Logotypy

Lokalna Grupa Działania Dla Miasta Torunia

Treść interaktywna

  • -

Dostępność witryny

Ścieżka nawigacji

Treść strony

Dokumenty sprawozdawcze za 2023r.

Szanowni Państwo!

 

W imieniu Zarządu chcielibyśmy zaprosić Państwa dnia 4 czerwca br. na  Walne Zebranie Członków o godz. 17:00 do siedziby LGD, ul. Grunwaldzka 38, którego celem będzie przycięcie sprawozdań za 2023r.

Dodatkowo zaprezentowany zostanie stan realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Miasta Torunia na lata programowania 2023-2027.

 

Ponizej prezentujemy dokumentację sprawozdawczą za 2023r. działaności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzałania "Dla Miasta Torunia" oraz zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Dokmenty sprawozdawcze- Walne Zebranie Członków 20.04.2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

„Dla Miasta Torunia”

ul. Grunwaldzka 38

87-100 Toruń

 

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 20 kwietnia 2023 r. o godzinie 17:00 w sali Centrum Dialogu im. Jana Pawła II ul. plac Frelichowskiego 1 (aula) w Toruniu.

Rejestracja uczestników Walnego Zebrania Członków rozpocznie się o godzinie 16.45. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, drugi termin Walnego Zebrania ustala się na godz. 17:15 tego samego dnia.

Szczegółowy porządek obrad znajduje się w załączniku do niniejszej wiadomości.

Zaplanowane Zebranie ma charakter sprawozdawczy, a także związany jest z ogłoszonym Konkursem na nabór Lokalnych Strategii Rozwoju. Dokumentacja konkursowa narzuca zmianę liczby sektorów z obecnie 4 wskazanych w statucie, na 3 sektory (publiczny, gospodarczy, społeczny). W związku z tym przedstawiamy Państwu projekt Statutu z zaproponowanymi zmianami. W przypadku wątpliwości lub chęci zaproponowania innych rozwiązań prosimy o kontakt z biurem.

Biorąc pod uwagę wagę Walnego Zebrania w imieniu swoim i Zarządu Stowarzyszenia zwracamy się z prośbą o potwierdzanie obecności wysyłając taką informację na adres biuro@dlatorunia.pl lub telefonicznie (nr telefonu: 794 687 100) do dnia 19 kwietnia 2023r.

 

Jeśli w spotkaniu uczestniczyć będzie osoba inna niż zgłoszona do reprezentacji na deklaracji członkowskiej to prosimy o dostarczenie na Walne Zebranie Członków wypełnionego upoważnienia do reprezentowania Organizacji / Instytucji na Walnym Zebraniu Członków (druk upoważnienia w załączeniu), podpisanego zgodnie ze sposobem reprezentacji danej instytucji.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem LGD.

 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WPŁYWU KORONAWIRUSA NA PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WK-P 2014-2020

komunikat.png

Komunikat!

W kontekście obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w kraju, przekazujemy stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 (dalej: IZ RPO) w sprawie  wpływu obecnego zagrożenia na realizację projektów w ramach RPO WK-P 2014-2020.

W ramach projektów odwoływanych jest wiele wizyt krajowych oraz zagranicznych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, działań aktywizacyjnych, szkoleń, konferencji oraz podobnych form wsparcia co może  generować wydatki, których poniesienie jest nieodwracalne. Postępowanie takie dotyczy również spotkań przeniesionych na inny termin lub skracanych.

W związku z powyższym, jeśli beneficjent podejmie decyzję, że z powodu ryzyka zakażenia koronawirusem, dana forma wsparcia projektowego się nie odbędzie a poniesiono już koszty z tym związane lub będą one musiały zostać poniesione, IZ RPO stoi na stanowisku, że taka sytuacja będzie uznana za działanie siły wyższej. Podjęte zobowiązania finansowe beneficjenci mogą wówczas pokryć ze środków projektu realizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Istotne jest jednak, aby Beneficjenci podejmowali działania w celu zminimalizowania kosztów powstałych w związku z brakiem realizacji danych form wsparcia, w tym np. odwoływanymi spotkaniami oraz podejmowali działania, które umożliwią odzyskanie części lub całości środków od organizatorów spotkań. Ważne jest ograniczanie wyjazdów i spotkań do czasu unormowania sytuacji epidemiologicznej. Należy zauważyć, że decyzja co do udziału w  zaplanowanych w projekcie formach wsparcia, takich jak wizyty, szkolenia, konferencje, targi itp.  ostatecznie należy do uczestników projektu.

Wszystkie przypadki działań zaradczych (a także ich dalszych konsekwencji w postaci np. wniosków o wydłużanie okresu realizacji projektu) podejmowanych przez beneficjentów będą rozpatrywane przez IZ RPO indywidualnie, z uwzględnieniem ich adekwatności do konkretnej sytuacji w danym projekcie.

Jednocześnie, w związku z faktem, iż grupą szczególnie narażoną na zachorowanie na COVID-19 (chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2) są osoby starsze, beneficjenci projektów realizowanych ze środków EFS , w których uczestnikami są właśnie takie osoby
(w szczególności projektów z zakresu usług opiekuńczych), mogą rozważyć podjęcie działań minimalizujących negatywne skutki ograniczenia podstawowego wsparcia projektowego.
W przypadku m.in. dziennych domów pobytu może to być na przykład zamiana stacjonarnych form opieki na opiekę świadczoną w domu uczestnika. Koszty związane z dostosowaniem form opieki do aktualnych wymagań uczestników, związanych z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną będą mogły być co do zasady uznane za kwalifikowalne.

W konsekwencji, dopuszcza się akceptowanie przez IZ RPO kosztów związanych z niezrealizowanymi ze wskazanych powodów, działaniami projektowymi pod warunkiem:

  1. zaciągnięcia przez beneficjenta zobowiązań na ten cel przed 13.03.2020r.,
  2. udokumentowania braku możliwości odzyskania poniesionych na ten cel środków (odzyskanie kosztów rezerwacji lub zaliczek od dostawców i usługodawców zakończyło się niepowodzeniem)
    oraz
  3. przekazania uzasadnienia powodów odwołania planowanej formy wsparcia (np. ograniczenie możliwości wjazdu do danego kraju w związku z zagrożeniem koronawirusem, odwołanie targów itp. przez organizatora z powodu zagrożenia koronawirusem oraz brak zgody uczestników projektu na udział np. w szkoleniu).

Wszystkie przypadki kwalifikowania wydatków na działania projektowe niezrealizowane w związku z zagrożeniem epidemiologicznym będą rozpatrywane przez IZ RPO indywidualnie.

W przypadku powstawania opóźnień w realizacji projektów współfinansowanych z EFRR związanych np. z odwoływaniem targów i wystaw, problemami z wykonawcami poprzez ich zejście z placu budowy, brakiem dostaw towarów z rynków zagranicznych (w związku z sytuacją wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2), które będą skutkować koniecznością wydłużenia okresu realizacji projektu, a także w innych jednostkowych sytuacjach  IZ RPO będzie indywidualnie rozpatrywać każdy przypadek z uwzględnieniem ich adekwatności do konkretnej sytuacji w danym projekcie.

Jeżeli chodzi o aktualnie trwające nabory to IZ RPO analizuje je pod kątem zasadności i potrzeby wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

W celu wyjaśnienia wszelkich powstających wątpliwości IZ RPO wystąpi z pismem do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, jako Instytucji Koordynującej wdrażanie funduszy europejskich.

Aktualne dokumenty

1. Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia" 

2. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 19 maja 2016 r. wraz z aneksami

    - Plan działania

    - Zakres wsparcia -budżet

    - Plan komunikacji

a) Załącznik nr 1 (LSR wraz z załącznikami) 

b) Załącznik nr 2 (Harmonogram naborów wniosków)

c) Załącznik nr 3 (Procedury wyboru i oceny)

d) Załącznik nr 4 (Regulamin organu decyzyjnego)

e) Załącznik nr 5 (Kryteria zgodności z LSR i Kryteria lokalne)

f) Załącznik nr 6 (Opis stanowisk pracy biura LGD)

g) Załącznik nr 7 (Plan szkoleń)

-) Aneks nr 3 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 31 stycznia 2019 r.

-) Aneks nr 2 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 21 sierpnia 2018 r.

-) Aneks nr 1 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 13 czerwca 2017 r.

3. Zestawienie rzeczowo-finansowe oraz informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD

4. Umowy zawarte z Urzędem Marszałkowskim  

 a) działanie 11.1 Koszty bieżące i animacja

  -) Umowa o dofinansowanie projektu "Wsparcie na koszty bieżące i animację" 2016-2019

  -) Umowa o dofinansowanie projektu "Koszty bieżące i animacja" 2019-2023

b) Umowa o dofinansowanie Projektu grantowego „ Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia""

5. Harmonogram planu komunikacji na rok 2019, 2020, 2021, 2022

6. Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników Biura LGD 

7. Regulaminy

a) regulamin Biura

b) Regulamin usług Biura

 

.pdfLSR_2021 (26603,09kB)
.pdfLSR aktualna (4166,3kB)
.pdfAneks nr 4 (341,03kB)
.pdfAneks nr 5 (5094,25kB)
.pdfAneks nr 6 (316,26kB)
.pdfAneks nr 7 (5075,89kB)
.pdfAneks nr 8 (5058,61kB)
.pdfRegulamin Biura (169,3kB)

Wersje archiwalne dokumentów

1. Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia" przyjęta 26.02.2016r.

Załączniki: 

- Harmonogramy naborów

a) Harmonogram naborów aktualizacja 2017

 b) Harmonogram naborów aktualizacja 2018 

 c) Harmonogram naborów aktualizacja 2019

- Regulamin Rady Programowej

- Kryteria zgodności z LSR i Kryteria lokalne

- Opis stanowisk pracy biura LGD

- Plan  szkoleń członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD

 a) Plan szkoleń 2016

 b) Plan szkoleń 2018

- Procedury wyboru i oceny grantobiorców

a) 

i) Załącznik nr 9 (Kryteria wyboru grantobiorców)

Profil w serwisie Facebook

Profil w serwisie Facebook

Stopka strony

© 2016 LGD - wszelkie prawa zastrzeżone

projekt Chillimedia; programowanie Studio Projektowe codeX

do góry