwa maili mogły do nas nie dotrzeć. W związku z powyższym osoby, które w tym czasie wysyłały do nas korespondencję elektroniczną, prosimy o ponowne jej przesłanie.

Uwaga! Jesli ktoś z Państwa w tym okresie przesyłał formularz dotyczący konsultacji LSR, bardzo prosimy o ponowne przesłanie do dnia 5 czerwca, bądź upewnienie sie ze wiadomość do nas dotarła. Za zaistniałe problemy serdecznie przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość

Ponowny nabór do Komitetu Rewitalizacji

Do 22 maja 2018 roku można składać formularze zgłoszeniowe w ponownym naborze do Komitetu Rewitalizacji.

Pierwszy nabór na Członków Komitetu został ogłoszony w dniu 14 lutego 2018 r. Wynik przeprowadzonego naboru nie pozwolił na powołanie Komitetu Rewitalizacji w pełnym składzie. W związku z powyższym, zgodnie z §9 ust.1 uchwały RMT Nr 794/2018 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń, zostanie przeprowadzona ponowna procedura naboru w nieobsadzonych kategoriach.

Ponowny nabór dotyczy nieobsadzonych kategorii składu Komitetu Rewitalizacji, tj.:

a)    przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji,

b) przedstawicieli właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości, podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego,

c) przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze Gminy Miasta Toruń działalność gospodarczą,

d) przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze Gminy Miasta Toruń działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,

e) przedstawicieli każdej z Rad Okręgu działających na obszarze rewitalizacji.

Szczegóły na stronie:

http://www.torun.pl/pl/ponowny-nabor-do-komitetu-rewitalizacji

 

Zachęcamy do składania formularzy

Granty LGD Dla Miasta Torunia na 2018 r.!

granty lgd 2018 zdjecie.jpg

Przypominamy, że w grudniu 2017 r. podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego na realizację projektów w formule udzielanych grantów.
Granty są dedykowane dla podmiotów, które chcą działać na rzecz toruńskiej społeczności. Obecnie kończymy etap uzgadniania procedur na wyłonienie grantobiorców i realizację ww. projektów. Czeka nas jeszcze aktualizacja dokumentów związanych z realizacją LSR. 
Realny termin ogłoszenia naborów grantowych to czerwiec 2018 r.
Zamieszczamy informację graficzną o tym, jakie działania są przewidziane do sfinansowania w 2018 r. oraz jaka jest alokacja na dany nabór.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Wesołych Świąt

Życzenia Wielkanocne 2 opcja.jpg

Granty w pytaniach i odpowiedziach

Zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej pojawiajace się pytania dot. grantów od Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia".

Zachęcamy do zapoznania się dokumentem.

pobierz pdf

Pomoc osobom w trudnej sytuacji- przyłącz się do akcji społecznej

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” wspiera osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym na terenie Torunia. 

Pragniemy stworzyć bazę instytucji pomagających ww. osobom i zamieścić ją w wydanym przez nas Informatorze. Broszury informacyjne zostaną udostępnione w miejscach odwiedzanych przez potencjalne zainteresowane osoby, w tym instytucjach publicznych na terenie Miasta Torunia.

Jeżeli chcielibyście, aby dane Waszej Instytucji znalazły się ww. Informatorze, prosimy Państwa o informacje jakie osoby obejmujecie pomocą w ramach prowadzonej przez Was działalności oraz w jakim zakresie.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonego formularza i odesłanie go w formie elektronicznej do 31 stycznia 2018 r. na adres: animacja@dlatorunia.pl

22.09.2017 Biuro LDG "Dla Miasta Torunia" nieczynne

Informujemy, że dnia 22 września 2017r. Biuro LDG "Dla Miasta Torunia" będzie nieczynne w  związku ze szkoleniem w Urzędzie Marszałkowskim. 

Zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Pozdrawiamy

 

Podpisana umowa o dofinansowanie projektu grantowego

...

Miło nam poinformować, że 28 grudnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu grantowego "Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia"

http://www.mojregion.eu/…/Lista%20projektow%20wybranych%20d…

Obecnie wraz z Kujawsko-Pomorską Siecią Lokalnych Grup Działania jesteśmy na etapie przygotowywania procedur niezbędnych do uruchomienia konkursów grantowych. Wszystkie informacje związane z uruchomieniem naborów w pierwszym półroczu 2018 r. będą zamieszczane na stronie internetowej LGD oraz Facebooku.

 

Życzenia Bożonarodzeniowe

1.png

Walne Zebranie Członków_28 czerwca 2017r

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 28 czerwca o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Hotelu Mercure Toruń Centrum,
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń

Rejestracja uczestników Walnego Zebrania rozpocznie się o godzinie 16.30.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, drugi termin Walnego Zebrania ustala się na godz. 17.15 tego samego dnia.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 3. Wybór protokolanta w głosowaniu jawnym.
 4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego za 2016 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016 roku.
 8. Głosowanie nad przyjęciem uchwał w następujących sprawach:

- Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. (bilans, rachunek zysków i strat).

- Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu
za 2016 r.

- Uchwała w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 r.

 1. Przyjęcie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Programowej Pawła Rublewskiego, reprezentującego sektor mieszkańców.
 2. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Programowej – przedstawiciela sektora mieszkańców.
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian dokonanych w składzie Rady Programowej.
 4. Przedstawienie stanu wdrażania  Lokalnej Strategii Rozwoju i dalszych kierunków działalności Stowarzyszenia.
 5.  Zamknięcie obrad.

Z uwagi na konieczność zweryfikowania kandydatów pod kątem przynależności do sektora, uzyskanie zgody na kandydowanie oraz sprawne przeprowadzenie zebrania prosimy uprzejmie o zgłaszanie kandydatur na Członka Rady Programowej drogą mailową: biuro@dlatorunia.pl do dnia 27 czerwca 2017r.

Jeśli w spotkaniu uczestniczyć będzie osoba inna niż zgłoszona do reprezentacji na deklaracji członkowskiej to prosimy o dostarczenie na Walne Zebranie wypełnionego upoważnienia do reprezentowania Organizacji / Instytucji na Walnym Zebraniu (druk upoważnienia w załączeniu, podpisanego zgodnie z reprezentacją danej instytucji). Upoważnienie stanowi podstawę do wydania mandatu.

Przypominamy, iż mandaty do głosowania będą wydane osobie upoważnionej/ reprezentującej organizację zgodnie z prawem oraz, że jedna osoba otrzyma tylko jeden mandat do głosowania.  

 

Z wyrazami szacunku

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”

 

Informacja

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 26 maja 2017 biuro LGD "Dla Miasta Torunia" będzie nieczynne.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt:

- telefoniczny: 794 687 100

- mailowy: biuro@dlatorunia.pl

Formularz zgłoszenia do otrzymania wspracie od biura LGD

Osoby lub podmioty, które chcą się z nami spotkać w ramach doradztwa lub wizyty aminujące mogą to zrobić poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego tutaj:

Formularz zgłoszenia

Można też wypełnić formularz i przesłać drogą elektroniczną. Dostępny jest w dziale dokumentów do pobrania

Składki członkowskie za rok 2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż składki członkowskie w 2017 należy wpłacać na konto: 98 1750 0012 0000 0000 3578 6295

Wesołych Świąt Wielkanocnych

-

Szkolenia dla Rady Programowej

Informujemy, że planowane szkolenia dla Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania (w tym najbliższe w dniu 24 maja 2017) zostały odwołane.

Zdjęcia z konferencji 16 lutego 2017 r.

20170216_105054 (2).jpg

Odrobina wspomień z naszej konferencji poświęconej konkursom w latach 2017 -2018

----
-

Zarząd Loklanej Grupy Działania podsumowuje rok pracy - wywiad dla Dzień Dobry Toruń

ddtorun.jpg

Aleksandra Łukomska-Smulska oraz Paweł Piotrowicz z Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia. W rozmowie z Adrianem Aleksandrowiczem z portalu Dzień Dobry Toruń, podsumowują rok pracy.

Zapraszamy do lektury : wywiad dla Dzień Dobry Toruń

 

Telewizaja Toruń o konferencji Lokalnej Grupy Działania

LGD TV Toruń.jpg

16 lutego 2017 w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki, odbyła się konferencja Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia".

Spotkanie było poświęcone omówieniu zbliżających się konkursów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Materiał z konferecji możecie Państwo zobaczyć w linku poniżej:
 

TV Toruń o konferecji LGD

Aleksandra Łukomska-Smulska w "Rozmowie Dnia" dla TV Toruń

smulska.jpg

13 lutego 2017 r. Aleksandra Łukomska-Smulska, Członek Zarządu LGD, była gościem "Rozmowy Dnia" w Telewizji Toruń.

Całość wywiadu można zobaczyć pod poniższym linkiem:

Rozmowa dnia

Zapraszamy na konferencję poświęconą konkursom ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju!

16 lutego 2017 roku w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki odbędzie się konferencja Lokalnej Grupy Działania.

Jej celem będzie przede wszystkim przedstawienie zasad składania wniosków, harmonogramu konkursów, roli Biura Lokalnej Grupy Działania przy wspieraniu potencjalnych beneficjentów.

Konferencja odbędzie się w godzinach 10:00 - 14:00. Poza częścią ogólną, przewidziana jest część warsztatowa.

Szczegółowy program konferencji zostanie zamieszczony 27 stycznia.

Poniżej zamieszczamy link do formularza zgłoszeniowego. Liczymy na Waszą obecność.

Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w konferecji 16 lutego 2017

Ogłoszenie o wolnych stanowiskach pracy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia" informuje, iż obecnie są 2 wakaty na stanowiska:

- specjalista ds. LSR (zatrudnienie od października 2016)

- specjalista ds. animacji (zatrudnienie od grudnia 2016)

Na aplikacje spełniające wymagania ujęte w załączonych dokumentach czekamy do 15.09.2016r na adres mailowy: biuro@dlatorunia.pl lub na adres korespondencyjny ul. Warszawska 8/8 Toruń. 

Zamówienie dot. świadczenia usług finansowo-księgowych Stowarzyszenia LGD „Dla Miasta Torunia”.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia" ogłasza zamówienie dot. świadczenia usług polegających na stałej, kompleksowej obsłudze finansowo-księgowej Stowarzyszenia LGD „Dla Miasta Torunia”. 

Sczegółowy opis zamóienia i kryteria znajdują się w pliku pdf. http://www.lsrdlatorunia.pl/file-99,-.pdf

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 11 sierpnia 2016r - ZAPROSZENIE

Zaproszenie

 

            Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 11.08.2016r o godz. 17.00 w sali Saturn w Hotel Mercur Toruń Centrum, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń

Celem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest wybór:

 1. Członka Zarządu reprezentującego sektor społeczny, w wyniku rezygnacji z funkcji Pana Łukasza Broniszewskiego
 2. Członka Rady Programowej reprezentującego sektor gospodarczy, w wyniku rezygnacji z funkcji Pani Emilii Szypryt.

Rejestracja uczestników Walnego Zebrania rozpocznie się o godzinie 16.30

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, drugi termin Walnego Zebrania ustala się na godz. 17.15 tego samego dnia.

Porządek obrad:

1.   Przywitanie i otwarcie Walnego Zebrania, sprawdzenie quorum.

2.   Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej.

3.   Przedstawienie porządku obrad.

4.   Przyjęcie porządku obrad i wniosków dotyczących przebiegu niniejszego zebrania.

5.   Przedstawienie kandydatów na Członka Zarządu reprezentującego sektor społeczny.

6.   Przeprowadzenie głosowania nad wyborem Członka Zarządu reprezentującego sektor społeczny.

7.   Podjęcie uchwały o zmianie Członka Zarządu reprezentującego sektor społeczny.

8.   Przedstawienie kandydatów na członka Rady Programowej reprezentującego sektor gospodarczy.

9.   Przeprowadzenie głosowania nad wyborem członka Rady Programowej reprezentującego sektor gospodarczy.

10.  Podjęcie uchwały o zmianie członka Rady Programowej reprezentującego sektor gospodarczy.

11.  Przedstawienie działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania „Dla Miasta Torunia” do końca roku 2016r.

12.  Zakończenie Walnego Zebrania.

Z uwagi na konieczność zweryfikowania kandydatów pod kątem przynależności do sektora, uzyskanie zgody na kandydowanie oraz sprawne przeprowadzenie zebrania prosimy uprzejmie o zgłaszanie kandydatur na Członka Zarządu oraz Członka Rady Programowej drogą mailową: biuro@dlatorunia.pl do dnia 08 sierpnia 2016r.

Do dnia 10 sierpnia 2016r. otrzymają Państwo informację zwrotną o kandydatach na wyżej wymienione funkcje.

Jeśli w spotkaniu uczestniczyć będzie osoba inna niż zgłoszona do reprezentacji na deklaracji członkowskiej to prosimy o dostarczenie na Walne Zebranie wypełnionego upoważnienia do reprezentowania Organizacji / Instytucji na Walnym Zebraniu (druk upoważnienia w załączeniu, podpisanego zgodnie z reprezentacją danej instytucji). Upoważnienie stanowi podstawę do wydania mandatu.

Przypominamy, iż mandaty do głosowania będą wydane osobie upoważnionej/ reprezentującej organizację zgodnie z prawem oraz, że jedna osoba otrzyma tylko jeden mandat do głosowania.  

 

Zarząd Stowarzyszenia

Konkurs na identyfikację wizualną Lokalnej Grup Działania "Dla Miasta Torunia"

Miło nam poinformować, że nasze stowarzyszenie ogłasza konkurs na kreacje pełnej identyfikacji graficznej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupy Działania „Dla Miasta Torunia”. Wśród członków stowarzyszenia jest 38 organizacji pozarządowych z Torunia, przedsiębiorcy, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, organizacje pracodawców Lewiatan, IPH w Toruniu, Cech Rzemiosł Różnych, mieszkańcy a także Gmina Miasta Torunia.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach. Etap pierwszy wyłoni zwycięzcę, który wykona kompletne opracowanie identyfikacji graficznej LGD.

Za wykonanie etapu drugiego organizator przewiduje gratyfikacje w wysokości 3000,- pln.

Prace etapu pierwszego można przesyłać na nośnikach elektronicznych do dnia 30.09.2016 na adres korespondencyjny Stowarzyszenia z dopiskiem „KONKURS LOGO”. Mile widziana dodatkowa forma klasyczna w formatach maksymalnie A3.

Szczegóły dotyczące konkursu do pobrania. 

Zapraszamy do udziału !

Uwaga: nabór na stanowisko Dyrektora Biura LGD Dla Miasta Torunia.

Informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia rozpoczyna proces rekrutacyjny na stanowisko Dyrektora Biura LGD Dla Miasta Torunia.  Jest to najważniejsze stanowisko w Lokalnej Grupie Działania, jego zadaniem będzie organizacja biura i rzetelna praca organizacyjna dla Stowarzyszenia i wszystkich jego członków. Dyrektor od dnia zatrudnienia przejmie zadania, które aktualnie w ramach pracy społecznej prowadzi Zarząd z pomocą pracowników Stowarzyszenia IRIS. 

Poniżej znajduje się ogłoszenie o naborze i trybie zgłaszania się kandydatów. http://lsrdlatorunia.pl/file-98,-.pdf

Lokalna Strategia Rozwoju ostatecznie zaakceptowana!

Lokalna Strategia Rozwoju przygotowana dla Torunia uzyskała najwięcej punktów wśród strategii realizowanych na terenach miejskich i jest na 2 miejscu spośród wszystkich złożonych w całym województwie kujawsko - pomorskim. Wyniki poniżej a my ze swojej strony jeszcze raz dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wsparcie.

Umowa na jej realizację zostanie podpisana 19 maja 2016r. pomiędzy Lokalną Grupą Działania "Dla Miasta Torunia" a Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zespół IRIS

 

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków!

W imieniu Zarządu LGD zapraszamy Państwa na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” połączone z konferencją podsumowującą ostatnie miesiące pracy nad Lokalną Strategią Rozwoju zaplanowane na piątek 26.02.2016r.  godz. 17.00 w Centrum Targowym Park przy ul. Szosa Bydgoska 3.

 

Program Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad i ewentualnych wniosków.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie Lokalnej Strategii Rozwoju.
 7. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.
 8. Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w LSR w zakresie dostosowania do wymogów konkursowych zalecanych przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego w zakresie niezmieniającym istoty zapisów LSR.
 9. Głosowanie nad przyjęciem Regulaminu Rady Programowej i podjęciem Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Programowej.
 10. Głosowaniem nad przyjęciem Regulaminu Biura LGD i podjęciem Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura LGD.
 11. Zamknięcie obrad.

Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju.

Na podstawie konsultacji wprowadzono następujące zmiany:

1. do kryteriów wyboru operacji - wprowadzono kryterium dotyczące korzystania z doradztwa biura LGD

2. do kryteriów wyboru operacji - zwiększono liczbę punktów możliwych do uzyskania za zgodność z Gminnym Programem Rewitalizacji

Zapraszamy do konsultacji!

Poniżej przedstawiamy aktualny harmonogram spotkań konsultacyjnych Lokalnej strategii Rozwoju. Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniach (telefonicznie lub mailowo) najpóźniej na jeden dzień przed terminem wskazanym w harmonogramie.

Zmiana obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju

obszar Lokalnej Strategii Rozwoju

Jak zapewne większość z Państwa już wie, zaistniała konieczność dokonania uzupełnienia analizy i diagnozy Strategii. Na etapie ubiegania się przez o wsparcie na przygotowanie Strategii wnioskodawcy zobowiązani byli do wskazywania liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały. Na obecnym etapie prac nad LSR musimy brać pod uwagę także mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy, co powoduje, że wskazane wcześniej 17 jednostek urbanistycznych przekracza obszar 150 tys. mieszkańców. W związku z powyższych zaistniała konieczność wykluczenia Chełmińskiego Przedmieścia, w którym to natężenie problemów społecznych jest najmniejsze. Jednocześnie diagnoza wskazała na Wrzosy jako jednostkę, którą należy wziąć pod uwagę w zakresie objęcia LSR. W związku ze zmianą obszaru  chcielibyśmy poinformować, że zaistniała konieczność przeprowadzenia dodatkowych konsultacji i zmiany części Lokalnej Strategii Rozwoju, co wymaga dodatkowego czasu. Robimy wszystko, aby w możliwie najkrótszym terminie przedstawić Państwu kompletny dokument.

Na obecną chwilę zachęcamy do zapoznania się z jego częściami i przesyłanie ewentualnych uwag.

Konsultacje celów i fiszka projektowa

Poniżej znajduje się fiszka projektowa oraz formularz do konsultacji celów i przedsięwzięć.

Chcielibyśmy, aby konstrukcja planu działania zawierającego typy realizowanych przedsięwzięć i budżet na ich realizację powstała w oparciu o Państwa pomysły bazujące na doświadczeniu w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Jeśli Państwa projekt nie znajduje odzwierciedlenia w zaprezentowanych przedsięwzięciach prosimy o propozycję swojego pomysłu (i wpisanie typu przedsięwzięcia w pozycji „Inne”). Ponadto w związku z licznymi pytaniami, m.in. o typy przedsięwzięć możliwych do realizacji i grupy odbiorców, przygotowaliśmy Załącznik nr 1 do fiszki  - "Założenia do realizacji projektów w ramach LSR", który zawiera obowiązujące założenia wynikające ze Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem przed wypełnieniem fiszki. Mamy nadzieję, że rozwieje on wiele wątpliwości.

Wypełnione formularze prosimy przesłać do dnia 8 lutego 2016r. w formie elektronicznej na adres lsr@iris.org.pl. Formularze można pobrać również w zakładce „dokumenty do pobrania”.

 

Wydłużamy termin na przesłanie fiszek projektowych!

W związku z licznymi pytaniami związanymi z wypełnieniem fiszek projektowych informujemy, że termin na złożenie lub przesłanie formularzy został wydłużony do czwartku 11.02.2016r.

Zachęcamy do wypełniania fiszek!

Przypominamy, że fiszki znajdują się w zakładce "dokumenty do pobrania".

Zachęcamy do wypełniania ankiet!

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe do wypełnienia ankiet . Ankiety internetowe znajdują się w zakładce "ankiety". Ankiety są także do pobrania w formacie .doc oraz .pdf w zakładce "dokumenty do pobrania".

Konsultacje analizy SWOT

zdjecie.jpg

Najdłuższy etap prac nad LSR tj. etap spotkań konsultacyjnych, analizy danych statystycznych oraz zbierania ankiet jest już za nami. Na podstawie zebranych informacji powstała analiza SWOT dla obszaru LSR.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i przypisania wag do każdej pozycji wymienionych mocnych, słabych stron a także szans i zagrożeń. Umożliwi to ocenę, które elementy uważacie Państwo za najistotniejsze dla realizacji LSR w odniesieniu do grupy docelowej: osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

Analizę SWOT i wypełniony formularz prosimy przesłać do dnia 5 lutego 2016r. w formie elektronicznej na adres lsr@iris.org.pl. Dokument można pobrać również w zakładce „dokumenty do pobrania”.

Ankieta dotycząca Planu komunikacji

Jak chcecie być informowani o działaniach Lokalnej Grupy Działania?

Wypełnienie ankiety potrwa tylko 2-3 minuty!

Przejdź do ankiety elektronicznej

Ankiety prosimy wypełniać online lub przesyłać do dnia 8 lutego 2016r. w formie elektronicznej na adres lsr@iris.org.pl. Ankieta w wersji .doc i .pdf znajduje się także w zakładce „dokumenty do pobrania”.

Koniec spotkań konsultacyjnych

16 stycznia zakończyliśmy cykl spotkań konsultacyjnych, których celem była diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju.

Rozpoczynamy zatem analizę zebranych danych i przygotowanie analizy SWOT dla obszaru LSR.

----
----

Kolejne spotkania konsultacyjne za nami!

Spotkania w jednostkach urbanistycznych: Grębocin, Chełmińskie, Rudak i Bielawy już za nami.

Zapraszamy na spotkania w pozostałych 12 jednostkach urbanistycznych! Szczegółowe informacje o przyszłych konsultacjach w zakładce "harmonogram spotkań".

Przyjdź na spotkanie w Twojej okolicy i powiedz o problemach w Twoim otoczeniu. Jeśli chciałbyś przyjść na konsultacje ale w tym czasie opiekujesz się dzieckiem zabierz swoją pociechę ze sobą. Na spotkaniach będzie kącik dla dzieci i zabawy z animatorką. Zapraszamy całe rodziny!

GrębocinGrębocinChełmińskie PrzedmieścieChełmińskie Przedmieście
BielawyBielawyBielawyRudak
Chełmińskie PrzedmieścieChełmińskie PrzedmieścieChełmińskie Przedmieście-

Konferencja prasowa

W dniu dzisiejszym (5 stycznia 2016r.) odbyła się konferencja prasowa inaugurująca rozpoczęcie spotkań konsultacyjnych w 17 jednostkach urbanistycznych. Został także przedstawiony film promocyjny, który można obejrzeć po naciśnięciu na ekran telewziora zamieszczonego w lewym dolnym rogu.

Dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie i promocję LSR!

---

Ankieta dla mieszkańców

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dla mieszkańców Torunia. Ankieta internetowa znajduje się w zakładce "ankiety". Ankieta jest także do pobrania w formacie .doc oraz .pdf w zakładce "dokumenty do pobrania".

 

Inauguracja spotkań konsultacyjnych

Barbarka.jpg

Pierwsze spotkanie konsultacyjne w najmniejszej pod względem liczby mieszkańców jednostce urbanistycznej za nami. Dziękujemy za aktywny udział i zapraszamy na kolejne konsultacje. Najbliższe spotkanie odbędzie się w czwartek w Grębocinie (SP 35 ul. Krynicka 8). Jeśli chciałbyś przyjść, ale w tym czasie opiekujesz się dzieckiem, zabierz swoją pociechę ze sobą. Na spotkaniach będzie kącik dla dzieci i zabawy z animatorką. Harmonogram spotkań na kolejne dni znajduje się w zakładce "harmonogram spotkań".

 

Przyjdź na spotkanie w Twojej okolicy i powiedz o problemach w Twoim otoczeniu.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców!

Dziękujemy za udział w Kawiarence obywatelskiej!

DSC_0409_Snapseed.jpg

19 grudnia odbyła się Kawiarenka obywatelska, podczas której rozmawialiśmy o problemach mieszkańców objętych obszarem LSR. Dziękujemy za aktywny udział!!!

Zapraszamy chętnych do prowadzenia spotkań konsultacyjnych!

Chcecie się Państwo włączyć w prace nad LSR? Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami. Obecnie szukamy moderatorów oraz gospodarzy stolików podczas spotkań konsultacyjnych w 17 miejscach w Toruniu. Czas spotkań między 5 a 16 stycznia 2015r. w godzinach popołudniowych. Osoby zainteresowane prosimy o podesłanie maila z krótką informacją na temat ewentualnego doświadczenia w prowadzeniu konsultacji społecznych lub o kontakt telefoniczny. Za udział w pracach konsultacyjnych...

Wspólnie określmy problemy obszaru LSR!

Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania narzędzi konsultacji. Wasza pomoc w określeniu problemów będzie szczególnie cenna! Im większe Wasze zaangażowanie tym lepsze narzędzie i trafniejsze wyniki! Prosimy o przesłanie odpowiedzi na poniższe pytania na adres: lsr@iris.org.pl do najbliższego piątku tj. 18 grudnia. Reprezentujesz organizację pozarządową? Te pytania są dla Ciebie: Dla jakich grup społecznych Państwo działają? Jakie główne problemy mają Państwa...

Zapraszamy na Kawiarenkę obywatelską!

Zapraszamy wszystkich Państwa na Kawiarenkę obywatelską, którą odbędzie się w najbliższą sobotę 19 grudnia w godzinach 12.00 – 13.00 przy ul. Warszawskiej 8/8, podczas której również będziemy rozmawiać na temat problemów na obszarze objętym Lokalna Strategią Rozwoju. Prosimy o potwierdzenie przybycia (sms, e-mail, telefon) do 18 grudnia do godz. 12. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce "skontaktuj się z nami"...

Dziękujemy uczestnikom warsztatów za aktywny udział!

zdjęcie ze szkolenia nr 4.jpg
Wczoraj w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II pod kierunkiem Piotra Steca - Dyrektora Polskiej Agencji Rozwoju Rozwoju Regionalnego opracowywaliśmy Toruńską Ścieżkę Partycypacji - proces dialogu społecznego wraz z kluczowymi założeniami dla poszczególnych etapów. Już wkrótce przedstawimy szczegóły procesu konsultacyjnego Lokalnej Strategii Rozwoju. Dziękujemy uczestnikom warsztatów za aktywny udział a wszystkich zainteresowanych współpracą przy tworzeniu LSR zapraszamy do...

Bezpłatny projekt dla mieszkańców Torunia w wieku 60+

ulotka-zdjecie.jpg

4ES Non Profit Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców Torunia w wieku powyżej 60 lat do udziału w projekcie „Sztuka ludowa w codziennych przedmiotach użytkowych”.  W trakcie zajęć nauczymy jak własnoręcznie przygotować ciekawe i piękne przedmioty do użytku własnego. Udział jest bezpłatny.

Zajęcia są organizowane w Toruniu w Kamienicy Inicjatyw (ul. Kopernika 22).
Projekt jest dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.

Profil w serwisie Facebook

Profil w serwisie Facebook

Stopka strony

© 2016 LGD - wszelkie prawa zastrzeżone

projekt Chillimedia; programowanie Studio Projektowe codeX

do góry