Logotypy

Lokalna Grupa Działania Dla Miasta Torunia

Treść interaktywna

  • -

Dostępność witryny

Ścieżka nawigacji

Treść strony

Wyniki naboru na projekty pilotażowe 1/P/2023

Szanowni Państwo!

 

załączamy Listę rankingową wraz z uchwałą Zarządu.

Każdy z naszych Wnioskodawców został powiadomiony indywidualnie.

Gratulujemy

Nabór na projekty pilotażowe 1/P/2023

nabór na projekty pilotażowe (1).jpg

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty pilotażowe

w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” na lata 2014-2020

w ramach konkursu nr RPKP.11.01.00-04-0001/22 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer naboru LGD: 1/P/2023

Oś Priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

W ramach naboru przewidziano następujący typ projektów:

Pilotaż nowych typów projektów na perspektywę 2021-2027 obejmujący najciekawsze i najlepsze pomysły związane z rozwojem społecznym w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców (nierealizowanych przez LGD „Dla Miasta Torunia” w ramach wdrażania strategii na perspektywę 2014-2020), w oparciu o potrzeby zgłaszane przez lokalną społeczność wraz z ich przetestowaniem.

Projekt, aby uzyskać dofinansowanie musi być skierowany do mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania  „Dla Miasta Torunia” i uczestnikami projektu pilotażowego muszą być osoby fizyczne bezpośrednio korzystające z interwencji EFS.

Jako uczestników wykazuje się wyłącznie te osoby, które można zidentyfikować i uzyskać od nich dane niezbędne do określenia wspólnych wskaźników, i dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku. Bezpośrednie wsparcie uczestnika to wsparcie, na które zostały przeznaczone określone środki, świadczone na rzecz konkretnej osoby, prowadzące do uzyskania korzyści przez uczestnika.

Minimalna grupa osób objętych wsparciem w ramach jednego projektu pilotażowego – min. 12 osób w przypadku dofinansowania w wysokości 50 000,00 zł.

O dofinansowanie projektu pilotażowego mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

UWAGA! Wśród podmiotów wyłonionych do realizacji projektów pilotażowych, zgodnie z zapisem  „minimum 75% muszą stanowić podmioty sektora społecznego”, LGD skieruje do dofinansowania 75% wniosków złożonych przed podmioty z sektora społecznego i 25% spoza sektora społecznego, zgodnie z kolejnością na liście rankingowej. Ilość podmiotów zostanie uzależniona od łącznej ilości projektów, które zostaną skierowane do dofinansowania, tzn. uzyskają minimalną liczbę punktów zgodnie z kryteriami wyboru.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów pilotażowych, stanowiące załącznik do Regulaminu naboru.

 

Kwota środków przeznaczonych na nabór wynosi 200 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu i minimum 5% wkładu własnego

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 50 000,00 zł.

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 30 000,00 zł. 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 12.06.2023 do 22.06.2023 r. do godz. 15.00

 

GENERATOR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

 

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru do 25.07.2022r. 

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

Miejscem składania wniosków jest Biuro LGD „Dla Miasta Torunia”, ul. Grunwaldzka 38, 87-100 Toruń.

WYNIKI NABORU 1/P/2022

Szanowni Państwo,

W ramach Naboru 1/P/2022 zgodnie z Procedurą dotyczącą oceny i wyboru projektów pilotażowych eksperci dokonali oceny i wyboru najlepszych projektów innowacyjnych. Załączamy Uchwałę Zarządu z listą rankingową.

Gratulujemy Wnioskodawcom!

Nabór na projekty pilotażowe

nabór na projekty pilotażowe.png

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty pilotażowe

w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” na lata 2014-2020

w ramach konkursu nr RPKP.11.01.00-04-0001/22 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer naboru LGD: 1/P/2022

Oś Priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

W ramach naboru przewidziano następujący typ projektów:

Pilotaż nowych typów projektów na perspektywę 2021-2027 obejmujący najciekawsze i najlepsze pomysły związane z rozwojem społecznym w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców (nierealizowanych przez LGD „Dla Miasta Torunia” w ramach wdrażania strategii na perspektywę 2014-2020), w oparciu o potrzeby zgłaszane przez lokalną społeczność wraz z ich przetestowaniem.

Projekt, aby uzyskać dofinansowanie musi być skierowany do mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania  „Dla Miasta Torunia” i uczestnikami projektu pilotażowego muszą być osoby fizyczne bezpośrednio korzystające z interwencji EFS.

Jako uczestników wykazuje się wyłącznie te osoby, które można zidentyfikować i uzyskać od nich dane niezbędne do określenia wspólnych wskaźników, i dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku. Bezpośrednie wsparcie uczestnika to wsparcie, na które zostały przeznaczone określone środki, świadczone na rzecz konkretnej osoby, prowadzące do uzyskania korzyści przez uczestnika.

Minimalna grupa osób objętych wsparciem w ramach jednego projektu pilotażowego – min. 12 osób w przypadku dofinansowania w wysokości 50 000,00 zł.

O dofinansowanie projektu pilotażowego mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

UWAGA! Wśród podmiotów wyłonionych do realizacji projektów pilotażowych, zgodnie z zapisem  „minimum 75% muszą stanowić podmioty sektora społecznego”, LGD skieruje do dofinansowania 75% wniosków złożonych przed podmioty z sektora społecznego i 25% spoza sektora społecznego, zgodnie z kolejnością na liście rankingowej. Ilość podmiotów zostanie uzależniona od łącznej ilości projektów, które zostaną skierowane do dofinansowania, tzn. uzyskają minimalną liczbę punktów zgodnie z kryteriami wyboru.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów pilotażowych, stanowiące załącznik do Regulaminu naboru.

 

Kwota środków przeznaczonych na nabór wynosi 200 00,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 50 000,00 zł.

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 30 000,00 zł. 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 10.10.2022 do 21.10.2022 r. do godz.14.00

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru do 22.11.2022r. 

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

Miejscem składania wniosków jest Biuro LGD „Dla Miasta Torunia”, ul. Grunwaldzka 38, 87-100 Toruń.

 

GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH

 

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w terminie naboru w godzinach pracy Biura LGD „Dla Miasta Torunia”: poniedziałek- czwartek: 09:00 – 15:00, piątek 9:00-14:00

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony:

- osobiście lub przez posłańca, 

- drogą pocztową lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby LGD).

 

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy Biura LGD „Dla Miasta Torunia”. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w Biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 794 687 100.

 

 

Wyniki Naboru 1/G/2022

Projekt bez tytułu (11).png

Szanowni Państwo

publikujemy wyniki dot. Naboru 1/G/2022

 

 

 

Szczegółowe dokumenty w tym listy projektów zgodnych z LSR oraz projektów wybranych do realizacji do pobrania poniżej.

Serdecznie gratulujemy wnioskodawcom.

 

 

EDIT. DN 28.04.2022

 

PONIŻEJ WINIKI ODWOŁAŃ DO NABORU

Ogłoszenie naborze 1/G/2022

OGŁOSZENIE O NABORZE 1G2022 (1).png

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”

 

 

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer naboru LGD: 1/G/2022

Do wsparcia w ramach naboru przewidziano projekty dotyczące:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

 

CEL OGÓLNY LSR 1: Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

CEL SZCZEGÓŁOWY  LSR 1.2: Wzrost aktywności społeczno - zawodowej i przedsiębiorczości wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.2.1 – Wsparcie podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne, w tym szkolenia, doradztwo, staże i wsparcie inicjatyw partnerskich promujących aktywizację społeczno-zawodową (Typ projektu SZOOP RPO WK-P:  1e) - PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

 

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie:

a)    osoby dorosłe, a więc osoby które ukończyły 18 rok życia,

b)    osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze.

 

Kwota środków przeznaczonych na nabór wynosi 1 017 082,76 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 150 000,00 zł.

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 80 000,00 zł. 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 26.01.2022 do 04.02.2022 r., godz.14.00

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: II kwartał 2022 r.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

Miejscem składania wniosków jest Biuro LGD „Dla Miasta Torunia”, ul. Grunwaldzka 38, 87-100 Toruń.

 

GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH

 

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w terminie naboru w godzinach pracy Biura LGD „Dla Miasta Torunia”: poniedziałek- piątek: 09:00 – 15:00.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony:

- osobiście lub przez posłańca, 

- drogą pocztową lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby LGD).

 

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy Biura LGD „Dla Miasta Torunia”. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w Biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 794 687 100.

 

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze, które dostępne jest na stronie

www.dlatorunia.pl oraz w Biurze LGD.

Zwiększenie alokacji 2/G/2020

Dnia 16.09.2021r w związku ze zwiekszeniem alokacji w ramach naboru 2/G/2020 Rada Programowa uchaliła listę rankingową do wskazanego naboru.

Poniżej dokumenty

Posiedzenie Rady Programowej - odwołania 2/G/2020

Dnia 13.09.2021 odbyło sie posiedzenie odwoławcze dot. naboru 2/G/2020.

Poniżj publikujemy Protokół i pozostałe dokumenty

Wyniki naboru 2/G/2020

WYNIKI NABORU 2_G_2020.jpg

Szanowni Państwo 

publikujemy wyniki dot. Naboru 2/G/2020.

Szczegółowe dokumenty w tym listy projektów zgodnych z LSR oraz projektów wybranych do realizacji do pobrania poniżej.

Serdecznie gratulujemy wnioskodawcom.

 

EDIT:

Załączamy listę rankingową po odwołaniach.

 

KOMUNIKAT Z DN. 15.09.2021

Szanowni Państwo informujemy, że zmianie ulega Alokacja przewidziana w Naborze 4/G/2019 i wynosi obecnie 450 000,00 zł.

Posiedzenie dot. 1/K/2020

Grand Spring Sale.jpg

Szanowni Państwo 

poniżej publikujemy wyniki Posiedzenie 1/2021 dot. naboru konkursowego 1/K/2020.

Dokumenty zostają przekazane zgodnie z Procedurą Oceny i Wyboru do Instytucji Zarządzającej.

Ostateczne wyniki zostaną opublikowane w II kwartale.

 

EDIT: 13.08.2021

Ostateczna lista projektów wybranych do dofinansowania TUTAJ

Wyniki Naboru 1/G/2020

Więc Mamy Już Święta Wydra Instagram...
Szanowni Państwo publikujemy wyniki naboru 1/G/2020. Szczegółowe dokumenty w tym listy projektów zgodnych z LSR oraz projektów wybranych do realizacji do pobrania poniżej. Serdecznie...

Nabór wniosków w ramach 2/G/2020

Nabór Kluby Młodzieżowe.png

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”

 

 

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer naboru LGD: 2/G/2020

Do wsparcia w ramach naboru przewidziano projekty dotyczące:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

 

TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),

 

CEL OGÓLNY LSR: 1.0 – Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 1.1 – Zwiększenie efektywności realizacji działań o charakterze środowiskowym

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.2 – Wsparcie środowiskowe poprzez kluby młodzieżowe oraz innowacyjne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym (Typ 1c SZOOP RPO WK-P) - PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

 

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

- otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze.

 

Kwota środków przeznaczonych na nabór wynosi 500 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 

Komunikat z dn.15.09.2021 - Kwota środków przeznaczonych na nabór wynosi 507 715,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 50 000,00 zł.

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł. 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 11.01.2021 do 25.01.2021 r., godz.15.00

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: I kwartał 2021 r.

 

GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH

 

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

Miejscem składania wniosków jest Biuro LGD „Dla Miasta Torunia”, ul. Grunwaldzka 38, 87-100 Toruń.

 

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w terminie naboru w godzinach pracy Biura LGD „Dla Miasta Torunia”: poniedziałek- piątek: 09:00 – 15:00.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony:

- osobiście lub przez posłańca, 

- drogą pocztową lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby LGD).

 

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy Biura LGD „Dla Miasta Torunia”. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w Biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 794 687 100.

 

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze, które dostępne jest na stronie

www.dlatorunia.pl oraz w Biurze LGD.

Nabór 1/K/2020, Numer naboru: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-401/20

Niebieski i Biały Dynamiczna...

KOMUNIKAT Z DN. 15.04.2021r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko -Pomorskiego w Toruniu uprzejmie informuje, że załączono zaktualizowaną Procedurę wyboru i oceny projektów dla podmiotów innych niż LGD/Grantów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia”, ważną na dzień ogłoszenia naboru. Tym samym omyłkowo załączona procedura z dnia 30.08.2019 jest nieaktualna. Przedmiotowa zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
Numer naboru LGD: 1/K/2020
Numer naboru: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-401/20

Do wsparcia w ramach naboru przewidziano projekty dotyczące:
Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej
z wykorzystaniem
m.in.:
TYP a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
TYP b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
TYP c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
CEL OGÓLNY LSR: 2.0 – Wzrost zintegrowanych działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej
i animacji społecznej
CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 2.1 – Zwiększenie efektywności realizacji działań w zakresie organizowania
społeczności lokalnej oraz wzmocnienie potencjału animatorów i liderów w zakresie animacji społecznej
PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.1.1 – Działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej. (Typ 2a, 2b i 2c
SZOOP RPO WK-P)

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup
docelowych z obszaru LSR:
- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to
niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).
Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność
gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” dokona oceny i wyboru projektów
w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze.
Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 686 310,71 zł pochodzących z Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS).


Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na
poziomie projektu.
Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł
Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę
zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu – 4000 zł.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 04.01.2021 do 19.01.2021, do godz. 15.00.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: II kwartał 2021.


Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić,
wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.


Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków
o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej:
https://generator.kujawsko-pomorskie.pl.


Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy dostarczyć do Biura Lokalnej Grupy Działania „Dla
Miasta Torunia” (decyduje data wpływu do Biura LGD) ul. Grunwaldzka 38; 87-100 Toruń w godzinach:
poniedziałek - piątek: 09:00 – 15:00.


Okres i termin realizacji projektu:
Maksymalny okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, a data końcowa realizacji
projektu nie powinna być dłuższa niż 31.03.2022 r.


Obszar realizacji projektu:
Obszar LSR (osoby zamieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), tj. mieszkańcy Torunia z obszaru
objętego Lokalną Strategią Rozwoju (jednostki urbanistyczne Torunia: Barbarka, Bielany, Bielawy,
Bydgoskie Przedmieście, Wrzosy, Czerniewice, Grębocin Nad Strugą, Grębocin Przy Lesie, Jakubskie
Przedmieście, Katarzynka, Mokre Przedmieście, Podgórz, Rubinkowo, Rudak, Stare Miasto, Starotoruńskie
Przedmieście, Stawki).


Biuro projektu musi działać na terenie miasta Torunia przez cały okres realizacji projektu aż do momentu
jego rozliczenia.


Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD. Z pytaniami można się zgłaszać
osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 794-687-100.


Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze oraz Zasadach wsparcia projektów
realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS, które dostępne jest na stronie
www.dlatorunia.pl/konkursy w biurze LGD ul. Grunwaldzka 38, Toruń oraz na stronie
http://www.mojregion.eu w zakładce Regionalny Program Operacyjny.

Nabór 1/G/2020

zapraszamy.jpg

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer naboru LGD: 1/G/2020

Do wsparcia w ramach naboru przewidziano projekty dotyczące:

  1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

 

2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

TYP a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,

TYP b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

TYP c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

 

CEL OGÓLNY LSR: 2.0 - Wzrost zintegrowanych działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej 

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 2.1 – Zwiększenie efektywności realizacji działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej oraz wzmocnienie potencjału animatorów i liderów w zakresie animacji społecznej

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.1.1 – Działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej. (Typ 1F, 2a, 2b i 2c SZOOP RPO WK-P) - PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

 

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

- otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze.

 

Kwota środków przeznaczonych na nabór wynosi 450 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 50 000,00 zł.

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł. 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 09.10.2020 do 23.10.2020 r., godz.15.00

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: grudzień 2020 r.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

Miejscem składania wniosków jest Biuro LGD „Dla Miasta Torunia”, ul. Grunwaldzka 38, 87-100 Toruń.

 

GENERATOR WNIOSKÓW

 

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w terminie naboru w godzinach pracy Biura LGD „Dla Miasta Torunia”: poniedziałek- piątek: 09:00 – 15:00.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony:

- osobiście lub przez posłańca, 

- drogą pocztową lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby LGD).

 

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy Biura LGD „Dla Miasta Torunia”. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w Biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 794 687 100.

 

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze, które dostępne jest na stronie

www.dlatorunia.pl oraz w Biurze LGD.

 

Komunikat z dn. 30.04.2021

w związku z rezygnacją z realizacji grantobiorcy z naboru 1/G/2020 do kwoty 499 862,50 zł, publikujemy zaktualizowaną listę rankingową wraz z protokołem. 

 

Wyniki Naboru 1/K/2019

WYNIKI KONKURSU 1_K_2019.jpg

Szanowni Państwo

w związku z przyjęciem uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 18/766/20 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-325/19, w dniu 14.05.2020 r. na stronach internetowych http://www.mojregion.eu/ oraz https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ opublikowano listę projektów wybranych do dofinansowania.

W załączniku publikujemy listę projektów, które zostały skierowane do dofinansowania.

 

Komunikat z dn. 30.04.2020

Szanowni Państwo

informujemy, że w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną zmianie ulegają okresy realizacji w ramach wszystkich naborów z 2019r.

Poniżej znajduje się szczegółowy komunikat.

Komunikaty do ogłoszenia 4/G/2019

Szanowni Państwo

 

Komunikat z dn. 29.01.2020

informujemy o wprowadzeniu zmiany w treść ogłoszenia 4/G/2019. 

Zmianie ulega kwota w przeliczeniu na 1 uczestnika i wynosi 10 526,32 zł

Treść Komunikatu oraz korekta ogłoszenia poniżej. 

 

Komunikat z dn. 27.03.2020

Informujemy, że zmianie ulega Alokacja przewidziana w Naborze 4/G/2019 i wynosi obecnie 450 000,00 zł.

 

Informacja z dn. 23.04.2020

Aktualizacja wzoru umowy o dofinansowanie i ryczałt.

 

 

Rozstrzygnięcie Naboru nastąpi nie później niż 30 marca 2020r.

Treść Komunikatu poniżej.

Nabór 4/G/2019 Aktywizacja społeczno-zawodowa

NABÓR 4_G_2019 (1).png

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”

 

 

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer naboru LGD: 4/G/2019

Do wsparcia w ramach naboru przewidziano projekty dotyczące:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

 

CEL OGÓLNY LSR 1: Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

CEL SZCZEGÓŁOWY  LSR 1.2: Wzrost aktywności społeczno - zawodowej i przedsiębiorczości wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.2.1 – Wsparcie podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne, w tym szkolenia, doradztwo, staże i wsparcie inicjatyw partnerskich promujących aktywizację społeczno-zawodową (Typ projektu SZOOP RPO WK-P:  1e) - PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

 

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie:

a)    osoby dorosłe, a więc osoby które ukończyły 18 rok życia,

b)    osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze.

 

Kwota środków przeznaczonych na nabór wynosi 300 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 150 000,00 zł.

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 80 000,00 zł. 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 20.01.2020 do 31.01.2020 r., godz.15.00

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: 31 marca 2020 r.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

GENERATOR WNIOSKÓW

Miejscem składania wniosków jest Biuro LGD „Dla Miasta Torunia”, ul. Warszawska 8/8, 87-100 Toruń.

 

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w terminie naboru w godzinach pracy Biura LGD „Dla Miasta Torunia”: poniedziałek- piątek: 09:00 – 15:00.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony:

- osobiście lub przez posłańca, 

- drogą pocztową lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby LGD).

 

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy Biura LGD „Dla Miasta Torunia”. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w Biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 794 687 100.

 

Komunikat z dn. 27.03.2020

Zwiększeniu ulega alokacje w ramach Naboru 4/G/2019 i wynosi 450 000zł.

 

 

 

 

Wyniki Naboru 1/G/2019

wyniki naboru 1_g_2019.png

Szanowni Państwo 

publikujemy wyniki naboru 1/G/2019. 

Szczegółowe dokumenty w tym listy projektów zgodnych z LSR oraz projektów wybranych do realizacji do pobrania poniżej.

Serdecznie gratulujemy wnioskodawcom.

Wyniki Naborów 2/G/2019 i 3/G/2019

WYNIKI NABORÓW (2).png

Szanowni Państwo

Prezentujemy dokumenty z Posiedzenia Rady Programowej z dnia 4 grudnia 2019. 

- listy projektów zgodnych z LSR oraz projektów wybranych do realizacji.

Serdecznie gratulujemy wnioskodawcom.

 

Komunikat do Ogłoszenia o naborze 1/G/2019

KOMUNIKAT Z DNIA 22.10.2019 DO NABORU 1/G/2019

Informujemy, że do treści ogłoszenia wprowadza się zał. 20 Karta weryfikacji wstępnej.

Nie wpływa on na zmianę treści merytorycznej ogłoszenia.

Komunikat do Ogłoszenia o naborze 2/G/2019

KOMUNIKAT Z DNIA 22.10.2019 DO NABORU 2/G/2019

Informujemy, że do treści ogłoszenia wprowadza się zał. 21 Karta weryfikacji wstępnej.

Nie wpływa on na zmianę treści merytorycznej ogłoszenia.

Komunikat do Ogłoszenia o naborze 3/G/2019

KOMUNIKAT Z DNIA 22.10.2019 DO NABORU 3/G/2019

Informujemy, że do treści ogłoszenia wprowadza się zał. 20 Karta weryfikacji wstępnej.

Nie wpływa on na zmianę treści merytorycznej ogłoszenia.

Ogłoszenie o naborze 1/K/2019

konkurs aktywizacja zawodowa.png

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia"

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 1/K/2019

Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-325/19

 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

 

CEL OGÓLNY LSR: 1.0 - Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: Cel szczegółowy 1.2 - Wzrost aktywności społeczno - zawodowej i przedsiębiorczości wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR.

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.2.1. – Wsparcie podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne, w tym szkolenia, doradztwo, staże i wsparcie inicjatyw partnerskich promujących aktywizację społeczno-zawodową (Typ projektu SZOOP RPO WK-P: 1e) (PROJEKTY PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD

 

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie:

a)    mieszkające w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ma terenie obszaru LSR,

b)    osoby dorosłe, a więc osoby które ukończyły 18 rok życia,

c)    osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze.

 

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 1 200 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu - 11 900,00 zł

 

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 zł.  

 

W niniejszym naborze nie dopuszcza się możliwości finansowania wydatków w ramach cross-financingu oraz możliwości finansowania wydatków na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 10 000 zł netto

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 04.11.2019 r. do 18.11.2019 r. do godz. 15.00

 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: II kwartał 2020.

 

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

Czas trwania poszczególnych etapów wyniesie odpowiednio:

  1. ocena zgodności operacji z LSR, wybór operacji oraz ustalanie kwoty wsparcia przez LGD  w oparciu o Kryteria wyboru projektów – w terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia;
  2. sprawdzenie dokumentacji dotyczącej wyboru operacji przez IZ RPO WK-P -21 dni, w termin nie wlicza się czasu na uzupełnienie braków lub złożenia ewentualnych wyjaśnień przez LGD;
  3. weryfikacja warunków udzielenia wsparcia każdego z projektów przez IZ RPO WK-P- w oparciu o Warunki udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - 85 dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia weryfikacji do rozstrzygnięcia (gdzie dzień rozpoczęcia oceny liczy się od następnego dnia roboczego po przyjęcia wniosku przez DW RPO), do rozstrzygnięcia weryfikacji, która zakończy się w momencie przyjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie akceptacji listy projektów zweryfikowanych w trakcie prac KOP (uwzględniającej dany wniosek). Termin weryfikacji projektu może ulec wstrzymaniu, w przypadku konieczności przeprowadzenia ekspertyzy zewnętrznej, uzyskania opinii właściwego organu publicznego do rozstrzygnięcia wątpliwości w zakresie weryfikacji projektów, bądź konieczności skorygowania braków/oczywistych omyłek/nieprawidłowości lub złożenia wyjaśnień. Zarząd może podjąć, w drodze uchwały, decyzję o przedłużeniu ww. terminu.

 

Sposób składania wniosku:

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl. Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy składać do biura LGD „Dla Miasta Torunia”, ul. Warszawska 8/8, 87-100 Toruń.

 

Okres i termin realizacji projektu:

Końcowa data realizacji projektu nie powinna być dłuższa niż 31.08.2021 r.

 

Obszar realizacji projektu:

W ramach niniejszego naboru, wszystkie działania w ramach projektu muszą być skierowane do mieszkańców Torunia z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (jednostki urbanistyczne Torunia: Barbarka, Bielany, Bielawy, Bydgoskie Przedmieście, Wrzosy, Czerniewice, Grębocin Nad Strugą, Grębocin Przy Lesie, Jakubskie Przedmieście, Katarzynka, Mokre Przedmieście, Podgórz, Rubinkowo, Rudak, Stare Miasto, Starotoruńskie Przedmieście, Stawki).  

 

W ramach niniejszego naboru, wszystkie działania, co do zasady należy realizować na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwa jest realizacja poza obszarem województwa kujawsko-pomorskiego. Niemniej jednak taka sytuacja wymaga szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie projektu.

 

Biuro projektu musi działać na terenie Miasta Torunia przez cały okres realizacji projektu, aż do momentu jego rozliczenia.

 

Oczekiwane efekty:

Wskaźniki produktu (obligatoryjne)

Jednostka miary

Wartość planowana do osiągnięcia w ramach konkursu

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] (RLKS)

osoby

106

 

Wskaźniki rezultatu (obligatoryjne)

Jednostka miary

Wartość planowana do osiągnięcia w ramach konkursu

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna

osoby

60 (56% -minimalny poziom realizacji)

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu (RLKS)

osoby

40 (40%- minimalny poziom realizacji)

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z  pracującymi na własny rachunek) (RLKS)

osoby

22 (22% -minimalny poziom realizacjji)

 

 

 

Miejsce publikacji informacji:

Szczegółowe informacje o naborze znajdą się w ogłoszeniu o naborze oraz Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS, które dostępne będą na stronie internetowej LGD - www.dlatorunia.pl oraz IZ RPO WK-P – www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz na portalu funduszy europejskich – www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Nabór 3/G/2019 Przedsiębiorczość społeczna

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA.png

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer naboru LGD: 3/G/2019

Do wsparcia w ramach naboru przewidziano projekty dotyczące:

Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym:

- działania animacyjne,

- budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

 

CEL OGÓLNY LSR: 1.0 – Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 1.2. – Wzrost aktywności społeczno-zawodowej i przedsiębiorczości wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.2.2 – – Działania na rzecz wsparcia, animacji, rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej (Typ 3  SZOOP RPO WK-P) - PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

 

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

1) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

2) otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

3) podmioty ekonomii społecznej,

4) jednostki samorządu terytorialnego.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze.

 

Kwota środków przeznaczonych na nabór wynosi 100 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 50 000,00 zł.

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł. 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 21.10.2019 do 28.10.2019 r., godz.15.00

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: 24 grudnia 2019 r.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

GENERATOR WNIOSKÓW

Miejscem składania wniosków jest Biuro LGD „Dla Miasta Torunia”, ul. Warszawska 8/8, 87-100 Toruń.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w terminie naboru w godzinach pracy Biura LGD „Dla Miasta Torunia”: poniedziałek- piątek: 09:00 – 15:00.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony:

- osobiście lub przez posłańca, 

- drogą pocztową lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby LGD).

 

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy Biura LGD „Dla Miasta Torunia”. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w Biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 794 687 100 lub 794 687 133

 

KOMUNIKAT Z DN. 22.10.2019r.  

Ogłoszenie o naborze 2/G/2019

kluby młodzieżowe (1).png

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer naboru LGD: 2/G/2019

Do wsparcia w ramach naboru przewidziano projekty dotyczące:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),

TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

 

CEL OGÓLNY LSR: 1.0 – Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 1.1 – Zwiększenie efektywności realizacji działań o charakterze środowiskowym

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.2 – Wsparcie środowiskowe poprzez kluby młodzieżowe oraz innowacyjne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym (Typ 1c, 1F SZOOP RPO WK-P) - PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

 

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

- otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze.

 

Kwota środków przeznaczonych na nabór wynosi 300 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 50 000,00 zł.

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł. 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 21.10.2019 do 28.10.2019 r., godz.15.00

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: 24 grudnia 2019 r.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

GENERATOR WNIOSKÓW

Miejscem składania wniosków jest Biuro LGD „Dla Miasta Torunia”, ul. Warszawska 8/8, 87-100 Toruń.

 

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w terminie naboru w godzinach pracy Biura LGD „Dla Miasta Torunia”: poniedziałek- piątek: 09:00 – 15:00.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony:

- osobiście lub przez posłańca, 

- drogą pocztową lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby LGD).

 

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy Biura LGD „Dla Miasta Torunia”. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w Biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 794 687 100 lub 794 687 133

 

Komunikat z dn. 22.10.2019r

Nabór 1/G/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”

 

 

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer naboru LGD: 1/G/2019

 

Do wsparcia w ramach naboru przewidziano projekty dotyczące:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

 

2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

TYP a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,

TYP b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

TYP c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

 

CEL OGÓLNY LSR: 2.0  Wzrost zintegrowanych działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 2.1 – Zwiększenie efektywności realizacji działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej oraz wzmocnienie potencjału animatorów i liderów w zakresie animacji społecznej

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.1.1 – Działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej. (Typ 1F, 2a, 2b i 2c SZOOP RPO WK-P) - PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

 

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

- otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze.

 

Kwota środków przeznaczonych na nabór wynosi 550 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 50 000,00 zł.

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł. 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 17.10.2019 do 25.10.2019 r., godz.15.00

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: 23 grudnia 2019 r.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru. Składanie poprzez GENERATOR WNIOSKÓW

 

Miejscem składania wniosków jest Biuro LGD „Dla Miasta Torunia”, ul. Warszawska 8/8, 87-100 Toruń.

 

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w terminie naboru w godzinach pracy Biura LGD „Dla Miasta Torunia”: poniedziałek- piątek: 09:00 – 15:00.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony:

- osobiście lub przez posłańca, 

- drogą pocztową lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby LGD).

 

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy Biura LGD „Dla Miasta Torunia”. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w Biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 794 687 100.

 

 

Granty LGD w pytaniach i odpowiedziach

Sprawdź najczęściej pojawiajace się pytania dot. grantów Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia"

pobierz pdf 

Ogłoszenie o naborze 1/G/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Numer naboru LGD: 1/G/2018.

Kominikat z dnia 26.09.2018r.  - pobierz PDF

Nabór dotyczy projektów zawierających:

1.  Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

TYP a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,

TYP b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

TYP c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

CEL OGÓLNY 2 - Wzrost zintegrowanych działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 2.1 – Zwiększenie efektywności realizacji działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej oraz wzmocnienie potencjału animatorów i liderów w zakresie animacji społecznej

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.1.1 – Działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej. (Typ 1F, 2a, 2b i 2c SZOOP RPO WK-P) - PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (szczegóły na str.7 Ogłoszenia o naborze 1/G/2018)

- otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj. wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze.

Kwota środków przeznaczonych na nabór wynosi 650 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 50 000,00 zł.

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł. 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 14.09.2018r. do 01.10.2018 r., godz.15.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: 22 listopada 2018r. Z uwagi na dużą liczbę wniosków, która wpłynęła w naborze, rozstrzygnięcie naboru nastąpi w połowie grudnia 2018 r.

Miejscem składania wniosków jest Biuro LGD „Dla Miasta Torunia”, ul. Warszawska 8/8, 87-100 Toruń.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w terminie naboru w godzinach pracy Biura LGD „Dla Miasta Torunia”: poniedziałek- piątek: 09:00 – 15:00.

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy Biura LGD „Dla Miasta Torunia”. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w Biurze LGD lub telefonicznie pod numerem 794 687 100. Zainteresowani składaniem wniosków mogę skorzystać z usług Biura LGD, informacje znajdują się w zakładce Usługi biura.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach poniżej. Aby wypełnić wniosek o dofinansowanie skorzystaj z Generatora wniosków aplikacyjnych.

 

Harmonogram naborów wniosków

Profil w serwisie Facebook

Profil w serwisie Facebook

Stopka strony

© 2016 LGD - wszelkie prawa zastrzeżone

projekt Chillimedia; programowanie Studio Projektowe codeX

do góry