Logotypy

Lokalna Grupa Działania Dla Miasta Torunia

Treść interaktywna

  • -

Dostępność witryny

Ścieżka nawigacji

Treść strony

Wyniki Naboru 1/K/2019

WYNIKI KONKURSU 1_K_2019.jpg

Szanowni Państwo

w związku z przyjęciem uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 18/766/20 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-325/19, w dniu 14.05.2020 r. na stronach internetowych http://www.mojregion.eu/ oraz https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ opublikowano listę projektów wybranych do dofinansowania.

W załączniku publikujemy listę projektów, które zostały skierowane do dofinansowania.

 

Komunikat z dn. 30.04.2020

Szanowni Państwo

informujemy, że w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną zmianie ulegają okresy realizacji w ramach wszystkich naborów z 2019r.

Poniżej znajduje się szczegółowy komunikat.

Komunikaty do ogłoszenia 4/G/2019

Szanowni Państwo

 

Komunikat z dn. 29.01.2020

informujemy o wprowadzeniu zmiany w treść ogłoszenia 4/G/2019. 

Zmianie ulega kwota w przeliczeniu na 1 uczestnika i wynosi 10 526,32 zł

Treść Komunikatu oraz korekta ogłoszenia poniżej. 

 

Komunikat z dn. 27.03.2020

Informujemy, że zmianie ulega Alokacja przewidziana w Naborze 4/G/2019 i wynosi obecnie 450 000,00 zł.

 

Informacja z dn. 23.04.2020

Aktualizacja wzoru umowy o dofinansowanie i ryczałt.

 

 

Rozstrzygnięcie Naboru nastąpi nie później niż 30 marca 2020r.

Treść Komunikatu poniżej.

Nabór 4/G/2019 Aktywizacja społeczno-zawodowa

NABÓR 4_G_2019 (1).png

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”

 

 

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer naboru LGD: 4/G/2019

Do wsparcia w ramach naboru przewidziano projekty dotyczące:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

 

CEL OGÓLNY LSR 1: Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

CEL SZCZEGÓŁOWY  LSR 1.2: Wzrost aktywności społeczno - zawodowej i przedsiębiorczości wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.2.1 – Wsparcie podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne, w tym szkolenia, doradztwo, staże i wsparcie inicjatyw partnerskich promujących aktywizację społeczno-zawodową (Typ projektu SZOOP RPO WK-P:  1e) - PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

 

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie:

a)    osoby dorosłe, a więc osoby które ukończyły 18 rok życia,

b)    osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze.

 

Kwota środków przeznaczonych na nabór wynosi 300 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 150 000,00 zł.

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 80 000,00 zł. 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 20.01.2020 do 31.01.2020 r., godz.15.00

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: 31 marca 2020 r.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

GENERATOR WNIOSKÓW

Miejscem składania wniosków jest Biuro LGD „Dla Miasta Torunia”, ul. Warszawska 8/8, 87-100 Toruń.

 

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w terminie naboru w godzinach pracy Biura LGD „Dla Miasta Torunia”: poniedziałek- piątek: 09:00 – 15:00.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony:

- osobiście lub przez posłańca, 

- drogą pocztową lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby LGD).

 

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy Biura LGD „Dla Miasta Torunia”. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w Biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 794 687 100.

 

Komunikat z dn. 27.03.2020

Zwiększeniu ulega alokacje w ramach Naboru 4/G/2019 i wynosi 450 000zł.

 

 

 

 

Wyniki Naboru 1/G/2019

wyniki naboru 1_g_2019.png

Szanowni Państwo 

publikujemy wyniki naboru 1/G/2019. 

Szczegółowe dokumenty w tym listy projektów zgodnych z LSR oraz projektów wybranych do realizacji do pobrania poniżej.

Serdecznie gratulujemy wnioskodawcom.

Wyniki Naborów 2/G/2019 i 3/G/2019

WYNIKI NABORÓW (2).png

Szanowni Państwo

Prezentujemy dokumenty z Posiedzenia Rady Programowej z dnia 4 grudnia 2019. 

- listy projektów zgodnych z LSR oraz projektów wybranych do realizacji.

Serdecznie gratulujemy wnioskodawcom.

 

Komunikat do Ogłoszenia o naborze 1/G/2019

KOMUNIKAT Z DNIA 22.10.2019 DO NABORU 1/G/2019

Informujemy, że do treści ogłoszenia wprowadza się zał. 20 Karta weryfikacji wstępnej.

Nie wpływa on na zmianę treści merytorycznej ogłoszenia.

Komunikat do Ogłoszenia o naborze 2/G/2019

KOMUNIKAT Z DNIA 22.10.2019 DO NABORU 2/G/2019

Informujemy, że do treści ogłoszenia wprowadza się zał. 21 Karta weryfikacji wstępnej.

Nie wpływa on na zmianę treści merytorycznej ogłoszenia.

Komunikat do Ogłoszenia o naborze 3/G/2019

KOMUNIKAT Z DNIA 22.10.2019 DO NABORU 3/G/2019

Informujemy, że do treści ogłoszenia wprowadza się zał. 20 Karta weryfikacji wstępnej.

Nie wpływa on na zmianę treści merytorycznej ogłoszenia.

Ogłoszenie o naborze 1/K/2019

konkurs aktywizacja zawodowa.png

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia"

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 1/K/2019

Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-325/19

 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

 

CEL OGÓLNY LSR: 1.0 - Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: Cel szczegółowy 1.2 - Wzrost aktywności społeczno - zawodowej i przedsiębiorczości wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR.

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.2.1. – Wsparcie podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne, w tym szkolenia, doradztwo, staże i wsparcie inicjatyw partnerskich promujących aktywizację społeczno-zawodową (Typ projektu SZOOP RPO WK-P: 1e) (PROJEKTY PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD

 

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie:

a)    mieszkające w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ma terenie obszaru LSR,

b)    osoby dorosłe, a więc osoby które ukończyły 18 rok życia,

c)    osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze.

 

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 1 200 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu - 11 900,00 zł

 

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 zł.  

 

W niniejszym naborze nie dopuszcza się możliwości finansowania wydatków w ramach cross-financingu oraz możliwości finansowania wydatków na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 10 000 zł netto

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 04.11.2019 r. do 18.11.2019 r. do godz. 15.00

 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: II kwartał 2020.

 

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

Czas trwania poszczególnych etapów wyniesie odpowiednio:

  1. ocena zgodności operacji z LSR, wybór operacji oraz ustalanie kwoty wsparcia przez LGD  w oparciu o Kryteria wyboru projektów – w terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia;
  2. sprawdzenie dokumentacji dotyczącej wyboru operacji przez IZ RPO WK-P -21 dni, w termin nie wlicza się czasu na uzupełnienie braków lub złożenia ewentualnych wyjaśnień przez LGD;
  3. weryfikacja warunków udzielenia wsparcia każdego z projektów przez IZ RPO WK-P- w oparciu o Warunki udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - 85 dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia weryfikacji do rozstrzygnięcia (gdzie dzień rozpoczęcia oceny liczy się od następnego dnia roboczego po przyjęcia wniosku przez DW RPO), do rozstrzygnięcia weryfikacji, która zakończy się w momencie przyjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie akceptacji listy projektów zweryfikowanych w trakcie prac KOP (uwzględniającej dany wniosek). Termin weryfikacji projektu może ulec wstrzymaniu, w przypadku konieczności przeprowadzenia ekspertyzy zewnętrznej, uzyskania opinii właściwego organu publicznego do rozstrzygnięcia wątpliwości w zakresie weryfikacji projektów, bądź konieczności skorygowania braków/oczywistych omyłek/nieprawidłowości lub złożenia wyjaśnień. Zarząd może podjąć, w drodze uchwały, decyzję o przedłużeniu ww. terminu.

 

Sposób składania wniosku:

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl. Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy składać do biura LGD „Dla Miasta Torunia”, ul. Warszawska 8/8, 87-100 Toruń.

 

Okres i termin realizacji projektu:

Końcowa data realizacji projektu nie powinna być dłuższa niż 31.08.2021 r.

 

Obszar realizacji projektu:

W ramach niniejszego naboru, wszystkie działania w ramach projektu muszą być skierowane do mieszkańców Torunia z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (jednostki urbanistyczne Torunia: Barbarka, Bielany, Bielawy, Bydgoskie Przedmieście, Wrzosy, Czerniewice, Grębocin Nad Strugą, Grębocin Przy Lesie, Jakubskie Przedmieście, Katarzynka, Mokre Przedmieście, Podgórz, Rubinkowo, Rudak, Stare Miasto, Starotoruńskie Przedmieście, Stawki).  

 

W ramach niniejszego naboru, wszystkie działania, co do zasady należy realizować na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwa jest realizacja poza obszarem województwa kujawsko-pomorskiego. Niemniej jednak taka sytuacja wymaga szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie projektu.

 

Biuro projektu musi działać na terenie Miasta Torunia przez cały okres realizacji projektu, aż do momentu jego rozliczenia.

 

Oczekiwane efekty:

Wskaźniki produktu (obligatoryjne)

Jednostka miary

Wartość planowana do osiągnięcia w ramach konkursu

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] (RLKS)

osoby

106

 

Wskaźniki rezultatu (obligatoryjne)

Jednostka miary

Wartość planowana do osiągnięcia w ramach konkursu

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna

osoby

60 (56% -minimalny poziom realizacji)

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu (RLKS)

osoby

40 (40%- minimalny poziom realizacji)

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z  pracującymi na własny rachunek) (RLKS)

osoby

22 (22% -minimalny poziom realizacjji)

 

 

 

Miejsce publikacji informacji:

Szczegółowe informacje o naborze znajdą się w ogłoszeniu o naborze oraz Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS, które dostępne będą na stronie internetowej LGD - www.dlatorunia.pl oraz IZ RPO WK-P – www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz na portalu funduszy europejskich – www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Nabór 3/G/2019 Przedsiębiorczość społeczna

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA.png

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer naboru LGD: 3/G/2019

Do wsparcia w ramach naboru przewidziano projekty dotyczące:

Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym:

- działania animacyjne,

- budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

 

CEL OGÓLNY LSR: 1.0 – Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 1.2. – Wzrost aktywności społeczno-zawodowej i przedsiębiorczości wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.2.2 – – Działania na rzecz wsparcia, animacji, rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej (Typ 3  SZOOP RPO WK-P) - PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

 

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

1) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

2) otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

3) podmioty ekonomii społecznej,

4) jednostki samorządu terytorialnego.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze.

 

Kwota środków przeznaczonych na nabór wynosi 100 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 50 000,00 zł.

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł. 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 21.10.2019 do 28.10.2019 r., godz.15.00

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: 24 grudnia 2019 r.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

GENERATOR WNIOSKÓW

Miejscem składania wniosków jest Biuro LGD „Dla Miasta Torunia”, ul. Warszawska 8/8, 87-100 Toruń.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w terminie naboru w godzinach pracy Biura LGD „Dla Miasta Torunia”: poniedziałek- piątek: 09:00 – 15:00.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony:

- osobiście lub przez posłańca, 

- drogą pocztową lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby LGD).

 

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy Biura LGD „Dla Miasta Torunia”. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w Biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 794 687 100 lub 794 687 133

 

KOMUNIKAT Z DN. 22.10.2019r.  

Ogłoszenie o naborze 2/G/2019

kluby młodzieżowe (1).png

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer naboru LGD: 2/G/2019

Do wsparcia w ramach naboru przewidziano projekty dotyczące:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),

TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

 

CEL OGÓLNY LSR: 1.0 – Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 1.1 – Zwiększenie efektywności realizacji działań o charakterze środowiskowym

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.2 – Wsparcie środowiskowe poprzez kluby młodzieżowe oraz innowacyjne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym (Typ 1c, 1F SZOOP RPO WK-P) - PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

 

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

- otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze.

 

Kwota środków przeznaczonych na nabór wynosi 300 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 50 000,00 zł.

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł. 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 21.10.2019 do 28.10.2019 r., godz.15.00

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: 24 grudnia 2019 r.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

GENERATOR WNIOSKÓW

Miejscem składania wniosków jest Biuro LGD „Dla Miasta Torunia”, ul. Warszawska 8/8, 87-100 Toruń.

 

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w terminie naboru w godzinach pracy Biura LGD „Dla Miasta Torunia”: poniedziałek- piątek: 09:00 – 15:00.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony:

- osobiście lub przez posłańca, 

- drogą pocztową lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby LGD).

 

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy Biura LGD „Dla Miasta Torunia”. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w Biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 794 687 100 lub 794 687 133

 

Komunikat z dn. 22.10.2019r

Nabór 1/G/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”

 

 

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer naboru LGD: 1/G/2019

 

Do wsparcia w ramach naboru przewidziano projekty dotyczące:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

 

2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

TYP a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,

TYP b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

TYP c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

 

CEL OGÓLNY LSR: 2.0  Wzrost zintegrowanych działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 2.1 – Zwiększenie efektywności realizacji działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej oraz wzmocnienie potencjału animatorów i liderów w zakresie animacji społecznej

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.1.1 – Działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej. (Typ 1F, 2a, 2b i 2c SZOOP RPO WK-P) - PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

 

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

- otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze.

 

Kwota środków przeznaczonych na nabór wynosi 550 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 50 000,00 zł.

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł. 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 17.10.2019 do 25.10.2019 r., godz.15.00

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: 23 grudnia 2019 r.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru. Składanie poprzez GENERATOR WNIOSKÓW

 

Miejscem składania wniosków jest Biuro LGD „Dla Miasta Torunia”, ul. Warszawska 8/8, 87-100 Toruń.

 

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w terminie naboru w godzinach pracy Biura LGD „Dla Miasta Torunia”: poniedziałek- piątek: 09:00 – 15:00.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony:

- osobiście lub przez posłańca, 

- drogą pocztową lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby LGD).

 

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy Biura LGD „Dla Miasta Torunia”. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w Biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 794 687 100.

 

 

Granty LGD w pytaniach i odpowiedziach

Sprawdź najczęściej pojawiajace się pytania dot. grantów Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia"

pobierz pdf 

Ogłoszenie o naborze 1/G/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Numer naboru LGD: 1/G/2018.

Kominikat z dnia 26.09.2018r.  - pobierz PDF

Nabór dotyczy projektów zawierających:

1.  Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

TYP a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,

TYP b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

TYP c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

CEL OGÓLNY 2 - Wzrost zintegrowanych działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 2.1 – Zwiększenie efektywności realizacji działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej oraz wzmocnienie potencjału animatorów i liderów w zakresie animacji społecznej

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.1.1 – Działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej. (Typ 1F, 2a, 2b i 2c SZOOP RPO WK-P) - PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (szczegóły na str.7 Ogłoszenia o naborze 1/G/2018)

- otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj. wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze.

Kwota środków przeznaczonych na nabór wynosi 650 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 50 000,00 zł.

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł. 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 14.09.2018r. do 01.10.2018 r., godz.15.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: 22 listopada 2018r. Z uwagi na dużą liczbę wniosków, która wpłynęła w naborze, rozstrzygnięcie naboru nastąpi w połowie grudnia 2018 r.

Miejscem składania wniosków jest Biuro LGD „Dla Miasta Torunia”, ul. Warszawska 8/8, 87-100 Toruń.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w terminie naboru w godzinach pracy Biura LGD „Dla Miasta Torunia”: poniedziałek- piątek: 09:00 – 15:00.

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy Biura LGD „Dla Miasta Torunia”. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w Biurze LGD lub telefonicznie pod numerem 794 687 100. Zainteresowani składaniem wniosków mogę skorzystać z usług Biura LGD, informacje znajdują się w zakładce Usługi biura.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach poniżej. Aby wypełnić wniosek o dofinansowanie skorzystaj z Generatora wniosków aplikacyjnych.

 

Harmonogram naborów wniosków

Profil w serwisie Facebook

Profil w serwisie Facebook

Stopka strony

© 2016 LGD - wszelkie prawa zastrzeżone

projekt Chillimedia; programowanie Studio Projektowe codeX

do góry