Logotypy

Lokalna Grupa Działania Dla Miasta Torunia

Treść interaktywna

 • -

Dostępność witryny

Ścieżka nawigacji

Treść strony

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Toruń, dnia 05. listopada 2020r.

 

Zaproszenie

 

            Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 12.11.2020r o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Biura Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” ul. Grunwaldzka 38, 87-100 Toruń oraz w czasie rzeczywistym na platformie ZOOM. Dodatkowo swój głos można oddać również poprzez maila, odpowiadając na niniejsze zaproszenie (szczegóły w załączniku)

W związku z ograniczeniem liczby osób w pomieszczeniu, konieczne jest potwierdzenie uczestnictwa osobistego w zebraniu do 10.11.2020 do godz. 15:00

 

 Celem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia”:

 

Rejestracja uczestników osobistych oraz na platformie Zoom rozpocznie się o godzinie 14:00

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, drugi termin Walnego Zebrania ustala się na godz. 14:15 tego samego dnia.

Porządek obrad:

1.   Przywitanie i otwarcie Nadzwyczajnego  Walnego Zebrania, sprawdzenie quorum.

2.   Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej.

3.   Przedstawienie porządku obrad.

4.   Przyjęcie porządku obrad i wniosków dotyczących przebiegu niniejszego zebrania.

5.   Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

6.   Przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia”:

7.   Zakończenie Nadzwyczajnego  Walnego Zebrania.

 

Podstawa prawna:

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się powołując się na art. Art. 10 ust 1b Prawa o stowarzyszeniach „Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.”

Głosowanie odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – z wykorzystaniem korespondencji mailowej na adres biuro@dlatorunia.pl oraz w czasie rzeczywistym poprzez platformę ZOOM. Instrukcja korzystania z platformy znajduje się w załączniku do niniejszego zebrania.

 

Głos oddany przez członka Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”, liczony będzie poprzez:

1) udział osobisty w siedzibie Stowarzyszenia ul. Grunwaldzka 38 w czasie trwania Zebrania

2) odpowiedź na maila na adres biuro@dlatorunia.pl do 12.11. do godz. 14:00. Maile wysłane w późniejszym terminie nie będą brane pod uwagę. W treści maila  proszę o wpisanie „Głosuję za” lub „Głosują przeciw” lub „wstrzymuję się” oraz podpisać się zgodnie z reprezentacją.

3)  udział w zebraniu na platformie ZOOM i wpis  na Czacie „Głosuję za/Głosuje przeciw/ Wstrzymuję się” w czasie rzeczywistym zebrania. Zebranie będzie rejestrowane.

Jeśli w spotkaniu uczestniczyć będzie osoba inna niż zgłoszona do reprezentacji na deklaracji członkowskiej to prosimy o dostarczenie na Walne Zebranie wypełnionego upoważnienia do reprezentowania Organizacji / Instytucji na Walnym Zebraniu (druk upoważnienia w załączeniu, podpisanego zgodnie z reprezentacją danej instytucji). Upoważnienie w formie skanu, prosimy wysłać najpóźniej do 12.11.2020 do godz. 12:00, a w przypadku głosowania mailowego, upoważnienie należy przesłać wcześniej.

 

W razie pytań, proszę o kontakt z biurem pod numerem tel 794-687-100 lub mailowo biuro@dlatorunia.pl

Z wyrazami szacunku  Zarząd LGD "Dla Miasta Torunia"

LSR-konsultacje

Dzień dobry

poddajemy do konsultacji Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia. 

Aktualizacja dotyczy przesunięcia oszczędności, które pojawiły sie w ramach konkursu 1/K/2019 na przedsięwzięcie "Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej"

Czas nadsyłania uwag - 02.11.2020 na adres mailowy biuro@dlatorunia.pl

 

Listy zamknięte

Kawa Post na Facebooku.jpg

Informujemy, że listy na spotkania i szkolenia są zamknięte. Dziękujemy za zainteresowanie i do zobaczenia.

 

 

 

Spotkania | Szkolenia

Twój Styl Życia.jpg

SZANOWNI PAŃSTWO

Zachęcamy do udziału w spotkaniach i szkoleniach dla potencjalnych wnioskodawców grantów udzielanych przez LGD.

Z uwagi na obecną sytuację obowiązuje limit miejsc i konieczność zapisów pod numerem te: 794-687-100 lub poprzez formularz zgłoszeniowy

 

Uwaga termin spotkania informacyjnego to 28.09 godz. 10:00, w treści newsletter pojawił się błąd, za utrudnienia przepraszamy

Ogłoszenie o naborze 1/G/2020

zapraszamy.jpg

Szanowni Państwo, informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Numer naboru LGD: 1/G/2020

 

Termin składania wniosków: 09.10 - 23.10.2020

 

Wszystkie szczegóły w zakładce KONKURSY.

 

Zapraszamy

Spotkanie networkingowe 21.09.2020

Zapraszamy na spotkanie...

Serdecznie zapraszamy

wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych, ale także innych podmiotów, które maja lub planują angażowanie wolontariuszy.

Wymienimy się doświadczeniami, porozmawiamy o zasadach, prawach o obowiązkach wolontariusza, ale także organizatora.

 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną obowiązują zapisy:

Formularz zgłoszeniowy

Limit miejsc ograniczony!

Aktualizacja LSR - konsultacje

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją działań zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” Zespół ds. aktualizacji LSR, powołany zgodnie z procedurą aktualizacji LSR,  proponuje zmiany wskazane w poniższym piśmie. 

 

Czas składania uwag upływa 7 sierpnia 2020r.

Wszystkie uwagi prosimy kierować na "Formularzu konsultacyjnym" na adres biuro@dlatorunia.pl 

Dzień otwarty Centrum Aktywności Lokalnej

Skye Bloom.png

Centrum Aktywności Lokalnej to miejsce, gdzie torunianie mogą  rozwijać pasje i zainteresowania, realizować swoje pomysły i  wspólnie spędzić czas z sąsiadami. 

Chcemy przybliżyć mieszkańcom samo miejsce, dlatego też zapraszamy wszystkich na DZIEŃ OTWARTY 27 czerwca 2020 r. (sobota) w godzinach od 11:00 do 16:00, podczas którego będziemy mieli okazję poznać się bliżej. Mieszkańcy będą mogli wspólnie spędzić ten dzień w miłej sąsiedzkiej atmosferze, zapoznać się z propozycjami już przygotowanymi przez LGD, ale również wskazać swoje.

W godzinach 11:00-13:00 mali mieszkańcy nie będą się nudzić - zapewniamy atrakcje na świeżym powietrzu, natomiast w godzinach 14:00-16:00 postaramy się rozegrać mini turniej Piłkarzyków. 


WAŻNE! Z uwagi na zagrożenie epidemiczne  należy zgłosić swój udział w wydarzeniu.

Formularz zgłoszeniowy

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną zwiedzanie obiektu objęte jest koniecznością zapisów na konkretną godzinę (liczba miejsc ograniczona).

 

Wyniki Posiedzenia dotyczące Naboru 4/G/2019

wyniki naboru 4_g_2019.jpg

Szanowni Państwo 

publikujemy wyniki naboru 4/G/2019. 

Szczegółowe dokumenty w tym listy projektów zgodnych z LSR oraz projektów wybranych do realizacji do pobrania poniżej.

Serdecznie gratulujemy wnioskodawcom.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WPŁYWU KORONAWIRUSA NA PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WK-P 2014-2020

komunikat.png

Komunikat!

W kontekście obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w kraju, przekazujemy stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 (dalej: IZ RPO) w sprawie  wpływu obecnego zagrożenia na realizację projektów w ramach RPO WK-P 2014-2020.

W ramach projektów odwoływanych jest wiele wizyt krajowych oraz zagranicznych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, działań aktywizacyjnych, szkoleń, konferencji oraz podobnych form wsparcia co może  generować wydatki, których poniesienie jest nieodwracalne. Postępowanie takie dotyczy również spotkań przeniesionych na inny termin lub skracanych.

W związku z powyższym, jeśli beneficjent podejmie decyzję, że z powodu ryzyka zakażenia koronawirusem, dana forma wsparcia projektowego się nie odbędzie a poniesiono już koszty z tym związane lub będą one musiały zostać poniesione, IZ RPO stoi na stanowisku, że taka sytuacja będzie uznana za działanie siły wyższej. Podjęte zobowiązania finansowe beneficjenci mogą wówczas pokryć ze środków projektu realizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Istotne jest jednak, aby Beneficjenci podejmowali działania w celu zminimalizowania kosztów powstałych w związku z brakiem realizacji danych form wsparcia, w tym np. odwoływanymi spotkaniami oraz podejmowali działania, które umożliwią odzyskanie części lub całości środków od organizatorów spotkań. Ważne jest ograniczanie wyjazdów i spotkań do czasu unormowania sytuacji epidemiologicznej. Należy zauważyć, że decyzja co do udziału w  zaplanowanych w projekcie formach wsparcia, takich jak wizyty, szkolenia, konferencje, targi itp.  ostatecznie należy do uczestników projektu.

Wszystkie przypadki działań zaradczych (a także ich dalszych konsekwencji w postaci np. wniosków o wydłużanie okresu realizacji projektu) podejmowanych przez beneficjentów będą rozpatrywane przez IZ RPO indywidualnie, z uwzględnieniem ich adekwatności do konkretnej sytuacji w danym projekcie.

Jednocześnie, w związku z faktem, iż grupą szczególnie narażoną na zachorowanie na COVID-19 (chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2) są osoby starsze, beneficjenci projektów realizowanych ze środków EFS , w których uczestnikami są właśnie takie osoby
(w szczególności projektów z zakresu usług opiekuńczych), mogą rozważyć podjęcie działań minimalizujących negatywne skutki ograniczenia podstawowego wsparcia projektowego.
W przypadku m.in. dziennych domów pobytu może to być na przykład zamiana stacjonarnych form opieki na opiekę świadczoną w domu uczestnika. Koszty związane z dostosowaniem form opieki do aktualnych wymagań uczestników, związanych z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną będą mogły być co do zasady uznane za kwalifikowalne.

W konsekwencji, dopuszcza się akceptowanie przez IZ RPO kosztów związanych z niezrealizowanymi ze wskazanych powodów, działaniami projektowymi pod warunkiem:

 1. zaciągnięcia przez beneficjenta zobowiązań na ten cel przed 13.03.2020r.,
 2. udokumentowania braku możliwości odzyskania poniesionych na ten cel środków (odzyskanie kosztów rezerwacji lub zaliczek od dostawców i usługodawców zakończyło się niepowodzeniem)
  oraz
 3. przekazania uzasadnienia powodów odwołania planowanej formy wsparcia (np. ograniczenie możliwości wjazdu do danego kraju w związku z zagrożeniem koronawirusem, odwołanie targów itp. przez organizatora z powodu zagrożenia koronawirusem oraz brak zgody uczestników projektu na udział np. w szkoleniu).

Wszystkie przypadki kwalifikowania wydatków na działania projektowe niezrealizowane w związku z zagrożeniem epidemiologicznym będą rozpatrywane przez IZ RPO indywidualnie.

W przypadku powstawania opóźnień w realizacji projektów współfinansowanych z EFRR związanych np. z odwoływaniem targów i wystaw, problemami z wykonawcami poprzez ich zejście z placu budowy, brakiem dostaw towarów z rynków zagranicznych (w związku z sytuacją wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2), które będą skutkować koniecznością wydłużenia okresu realizacji projektu, a także w innych jednostkowych sytuacjach  IZ RPO będzie indywidualnie rozpatrywać każdy przypadek z uwzględnieniem ich adekwatności do konkretnej sytuacji w danym projekcie.

Jeżeli chodzi o aktualnie trwające nabory to IZ RPO analizuje je pod kątem zasadności i potrzeby wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

W celu wyjaśnienia wszelkich powstających wątpliwości IZ RPO wystąpi z pismem do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, jako Instytucji Koordynującej wdrażanie funduszy europejskich.

Informacja o funkcjonowaniu biura

uwaga.png

W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYM STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

 W DNIACH 16-30.MARCA BIURO BĘDZIE CZYNNE W TRYBIE PRACY ZDALNEJ.

NADAL JEST MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU OSOBISTEGO,

TYLKO W PRZYPADKU WCZEŚNIEJSZEGO UMÓWIENIA SIĘ TELEFONICZNIE LUB MAILOWO.

 

e-mail: biuro@dlatorunia.pl

telefon: 794 687 100

Konkurs na nazwę i logo CAL

Lokalna Grupa Działania _Dla Miasta...

Witajcie

jest nam niezmiernie miło powiedzieć, że od 01.03.2020 jesteśmy realizatorem zadania publicznego polegającego na utworzeniu i prowadzeniu Centrum Aktywności Lokalnej.

W związku z planowaną przeprowadzką już teraz proponujemy konkurs na nazwę i logo CAL, którego siedzibą będzie piękna willa przy ul. Grunwaldzkiej 38 w Toruniu.

Bardzo chcielibyśmy włączyć mieszkańców do tworzenia razem z nami tej przestrzeni, a zaczynami od nazwania Centrum Aktywności Lokalnej.

Macie pomysł? Zapraszamy! Stwórz projekt graficzny w formacie .jpg lub .pdf i prześlij go do nas!

Najfajniejszy wybiorą przyszli odbiorcy poprzez głosowanie na Facebook'u.

Wszystkie szczegóły znajdują się w regulaminie.

Na zgłoszenia czekamy do 23 marca na adres cal@dlatorunia.pl

Wyniki Naboru 1/K/2019

WYNIKI KONKURSU 1_K_2019.jpg

Szanowni Państwo

w związku z przyjęciem uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 18/766/20 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-325/19, w dniu 14.05.2020 r. na stronach internetowych http://www.mojregion.eu/ oraz https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ opublikowano listę projektów wybranych do dofinansowania.

W załączniku publikujemy listę projektów, które zostały skierowane do dofinansowania.

 

Raport Dobrych Praktyk 2019

Introducing.png

W Europie jest 848 LGD korzystających z EFRR lub EFS, w tym 812 to LGD wielofunduszowe (24,5% wszystkich LGD w UE). W załączeniu raport z dobrymi przykładami wykorzystania EFRR lub EFS z 6 krajów, w tym z Polski, a dokładnie z LGD Tygiel Doliny Bugu, LGD Ziemia Gotyku i LGD dla Miasta Torunia :)

Wyniki Posiedzenia dotyczące Naboru 1/K/2019

Szanowni Państwo,

przedstawiamy wyniki naboru 1/K/2019 oraz protokół z posiedzenia Rady LGD "Dla Miasta Torunia" nr I/2020.

 

Na posiedzeniu Rady Programowej LGD "Dla Miasta Torunia" nr I/2020 dokonano oceny i wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-20120, numer konkursu LGD: 1/K/2019, nr konkursu nadany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPKP.11.01.00-IZ.00-04-325/19.

Zawiadomienie o posiedzeniu

I/2020 Posiedzenie Rady

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej LGD "Dla Miasta Torunia" - I/2020

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” zawiadamia o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”.

 

Posiedzenie Rady Programowej LGD „Dla Miasta Torunia” odbędzie się 15 stycznia 2020 r. (środa) w biurze Stowarzyszenia w Toruniu przy ulicy Warszawskiej 8/8 od godziny 16:00. 

Lisa rankingowa wraz z protokołem z posiedzenia Rady zostanie udostępniona na stronie internetowej do 17 stycznia 2020 r.

 

Posiedzenie dotyczyć będzie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 1/K/2019

Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-325/19

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przydzielenie wniosków do oceny Członkom Rady.
 6. Przedstawienie oraz omówienie wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD.
 7. Ocena wniosków pod względem:
  1. zgodności projektu z LSR oraz RPO WK-P
  2. zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo

Chcielibyśmy zaprosić Państwa dnia 14 stycznia 2020r. na  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków o godz. 12:00 do Biura Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” (sala konferencyjna) którego celem będzie Wybór Członka Komisji Rewizyjnej reprezentującego sektor publiczny. 

 Osoby, które reprezentują sektor publiczny i są zainteresowanie kandydowaniem, prosimy o wysłanie swojej kandydatury z krótkim życiorysem na adres dyrektor@dlatorunia.pl do 13.01.2020r. Wszystkie zgłoszone osoby będą miały możliwość zaprezentowania swoich kandydatur w czasie trwania Zebrania.

Załączamy porządek obrad.

Nabór 4/G/2019 Aktywizacja społeczno-zawodowa

NABÓR 4_G_2019 (1).png

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer naboru LGD: 4/G/2019

Do wsparcia w ramach naboru przewidziano projekty dotyczące:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

 

Wszystkie dokumenty dostępne na www.dlatorunia.pl/konkursy

Wyniki Naboru 1/G/2019

wyniki naboru 1_g_2019.png

Szanowni Państwo 

publikujemy wyniki naboru 1/G/2019. 

Szczegółowe dokumenty w tym listy projektów zgodnych z LSR oraz projektów wybranych do realizacji do pobrania w zakładce Konkursy

Serdecznie gratulujemy wnioskodawcom.

Życzenia Świąteczne

wesołych świąt.png

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć życzenia wszelkiej pomyślności, spokoju, miłości i samych sukcesów w nadchodzącym 2020 roku.

W dn. 24-29.12.2019 biuro nieczynne

Informujemy, że w dniach 24-29 grudnia...

W związu z przerwą świąteczną biuro w dniach 24-29 grudnia jest nieczynne. Zapraszamy 30.12.2019 od. 9:00

II/2019 Posiedzenie Rady

Dodaj nagłówek.png

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej LGD "Dla Miasta Torunia" - II/2019

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” zawiadamia o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”.

 

Posiedzenie Rady Programowej LGD „Dla Miasta Torunia” odbędzie się 18 grudnia 2019 r. (środa) w biurze Stowarzyszenia w Toruniu przy ulicy Warszawskiej 8/8 od godziny 15:00. 

Lisa rankingowa wraz z protokołem z posiedzenia Rady zostanie udostępniona na stronie internetowej do 23 grudnia 2018 r.

 

Posiedzenie dotyczyć będzie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, numer naboru LGD: 1/G/2019

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przydzielenie wniosków do oceny Członkom Rady.
 6. Przedstawienie oraz omówienie wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD.
 7. Ocena wniosków pod względem:
  1. zgodności projektu z LSR oraz RPO WK-P
  2. zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Wyniki Naborów 2/G/2019 i 3/G/2019

WYNIKI NABORÓW (3).png

Szanowni Państwo 

prezentujemy listy projektów zgodnych z LSR oraz projektów wybranych do realizacji.

Serdecznie gratulujemy wnioskodawcom.

 

Kadencja 2020-2024

Projekt bez tytułu (1).png

Szanowni Państwo

prezentujemy podziękowanie Prezesa Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia" po wyborczym Walnym Zebraniu Członków.

Szczegółowy wykaz reprezentantów sektorów znajduje się w zakładce "Dokumenty". 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym pismem.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” zaprasza Państwa w dniu 9 grudnia br. na  Walne Zebranie Członków o godz. 17:00 do CKK Jordanki przy alei Solidarności 1-3 (sala konferencyjna),  którego celem będzie Wybór członków organów Stowarzyszenia

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia kadencja Zarządu, Rady Programowej oraz Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, dlatego tez zgodnie z wyborem 7 grudnia 2015r. upływa ona z końcem obecnego roku.

Z uwagi na skomplikowaną procedurę głosowania i weryfikacji sektorów, osoby zainteresowanie kandydowaniem do poszczególnych organów proszone są o wysłanie swojej kandydatury ze wskazaniem wybranego organu, z krótkim życiorysem na adres dyrektor@dlatorunia.pl do dnia 30.11.2019 r. Wszystkie zgłoszone osoby będą miały możliwość zaprezentowania swoich kandydatur w czasie trwania Zebrania.

Załączamy porządek obrad.

 

Zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia

LGD "Dla Miasta Torunia"

Posiedzenie Rady Programowej

Dodaj nagłówek.png

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej LGD "Dla Miasta Torunia" - I/2019

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” zawiadamia o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”.

 

Posiedzenie Rady Programowej LGD „Dla Miasta Torunia” odbędzie się 4 grudnia 2019 r. (środa) w biurze Stowarzyszenia w Toruniu przy ulicy Warszawskiej 8/8 od godziny 16:00. 

Lisa rankingowa wraz z protokołem z posiedzenia Rady zostanie udostępniona na stronie internetowej 11 grudnia 2018 r.

 

Posiedzenie dotyczyć będzie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, numer naboru LGD: 2/G/2019 oraz 3/G/2019

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przydzielenie wniosków do oceny Członkom Rady.
 6. Przedstawienie oraz omówienie wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD.
 7. Ocena wniosków pod względem:
  1. zgodności projektu z LSR oraz RPO WK-P
  2. zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Rozpoczynamy cykl spotkań "Poznajmy się"

Black and White Photography Simple...

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób potrzebujących na spotkanie sieciujące "Poznajmy się" w piątek 15.11.2019 godz. 12:00.
Zapisy https://forms.gle/KvfoAzanRMiGcNYu7

Na spotkaniu będziemy wymieniać się doświadczeniami, porozmawiamy o potrzebach osób wykluczonych, przedstawimy możliwości dofinansowania.
Zapraszamy!

Spotkanie informacyjne do nabory 1/K/2019

Black and White Photography Simple...

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone Konkursowi na aktywizację społeczno-zawodową 1/K/2019.

W czasie spotkania zaprezentowane będą główne założenia konkursu w tym grupa docelowa, działania, rezultaty.

Termin spotkania 14.11.2019, godz. 12:00

Biuro LGD ul. Warszawska 8/8

 

Zapisy: https://forms.gle/8bnXPPPnc6PUPAW7A 

12.11.2019 - biuro czynne w godz. 9:00-13:00

Szanowni Państwo

z uwagi na awarię ogrzewania w dniu 12.11.2019 Biuro będzie czynne w godz. 9:00-13:00

Za utrudnienia przepraszamy!

Dokumenty, prezentacje, podpowiedzi

Podpowiedzi.png

W związku z prośbami od naszych wnioskodawców publikujemy dokumenty, które mogą wspomóc przy pisaniu wniosków w ramach ogłoszonych naborów. 

Rekrutacja na szkolenia zakończona

zapisy zakończone.png

Dziękujemy osobom, które zgłosiły się na szkolenia organizowane przez Biuro LGD.

Wszyscy, który zakwalifikowali się otrzymają potwierdzenia.

Zachęcamy do udziału w kolejnych szkoleniach.

 

Nabór 2/G/2019 - Kluby młodzieżowe

kluby młodzieżowe (2).png

Serdecznie zapraszamy zainteresowane podmioty do udziału w naborze 2/G/2019 na realizację projektów dla młodzieży w formie klubów młodzieżowych. Wszystkie szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w zakładce Konkursy

Spotkania Informacyjne

Szkolenie dla potencjalnych...

W związku z uruchomieniem Naborów zapraszamy an Spotkanie Informacyjne, w czasie których będzie można poznać:

 • Sposób i termin składania wniosków
 • do kogo mogą być skierowane projekty
 • termin realizacji projektów
 • możliwe koszty i stawki maksymalne
 • typy działań jakie można realizować w ramach projektów.

Spotkania odbędą się w Biurze LGD ul Warszawska 8/8.

Zapisy poprzez formularz 

Zapraszamy!

Szkolenia dla potencjalnych grantobiorców

truvari solutions.jpg

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziały w naszych szkoleniach organizowanych dla wnioskodawców w ranach ogłoszonych naborów. 

09.10.2019 9:00-12:00 Szkolenie Obsługa generatora

16.10.2019 8:00-16:00 Szkolenie Zasady równości szans kobiet i mężczyzn

18.10.2019 9:00-12:00 Szkolenie Obsługa generatora

22.10.2019 8:00-16:00 Szkolenie Realizacja projektu dla grantobiorców

Zapisy prowadzimy poprzez formularz: Formularz

Szkolenia będą odbywały się w Biurze LGD ul. Warszawska 8/8

Zapraszamy!

-

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo

Chcielibyśmy zaprosić Państwa dnia 30 sierpnia br. na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, którego celem będzie przyjęcie zaktualizowanych „Kryteriów Oceny i Wyboru Projektów Podmiotów Innych Niż Lgd/Grantów” oraz procedur: "Procedura Wyboru I Oceny Projektów Podmiotów Innych Niż LGD/Grantów W Ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia (P1)", "Procedura Wniesienia I Rozpatrzenia Protestu W Procedurze Konkursowej Dla Projektów Podmiotów Innych Niż LGD Oraz Odwołania W Projektach Objętych Grantem (P3)" oraz "Procedura Monitorowania I Kontroli Powierzonych Grantów  EFS  (P9)". Zmiany wynikają z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego w związku z nowymi interpretacjami prawnymi oraz aktualizacją Wytycznych. 

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia tylko Walne Zebranie Członków posiada w kompetencji przyjmowanie nawet najmniejszych zmian w załącznikach do Lokalnej Strategii Rozwoju, którymi są kryteria i procedury. Konieczne jest zwołanie posiedzenia, aby te zmiany przyjąć i ogłosić kolejne nabory. Rekomendacje Urzędu Marszałkowskiego nie wprowadzają zmian merytorycznych, a jedynie dostosowują wskazane dokumenty do aktualnego stanu prawnego. Przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków będzie wyłącznie przyjęcie kilku rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego.

Z uwagi za okres wakacyjny rozumiemy, że cześć z Państwa nie będzie mogła uczestniczyć w Zebraniu. Załączamy wzór upoważnienia, które może być wykorzystane do wyznaczenia zastępstwa.

Zebranie odbędzie się w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania przy ul. Warszawskiej 8/8 o godzinie 12.00.

Zapraszamy

Walne Zebranie Członków 14.08.2020

14 sierpnia 2020 16_30.jpg

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

„Dla Miasta Torunia”

ul. Grunwaldzka 38

87-100 Toruń

 

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 14 sierpnia 2020r. o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Lokalnej „Willa z pasją” ul. Grunwaldzka 38 w Toruniu.

Rejestracja uczestników Walnego Zebrania Członków rozpocznie się o godzinie 16.15. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, drugi termin Walnego Zebrania ustala się na godz. 16:45 tego samego dnia.

Szczegółowy porządek obrad znajduje się w załączniku do niniejszej wiadomości.

Zaplanowane Zebranie ma charakter sprawozdawczy, a także związany jest z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Dla Miasta Torunia oraz procedur.  W związku z sytuacją epidemiologiczną w imieniu swoim i Zarządu Stowarzyszenia zwracamy się z prośbą o:

 1. potwierdzanie obecności wysyłając taką informację na adres biuro@dlatorunia.pl lub telefonicznie (nr telefonu: 794 687 100) do dnia 12 sierpnia 2020r. ,
 2. aktywny udział w konsultacjach dokumentów, abyśmy mogli odnieść się do Państwa pytań
  i wątpliwości w miarę możliwości przed zebraniem. Wpłynie to na sprawny przebieg Zebrania. Przypominamy, że na stronie internetowej
  biuro@dlatorunia.pl mogą Państwo zapoznać się z aktualizowaną LSR i odnieść się do proponowanych zmian z wykorzystaniem formularza konsultacji lub poprzez spotkanie w Biurze LGD,

 

Jeśli w spotkaniu uczestniczyć będzie osoba inna niż zgłoszona do reprezentacji na deklaracji członkowskiej to prosimy o dostarczenie na Walne Zebranie Członków wypełnionego upoważnienia do reprezentowania Organizacji / Instytucji na Walnym Zebraniu Członków (druk upoważnienia w załączeniu), podpisanego zgodnie ze sposobem reprezentacji danej instytucji. Upoważnienie stanowi podstawę do wydania mandatu.

Przypominamy, iż mandaty do głosowania będą wydane osobie upoważnionej/ reprezentującej organizację zgodnie z prawem oraz, że jedna osoba otrzyma tylko jeden mandat do głosowania.  

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem LGD.

Zapraszamy!

Walne Zebranie Członków 18.06.2019

Szanowni Państwo, 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 18 czerwca o godz. 17.00 (wtorek) w czytelni Centrum Sztuki Współczesnej,  Wały Gen. Sikorskiego 13 w Toruniu.

Rejestracja uczestników Walnego Zebrania Członków rozpocznie się o godzinie 16.30. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, drugi termin Walnego Zebrania ustala się na godz. 17.15 tego samego dnia.

Szczegółowy porządek obrad znajduje się w załączniku razem z omawianymi w czasie zebrania dokumentami.

Zaplanowane Zebranie jest nas bardzo ważne z uwagi na konieczność aktualizacji wielu dokumentów, które umożliwią uruchomienie kolejnych naborów projektów, stąd zależy nam na udziale w nim jak największej liczby członków. W imieniu swoim i Zarządu Stowarzyszenia zwracamy się z prośbą o:

- potwierdzanie obecności wysyłając taką informację na adres biuro@dlatorunia.pl lub telefonicznie (nr telefonu: 794 687 100) do dnia 14 czerwca 2019r.,

- zgłaszanie kandydatur na członka Rady Programowej (sektor gospodarczy) drogą mailową: biuro@dlatorunia.pl do dnia 17 czerwca 2019r. z uwagi na konieczność zweryfikowania kandydatów na Członków Rady Programowej pod kątem przynależności do sektora, co również usprawni Zebranie.

Jeśli w spotkaniu uczestniczyć będzie osoba inna niż zgłoszona do reprezentacji na deklaracji członkowskiej to prosimy o dostarczenie na Walne Zebranie Członków wypełnionego upoważnienia do reprezentowania Organizacji / Instytucji na Walnym Zebraniu Członków (druk upoważnienia w załączeniu), podpisanego zgodnie ze sposobem reprezentacji danej instytucji. Upoważnienie stanowi podstawę do wydania mandatu.

Przypominamy, iż mandaty do głosowania będą wydane osobie upoważnionej/ reprezentującej organizację zgodnie z prawem oraz, że jedna osoba otrzyma tylko jeden mandat do głosowania.  

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem LGD.

Rozpoczynamy Nabór 1/G/2019

Rozpoczynamy!.png

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer naboru LGD: 1/G/2019

 

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w zakładce Konkursy

Zachęcamy do składania!

SZKOLENIE DLA GRANTOBIORCÓW: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PROJEKTACH GRANTOWYCH

grafika dane osobowe.png

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pt.: Ochrona danych osobowych w projektach grantowych. Szkolenie jest dedykowane w szczególności podmiotom/ organizacjom/ instytucjom, które realizują projekty grantowe. 

Termin: 1 luty 2019 r. (piątek), godz. 9:00,

Miejsce: Biuro LGD "Dla Miasta Torunia", Toruń ul. Warszawska 8/8,

Osoba prowadząca: Dominik Raś

Program:
1. Problematyka ochrony danych osobowych na gruncie przepisów prawa
2. Organ nadzorczy ochrony danych osobowych (PUODO)
3. Podstawowe pojęcia
4. Sankcje prawne i inne konsekwencje naruszenia ochrony danych
5. Organizacja ochrony danych osobowych
6. Zasady przetwarzania danych osobowych
7. Nowe obowiązki administratora danych wynikające z RODO
8. Przetwarzanie danych osobowych pracowników i współpracowników
9. Instytucja powierzenia przetwarzania danych osobowych
10. Środki techniczne i organizacyjne bezpieczeństwa danych osobowych w środowisku informatycznym


LISTA OSÓB CHĘTNYCH NA SZKOLENIE ZOSTAŁA JUŻ ZAMKNIĘTA.

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ BIURO.

Życzenia Bożonarodzeniowe 2018 r

lgd zyczenia b n 2018.png

WYNIKI naboru nr 1/G/2018

photo-1531246367433-a51680fcb90f.jpg

Szanowni Państwo,

przedstawiamy wyniki naboru nr 1/G/2018 oraz protokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia" z dn. 5 grudnia 2018 r. wznowionego dnia 12 grudnia 2018 r.

Na posiedzeniu dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 1/G/2018.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

Szkolenie w LGD: RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH GRANTOWYCH- 23.11.2018 lub 30.11.2018

szkolenie v4.jpg

Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu z tematyki równościowej w projektach EFS. Szczególnie polecamy szkolenie podmiotom, które w najbliższej przyszłości planują składać wnioski na projekty grantowe do LGD "Dla Miasta Torunia". Ocena wstępna zakończonego naboru wykazała, że w większości projektów w błędny sposób przedstawiono zapisy dot. równości szans kobiet i mężczyzn. Ponadto nieprawidłowe przedstawienie ww. zagadnień w części wniosków będzie skutkowało ich odrzuceniem na podstawie oceny kryterium zgodności z LSR. Za udział w szkoleniach przysługują dodatkowe punkty na etapie oceny projektów.

Szkolenie poprowadzi ekspert tematyki równościowej Maciej Smolarek.

Liczba miejsc ograniczona!

Terminy: 23.11.2018 (godz.: 9.00-17.00) lub 30.11.2018 (godz. 9.00-17.00)

Program

8:45-9.00 Rejestracja uczestników
9.00-10.00 Wprowadzenie do tematyki: Zjawisko dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, stopień sprawności, Gender Mainstreaming
10.00-12.30 Równość szans kobiet i mężczyzn w kontekście EFS
12.30-13.15 Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
13.15-14.00 Promocja i rekrutacja w projektach EFS w praktyce
14.00-14.30 przerwa obiadowa
14.30-17.00 Formularz wniosku o dofinansowanie w kontekście omawianych zagadnień
 

Zgłoszenia na szkolenia są przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:
formularz dla osób reprezentujących instytucje
formularz dla osób fizycznych nie reprezentujących żadnej instytucji

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej LGD "Dla Miasta Torunia" - I/2018

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” zawiadamia o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”.

 

Posiedzenie Rady Programowej LGD „Dla Miasta Torunia” odbędzie się 5 grudnia 2018 r. (środa) w biurze Stowarzyszenia w Toruniu przy ulicy Warszawskiej 8/8 od godziny 14:00. Wznowienie obrad odbędzie się 12 grudnia 2018 r.

 

Lisa rankingowa wraz z protokołem z posiedzenia Rady zostanie udostępniona na stronie internetowej 19 grudnia 2018 r.

 

Posiedzenie dotyczyć będzie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, numer naboru LGD: nr 1/G/2018.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przydzielenie wniosków do oceny Członkom Rady.
 6. Przedstawienie oraz omówienie wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD.
 7. Ocena wniosków pod względem:
  1. zgodności projektu z LSR oraz RPO WK-P
  2. zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Profil w serwisie Facebook

Profil w serwisie Facebook

Stopka strony

© 2016 LGD - wszelkie prawa zastrzeżone

projekt Chillimedia; programowanie Studio Projektowe codeX

do góry