Logotypy

Lokalna Grupa Działania Dla Miasta Torunia

Treść interaktywna

  • -

Dostępność witryny

Ścieżka nawigacji

Treść strony

Ogłoszenie o naborze 1/G/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Numer naboru LGD: 1/G/2018.

Kominikat z dnia 26.09.2018r.  - pobierz PDF

Nabór dotyczy projektów zawierających:

1.  Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

TYP a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,

TYP b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

TYP c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

CEL OGÓLNY 2 - Wzrost zintegrowanych działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 2.1 – Zwiększenie efektywności realizacji działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej oraz wzmocnienie potencjału animatorów i liderów w zakresie animacji społecznej

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.1.1 – Działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej. (Typ 1F, 2a, 2b i 2c SZOOP RPO WK-P) - PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (szczegóły na str.7 Ogłoszenia o naborze 1/G/2018)

- otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj. wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze.

Kwota środków przeznaczonych na nabór wynosi 650 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 50 000,00 zł.

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł. 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 14.09.2018r. do 01.10.2018 r., godz.15.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: 22 listopada 2018r. Z uwagi na dużą liczbę wniosków, która wpłynęła w naborze, rozstrzygnięcie naboru nastąpi w połowie grudnia 2018 r.

Miejscem składania wniosków jest Biuro LGD „Dla Miasta Torunia”, ul. Warszawska 8/8, 87-100 Toruń.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w terminie naboru w godzinach pracy Biura LGD „Dla Miasta Torunia”: poniedziałek- piątek: 09:00 – 15:00.

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy Biura LGD „Dla Miasta Torunia”. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w Biurze LGD lub telefonicznie pod numerem 794 687 100. Zainteresowani składaniem wniosków mogę skorzystać z usług Biura LGD, informacje znajdują się w zakładce Usługi biura.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach poniżej. Aby wypełnić wniosek o dofinansowanie skorzystaj z Generatora wniosków aplikacyjnych.

 

Granty LGD w pytaniach i odpowiedziach

Sprawdź najczęściej pojawiajace się pytania dot. grantów Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia"

pobierz pdf 

Harmonogram naborów wniosków

Profil w serwisie Facebook

Profil w serwisie Facebook

Stopka strony

© 2016 LGD - wszelkie prawa zastrzeżone

projekt Chillimedia; programowanie Studio Projektowe codeX

do góry